Наукова робота

Наукова робота кафедри виконується в рамках НДР “Трансформація системи регіональних ринків на основі маркетингового підходу” (Трансформация системы региональных рынков на основе маркетингового подхода / A transformation of system of regional markets based on the marketing approach)

Мета роботи Обґрунтувати концептуальні підходи до трансформації системи регіональних ринків на основі маркетингового підходу; визначити напрямки факторних впливів на зміну структури та взаємозв’язків системи регіональних ринків в умовах інтеграційних процесів; розробити теоретичні аспекти привабливості регіону та методику її оцінки для різних цільових аудиторій; обґрунтувати роль гравців регіональних ринків в процесах просування та розвитку територій, в реалізації програм територіального маркетингу та брендингу; визначити специфіку різних видів регіональних ринків як об’єктів маркетингового впливу та особливості застосування маркетингових інструментів; провести серію маркетингових досліджень регіональних ринків і на їх основі розробити практичні рекомендації спрямовані на активізацію використання маркетингових інструментів в процесах трансформації системи регіональних ринків.

 Короткий зміст і очікувані результати В межах даної науково-дослідної роботи передбачається визначити теоретико-методологічні та практичні аспекти застосування маркетингового підходу в процесах трансформації системи регіональних ринків; дослідити маркетинговий механізм формування привабливості регіону та розвитку регіональних ринків; розробити та апробувати методики маркетингових досліджень; обґрунтувати напрямки застосування маркетингових інструментів на різних регіональних ринках.

 Очікувані результати: 1 кандидатська дисертація, 1 монографія, 2 навчальні посібники, 45 наукових статей з Index Copernicus, тези, представлення та впровадження результатів на наукових конференціях, організація та проведення конференції «Маркетинг та брендинг територій» (2018 р.), участь в робочих групах та комісіях органів місцевого самоврядування, викладення результатів наукових досліджень у методичних розробках, розробка, апробація методик («Методика оцінки привабливості територій», «Панель споживачів регіонального продовольчого ринку», «Методики дослідження регіональних ринків послуг», “Дослідження регіонального ринку житлової нерухомості” (2020 р.)).

Кількість виконавців: 11 працівників основного складу: д.е.н., професор Буднікевич Ірина Михайлівна, к.е.н., доцент Черданцева Ірина Геннадіївна, к.е.н., доцент Кифяк Олександр Васильович, к.е.н., доцент Крупенна Інга Анатолівна, к.е.н., доцент Зрибнєва Ірина Павлівна, к.е.н., доцент Бурдяк Олег Мирославович, к.е.н., асистент Венгер Євгеній Іванович (на посаді доцента), к.е.н., доцент Бабух Ілона Борисівна, к.е.н., асистент Вардеванян Вардан Альбертович, к.е.н., асистент Гавриш Ірина Іванівна, здобувач Романюк Надія Василівна, здобувач Тафій Наталія Георгіївна, 1 особа працює за сумісництвом: асистент Клипач Андрій Ярославович.

Публікації викладачів кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку: 

БУДНІКЕВИЧ ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Монографії

 1. Регіональні ринки юридичних послуг. Монографія./ Ірина Буднікевич, Олеся Хохуляк. – Одеса. Фенікс, 2015. – 370 с.
 2. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ред. В.С. Кравців – Львів, 2013. – Том 5. Малі міста / відп. ред. Л.Т. Шевчук. – 2013. – 284 с. (Серія “Проблеми регіонального розвитку”) (Маркетингове забезпечення соціально-економічного розвитку малих міст – С. .92-112.
 3. Буднікевич Ірина Муніципальний маркетинг: теорія, методологія, практика / Ірина Буднікевич. ІРД НАН України – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 645 с.
 4. Маркетингові підходи при формуванні конкурентноспроможності регіону : монографія (Теоретичні та практичні аспекти муніципального маркетингу як філософії територіального управління)/ за ред. І. Буднікевич; О. Баранник, І. Буднікевич, Є. Венгер та ін. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 432 с.
 5. Транскордонне співробітництво : монографія (Напрямки розвитку регіональної логістичної системи міста Чернівців у транскордонній взаємодії України та Румунії) / за ред. І.М. Школи, О.В. Бабінської. – Чернівці: Прут, 2012. – 456 с.
 6. Трансформація економіки України у глобальному економічному середовищі : монографія (Особливості формування інноваційної моделі людського потенціалу України) / за ред. Комарницького І.Ф. – Чернівці : Рута, 2006. – 272 с.
 7. Буднікевич І.М. Становлення регіонального ринку інновацій в Україні / І.М. Буднікевич, І.М. Школа. – Чернівці : Зелена Буковина, 2002. – 200 с.
 8. Становлення ринкового механізму в Україні: теорія та практика : монографія (Інноваційні імперативи економічного розвитку України: державний та регіональний аспект) / за ред. Комарницького І.Ф. – Чернівці : Рута 2003. – 216 с.

