Про кафедру

У відповідності до вимог часу та згідно із загальними процесами реформування освіти, а також враховуючи значний незадоволений попит на фахівців нової генерації на економічному факультеті у 2006 році було створено кафедру маркетингу. Сьогодні кафедра є важливою структурною одиницею економічного факультету, яка динамічно розвивається. У 2014 році кафедра отримала назву «Кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку».

Від часу створення кафедру очолює доктор економічних наук, професор Буднікевич Ірина Михайлівна,  фахівець з проблем маркетингу, інновацій та розвитку територій. На кафедрі працює 11 осіб, з них мають науковий ступінь докторів наук, професорів – 1 (9,1 %), кандидатів наук, доцентів – 8(72,7 %). Тобто частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями складає 81,8 % від професорсько-викладацького складу кафедри. На постійній основі на кафедрі працює 10 викладачів (91 %).

На кафедрі діє наукова школа з економічного напряму під керівництвом д.е.н., проф. Буднікевич І.М. Протягом 2010-2015 рр. на кафедрі було захищено кандидатські дисертації Іларіоновою Н.М., Крупенною І.А., Венгером Є.І, Філіпчук Н.В., Бабух І.Б., Вардеваняном В.А. Також впродовж 2017-2018 р. планується захист ще 2 кандидатських дисертацій.

Кафедрою маркетингу, інновацій та регіонального розвитку забезпечується понад 40 навчальних дисциплін, які викладаються найкращими науковцями та представниками бізнесу. Підготовка студентів, що здійснюється кафедрою, максимально відповідає вимогам сучасної економіки України, процес навчання відбувається з використанням сучасних методів та підходів, мультимедійних та інформаційних технологій та на основі інтерактивного спілкування між викладачем та студентами. Кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку має спеціалізовану комп’ютерну лабораторію, де проводяться практичні та лабораторні заняття з дисциплін фахового спрямування.

Ефективному проведенню навчально-методичного процесу сприяє постійне поповнення науково-методичного фонду бібліотеки спеціальною літературою.  Для підвищення ефективності отримання і користування  інформацією введена в експлуатацію електронна бібліотека, яка передбачає можливість методичного та наукового забезпечення навчального процесу на електронних носіях.

Кафедра не тільки забезпечує теоретичну підготовку, але й спрямовує свої зусилля на набуття практичних умінь і навичок для ефективної роботи в реальній економіці. Для цього укладено ряд договорів про співпрацю з іншими науковими та виробничими закладами України щодо проходження навчальних та виробничих практик, зокрема, ПП «Західна маркетингова компанія», ТДВ «Чернівецький хімічний завод», ТДВ «Трембіта», ДП «М’ясо Буковини», ПрАТ «Імпульс», ПП «Компанія Болена», ТОВ «Техно», ПП «Колос», ТОВ «Універсам», ПП Бастраков А.А., міською радою м. Чернівці, Чернівецькою обласною державною адміністрацією, ТОВ «Адвентіс». Підвищення кваліфікації викладачів відбувається у формі стажування на кафедрах інших провідних вищих навчальних закладів, наукових установах спорідненого профілю, в компаніях та підприємствах маркетингового профілю.

Кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку є активним організатором та учасником загально університетських, факультетських та кафедральних заходів. В рамках святкування професійного свята кафедрою було організовано ряд майстер-класів: з організації власної справи та розробки бізнес планів інноваційних ідей, з організації продажів та ведення переговорів, з психології інноваторів, з організації корпоративного фуршету, з виготовлення зовнішньої реклами, банерів, календарів, значків тощо, з виготовлення сувенірної продукції, зі студійного фото, з психології реклами, скейт-майстерінгу, основ самооборони, з дрес-коду та інші.

Студентська команда кафедри увійшла у фінал IX Міжнародного студентського конкурсу PR-проектів «Золотий Компас» – «Молодіжні проекти: ініціативи, події, об’єднання, бізнес» з проектом «Класика очима молоді». Студенти спільно з викладачами та Чернівецькою обласною філармонією ініціювали проведення ряду заходів, метою яких є популяризація класичної музики серед молоді.

У рамках Європейського тижня мобільності, що відбувся у Чернівцях, цього року пройшов конкурс соціального відео «Чернівці – місто велосипедів». Студенти кафедри посіли ІІ місце за відео роботи. Учасниками та номінантами конкурсу стали також 2 студентські роботи.

Викладачі разом зі студентами презентували міський інноваційний проект «Чернівці – оаза дивини», конкурс на кращий бренд «Наша цяцька», проекти «Школа виживання споживача», «Сімейний бізнес Буковини».  Усі проекти були розроблені на науковій основі та спрямовані на розвиток і просування міста на внутрішні та зовнішні ринки, на підвищення інноваційності міського середовища, на залучення широкого кола громадськості до створення нових візуальних символів і образів міста для підвищення рівня їх пізнаваності, формування позитивного сприйняття громадськістю, туристами, інвесторами, підвищення популярності територій в інформаційному просторі, створення асоціацій, пов’язаних з Буковиною, забезпечення запам’ятовування образу міста через зміст символіки, доповнення і модернізації сайту www.calendar.cv.ua, популяризацію традицій буковинського підприємництва, сімейного бізнесу.

Кафедра приймає активну участь у житті територіальної громади Чернівців та області. Проф. Буднікевич І.М. входить до регіональної комісії організованої Чернівецькою обласною державною організацією  з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Проф. Буднікевич І.М. входила у склад конкурсного журі з визначення переможців конкурсу бізнес-планів, відповідно до ч. 7 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення ХХХІ сесії Чернівецької обласної ради від 18.06.2015 р. № 92-31/15, в рамках реалізації Грантового контракту по проекту «Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій області» за підтримки ЄС.

Department of Marketing, Innovation and Regional Development

In accordance with time and according to the general process of educational reform and given the significant unmet demand for a new generation of experts at the Economics Faculty in 2006 was created the department of marketing. Today the Department is an important building block of economic faculty, which is developing dynamically. In 2014 the department called “Department of Marketing, Innovation and Regional Development”.

Since the creation of the department it is headed by Doctor of Economic Sciences, Professor Irina Budnikevych, known in the region and beyond expert on issues of marketing, innovation and development areas. The department has 11 people, among them – 1 professor, doctor of economic sciences, 8 candidates, of which 6 have the rank of associate professor.

The Department of  Marketing, Innovation and Regional Development provided more than 40 academic disciplines taught best scientists and business representatives. The students carried out by the Department, meets the most modern economy of Ukraine, the learning process is the use of modern methods and approaches, media and information technology-based and interactive communication between teacher and students. Department of Marketing, Innovation and Regional Development has specialized computer laboratories where practical and laboratory training professional direction.

The efficient implementation of educational and methodical process contributes to the constant updating of scientific and methodological special library fund literature. To improve the efficiency of obtaining and using information put into operation an electronic library, which provides for the scientific and methodological support of educational process on electronic media.

The department not only provides theoretical knowledge but also directs its efforts to acquire practical skills to work effectively in the real economy. To this end signed a number of cooperation agreements with other academic and industrial institutions of  Ukraine to pass training and manufacturing practices, particularly  “Western marketing company”, “Chernivtsi Chemical Plant”, “Trembita”, “Meat of Bukovina”, “Impulse”, “Bohlen Company”, “Techno”, “Kolos”, “Supermarket” Bastrakov A.A., the city council, Chernivtsi regional state administration, “Adventis”, etc. Professional development of teachers is in the form of internships at other departments of leading universities, research institutions of same profile, marketing and business profile companies.

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

mmix.cv@gmail.com

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?