 

СТАТТІ

 1. Budnikevich Iryna, Kolomytseva Olena, Rohozian Yuliia, Krupenna Inga, Zablodska Daria Positioning of the Amalgamated Territorial Communities of Ukraine through the Sustainable Development in the Conditions of Military Actions. Problemy ekorozwoju – problems of sustainable development. 2021. 16(1). Р.103-112 https://ekorozwoj.pollub.pl/index.php/number-1612021/positioning-of-the-amalgamated-territorial-communities-of-ukraine-through-the-sustainable-development-in-the-conditions-of-military-actions/ Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220162764 Web of Science:  https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&SID=F5aIRu1ijVGXQll4gaq&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000592994700011
 2. Буднікевич І.М., Черданцева І.Г., Клічук Б.Р. Специфіка організації маркетингових досліджень у системі маркетингового менеджменту роздрібних торговельних мереж. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 61. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – C.101-112  Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/236842
 3. Романюк Н. МАРКЕТИНГОВА СУТЬ ТОЧОК ВЗАЄМОДІЇ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ОСВІТНІЙ МЕРЕЖІ  Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 61. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – C.129-134 Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/236841
 4. Бастраков Д., Тафій Н. ОРЕНДА ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ СЕГМЕНТ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
  Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 61. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – C.1113-119 Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/236518
 5. Вардеванян В. КАЛЕНДАР ПОДІЙ МІСТА ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ У ДОПАНДЕМІЙНИЙ ПЕРІОД. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 61. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – C.120-128 Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/235437
 6. Budnikevych, I., & Honchar, V. (2020). REGULATORY MECHANISMS OF UKRAINIAN PHARMACEUTICAL MARKET COMPETITIVENESS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION. Three Seas Economic Journal, 1(3), 1-8. https://doi.org/10.30525/2661-5150/2020-3-1
 7. Буднікевич І. M., Гончар В. І. Адаптивні механізми регулювання фармацевтичного ринку національної економіки в умовах надзвичайних ситуацій. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 19–25. DOI: 32702/2306-6814.2020.24.19
 8. Буднікевич І.М. Інноваційний потенціал трансформації економіки регіону на засадах партнерства та взаємодії / І.М.Буднікевич, Н.В.Романюк // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Економіка. – Вип.829. – Чернівці : ЧНУ, 2020. – С.57-63.
 9. Буднікевич І.М., Баранюк Д.С., Крупенна І.А. Загрози та можливості розвитку туристичних дестинацій в сучасних умовах: маркетинговий аспект. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. – №5. – С.42-49
 10. Буднікевич І. М., Благун І. І., Крупенна І. А., Бокучава В. Б. Напрямки застосування маркетингових інновацій у комунікаційній політиці готельних закладів. Бізнес Інформ. 2020. №8. C. 266–277.
  https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-266-277
  https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_8_0_266_277
 11.  БУДНІКЕВИЧ І.М., ЧЕРДАНЦЕВА І.Г., КРУПЕННА І.А. Інноваційні інструменти маркетингових досліджень в маркетинговій товарній та комунікаційній політиці торговельних закладів. Економіка та право. 2020. № 2(57). С. 64-76. URL: http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/986
 12. Буднікевич І.М. Особливості комунікацій в маркетингу малих підприємств ресторанного бізнесу / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, А.А.Костинян / Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 58. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – C.68-75  Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/213424/213498 DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.58.2020.213424
 13. Буднікевич І.М. Сучасні тенденції розвитку маркетингу санаторно-курортних закладів / І.М.Буднікевич, Н.К.Ватаманюк, О.В.Коломицева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – № 5. – 2019. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т. С. 37-41 http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2019/VKNU-ES-2019-N5.pdf
 14. Буднікевич І.М.  Проекти міжрегіональної співпраці в компенсаційних стратегіях розвитку регіонів / Ірина Михайлівна Буднікевич, Ірина Іванівна Гавриш, Інга Анатоліївна Крупенна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 52. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – C.5-11  Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/160483
 15. Буднікевич І.М. Маркетинговий підхід до побудови мережевих моделей на регіональному ринку знань/ І.М.Буднікевич, Н.В.Романюк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 54. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – C.52-59  Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/178527
 16. Буднікевич І.М.. Методика розробки стратегій розвитку міжрегіонального співробітництва / І.А.Крупенна, І.І.Гавриш // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 804. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2019. – С.27-34
 17. Буднікевич І.М.. Аналіз споживчих настроїв на продовольчому ринку України у 2016-2019 рр. / І. М. Буднікевич, І.Г.Черданцева // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 820. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2019. – С.55-63.
 18. Буднікевич І.М. Маркетинговий підхід до побудови мережевих моделей на регіональному ринку знань. / І.М.Буднікевич, Н.В.Романюк. // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси : ЧДТУ, 2019. Вип. 54. С. 52-59. http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/178527 5.
 19. Буднікевич І.М. Event-маркетинг в програмах просування привабливості індустрії гостинності регіону / І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш, І.А. Крупенна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – 2018. – Вип. 48, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. Електронна версія: ven.chdtu.edu.ua, http:// zbirecon.com/
 20. Буднікевич І.М. Інвестиційна привабливість сучасних форм організації економіки регіону / І.М.Буднікевич, І.І.Гавриш // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 797. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2018. – С.17-25. – 78 с.
 21. Будникевич И.М., Черданцева И.Г. Методика определения целевых сегментов в маркетинге города на примере Г. Черновцов. Маркетинговые исследования. 2018.

 22. Буднікевич І.М. Інструменти підвищення привабливості туристично-рекреаційного комплексу регіону / І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш, І. А. Крупенна / Ефективна економіка. – 2018. –№ 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1 &z=6568
 23. Буднікевич І Напрямки розвитку регіональної логістичної системи у транскордонній взаємодії України та Румунії / І. М. Буднікевич, І. А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 802. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2018. – С.107-113. .
 24. Буднікевич І.М. Маркетингові інструменти формування та розвитку привабливості територій для цільової аудиторії «населення» / І. М. Буднікевич, І.Гавриш // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 50. – Черкаси : ЧДТУ, 2018.
 25. Буднікевич І.М. Ціновий імідж міста та регіону в партнерській концепції територіального маркетингу / І. М. Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 802. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2018. – С.114-122.
 26. Буднікевич І.М. Інструменти формування та реалізації потенціалу регіону: маркетинговий та іміджевий підхід / І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш, І. А. Крупенна / Ефективна економіка.  – 2018. – №10 http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=6865
 27. Буднікевич І. Напрямки застосування маркетингових інструментів та технологій у підвищенні конкурентоспроможності регіону та регіональних ринків / Ірина Буднікевич, Наталія Ютиш, Наталія Тафій // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – 2017. – № 1 (147). – С. 17-25. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2017_1_4
 28. Буднікевич І. М. Суб’єкти та цільові аудиторії в системі маркетингу міста / І. М.Буднікевич,  С. Ф.Закосович // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 45, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – С. 5-12. – 101 c
 29. Буднікевич І.М. Нові послуги в системі маркетингу готельних підприємств: практика впровадження, адаптації та модифікації /І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, І.І. Гавриш // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ: – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. ІІІ (67). Економічні науки. – С.101-116. Режим доступу: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v3/NV-2017-v3_10.pdf
 30.  Буднікевич І.М. Маркетингові дослідження як основа ефективної реалізації територіальних програм розвитку подієвого туризму / І.Буднікевич // Економічний форум. – 2016. – №1. –  59-69. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2016_1_11
 31. Буднікевич І.М. Аналіз окремих напрямків інвестицій як чинників капіталізації регіону / І.М.Буднікевич, Є.І.Венгер // // Економічний форум. – 2016. – №2. –  109-116. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2016_2_18
 32. Буднікевич І.М. Формування конкурентних стратегій розвитку підприємств роздрібної торгівлі в інституціональному середовищі / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Схід. – 2016. –№5 – С.5-10. Режим доступу: http://skhid.com.ua/article/view/82904
 33. Буднікевич І.М. Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості територій / І.М. Буднікевич, Гавриш І.І. // Регіональна економіка. – 2016. – № 3. С. 180. С.76-85. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_3_12
 34. Буднікевич І.М. Сегментація в маркетингу сільських та міських територій як основа позиціонування територіального продукту / І.М. Буднікевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. – Львів: 2016. – № 6 (122). – С. 13-18.
 35. Буднікевич І. М. Ідентифікація та групування маркетингових стратегій виробників швейної продукції України / І.М.Буднікевич, О.А. Баранник // Молодий вчений. – 2015. – № 2. С. 974-977. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/6-2_17_2015.pdf 
 36. Буднікевич І.М. Особливості розвитку теорії маркетингового комплексу / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 730-731. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 56-59.
 37. Буднікевич І.М. Напрямки дослідження чинників мікросередовища при формуванні стратегій розвитку сучасного міста / І.М. Буднікевич, Л.Т. Шевчук, І.А. Крупенна // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2015 – №3 (28). – С. 128-136.
 38. Буднікевич І.М. Концепція розвитку ринку юридичних послуг Чернівецької області / І.М. Буднікевич, О.О. Хохуляк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 78-82.
 39. Буднікевич І.М. Основні тенденції розвитку продовольчого ринку як чинники стратегічної поведінки підприємств споживчої кооперації регіону / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева, Н.Г. Тафій // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 72-77.
 40. Буднікевич І.М. Регіональний продовольчий ринок в кризовий період: аналіз споживчої поведінки / І.М. Буднікевич, І.М. Черданцева, А.Я. Клипач // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – №39. – Ч.2. – С. 130-136.
 41. Буднікевич І.М. Особливості маркетингового планування в різних маркетингових концепціях та сферах застосування / І.Буднікевич, І. Черданцева // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – №39. – Ч.2. – С. 216-223.
 42.   Буднікевич І.М. Маркетингове планування на підприємстві в умовах економічної кризи / І.М. Буднікевич // Формування ринкових відносин  в Україні. Збірник наукових праць. Вип. 9 (172). – 2015. –С. 88-90.
 43. Буднікевич І.М. Методологія маркетингу міста: регіонально-економічні аспекти / І.М. Буднікевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. 1 (53). Економічні науки. – С. 90-100 Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2014_1_13
 44. Буднікевич І.М. Формування конкурентних переваг ВНЗ: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич, Н.В. Романюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 681. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 108-114.
 45. Буднікевич І.М. Застосування стратегічних підходів як інновація діяльності суб’єктів регіонального ринку юридичних послуг / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 102-107.
 46. Буднікевич І.М. Вплив соціально-економічних чинників на розвиток регіональних торговельних мереж / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 58-61.
 47. Буднікевич І.М. Узгодження організаційної культури та напрямів стратегічного розвитку вищого навчального закладу: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, Н.В. Романюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 52-57.
 48. Буднікевич І.М. Формування конкурентних переваг міста на основі новітніх чинників: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 27. – Чернівці. Технодрук. 2014. – С. 351-361.
 49. Буднікевич І.М. Проблеми і перспективи розвитку малого підприємництва в рамках реалізації кластерних ініціатив регіону / І.М. Буднікевич // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. –Черкаси:ЧДТУ, 2013. – Вип. 35. – Ч. ІІІ. – С. 26-29.
 50. Буднікевич І.М. Конкретизація елементів внутрішнього середовища міста та підходи до їх оцінки з погляду територіального маркетингу / І.М. Буднікевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону: [зб. наук, пр. ] / НАН України. Ін-т регіональних дослі­джень; – Львів, 2013. – Вип. 2 (100). – 2013. С. 72-80. Вип. 4 (90). – С. 55-67.
 51. Буднікевич І.М. Роль специфічних елементів комплексу маркетингу у формуванні та реалізації сучасних концепцій розвитку міста / І.М. Буднікевич, І.М. Антохова // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». № 2. (122) – 2013. № 6(126). – С. 33-39
 52. Буднікевич І.М. Міжнародні чинники формування стратегій розвитку міста: можливості та загрози / І.М. Буднікевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. І (49). Економічні науки. – С.79-86.
 53. Буднікевич І.М. Комунікаційна розмаїтість маркетингових програм просування туристичної привабливості міст / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 237-243.
 54. Буднікевич І.М. Основні напрямки визначення суті маркетингу в некомерційній сфері / І.М. Буднікевич, М.М. Руденко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.123-128
 55. Буднікевич І.М. Управління якістю як технологія соціально-економічного розвитку міста: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 42. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – Частина ІІ. С. 136-143.
 56. Буднікевич І.М. Роль торговельних мереж у становленні сучасної концепції соціально відповідального територіального маркетингу / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Менеджер: вісник Донецького державного університету управління : наук. журн. / Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк: ДонДУУ, 3 (65) 2013. – С. 20-27.
 57. Буднікевич І.М. Використання технології PEST-аналізу при формуванні стратегій розвитку суб’єктів регіональних ринків (на прикладі ринку юридичних послуг) / І.М. Буднікевич, Н.Г. Тафій // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2013 (22). – №5. – С. 225-235.
 58. Буднікевич І.М. Формування стратегій муніципального розвитку: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб-к. наук. праць. – Вип. 592. (Економіка). – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.21-29.
 59. Буднікевич І.М. Дослідження соціально-демографічних чинників макро-середовища міста / І.М. Буднікевич, Н.В. Філіпчук // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3. – С. 123-127.
 60. Буднікевич І.М. Вплив науково-технічних чинників маркетингового середовища на формування стратегій розвитку міста / І.М. Буднікевич // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 19-25.
 61. Буднікевич І.М. Напрямки застосування інтерактивних засобів при просуванні міста Чернівців / І.М.Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб-к. наук. праць. – Вип. 596. (Економіка). – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 21-29. Вип. 610-611. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 18-24.
 62. Буднікевич І.М. Організаційно-економічні аспекти впровадження програми формування системи муніципального маркетингу в місті Чернівцях / І.М.Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб-к. наук. праць. – Вип. 623-626. (Економіка). – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 3-11.
 63. Буднікевич І.М. Будівельний кластер як рушійна сила розвитку регіону / І.М. Буднікевич // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 30. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – Частина ІІІ. – С. 155-158.
 64. Буднікевич І.М. Маркетинг міста: нормативно-правові аспекти формування / І.М. Буднікевич, Н.В. Філіпчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. ІV (44). Економічні науки. – С.388-395.
 65. Буднікевич І.М. Суть і роль муніципального маркетингу у соціально-економічному розвитку міста / Буднікевич І.М. // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. У 2-х частинах. Частина 2. – Вип.28. – Частина 2. – К.: ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 2012. – С.107-111
 66. Буднікевич І.М. Фактори формування якості життя міського населення / І.М. Буднікевич, Н.В. Філіпчук // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». №1. – 2011. С.–186-190.
 67. Буднікевич І.М. Соціально-етична концепція муніципального маркетингу як  філософія муніципального управління / І.М. Буднікевич, Л.Т. Шевчук // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. № 1. – 2011. – С.242-249.
 68. Буднікевич І.М. Трансформація управлінської функції в системі муніципального маркетингу / І.М. Буднікевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки № 2. Том 2(174). – Хмельницький, 2011. – С. 14-18.
 69. Буднікевич І.М. Становлення ситуативних концепцій муніципального маркетингу в Україні / І.М. Буднікевич // Вчені записки Університету «КРОК». – Вип. 26. Т. 2. – К., – 2011. – С 22-28.
 70. Буднікевич І.М. Перспективи використання інструментів холістичного маркетингу в міських програмах стійкого розвитку / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка. Економіка і регіон № 30-С. – ПолтНТУ, 2011. – С.119-126.
 71. Буднікевич І.М. Мультиатрибутивна модель муніципального продукту як основа прийняття рішень в системі муніципального управління / І.М. Буднікевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: – Чернівці – Луцьк: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип.ІІ (42) Ч. 2. Т. 2 Економічні науки. – С. 241-248.
 72. Буднікевич І.М. Технологія маркетингових досліджень у муніципальному маркетингу / І.М. Буднікевич // Економіка. Управління. Інновації. Електронне фахове видання. Серія економічні науки. – 2011. – № 2(6) – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ eui/2011_2/11bimymm.pdf
 73. Буднікевич І.М. Концепція муніципального маркетингу: передумови формування та легітимність використання в Україні. / І.М. Буднікевич // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.06. – С. 124-134.
 74. Буднікевич І.М. Територіальна організація виробництва регіону: аналіз та оптимізація / І.М. Буднікевич, Є.І. Венгер // Науковий вісник НЛТУ України: Зб-к. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 190-196. – 0,35 др. арк..
 75. Буднікевич І.М. Напрямки використання інструментів класичної концепції муніципального маркетингу в забезпеченні конкурентноспроможності міста / І.М. Буднікевич // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №3. – Т.2. – С. 41-49.
 76. Буднікевич І.М. Стратегічні моделі розвитку міста в контексті цільової орієнтації концепцій муніципального маркетингу / І.М. Буднікевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. IV (44). Економічні науки. – С. 292-300.
 77. Буднікевич І.М. Роль концепції партнерського маркетингу в забезпеченні сталого розвитку міста / І. Буднікевич // Регіональна економіка. – 2011. – №3. – С. 44-53.
 78. Буднікевич І.М. Цінова політика муніципального маркетингу як елемент конкурентноспроможності та іміджу міста / І.М. Буднікевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Малі міста регіону: діагностика соціально-економічного стану, посткризові завдання розвитку [зб-к. наук. праць] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 4 (90). – С. 55-67.
 79. Буднікевич І.М. Формування логістичного центру як напрямок підвищення конкурентоспроможності м. Чернівці  / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева, С.М. Хімійчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІІІ (39). Економічні науки. –С. 180-190.
 80. Буднікевич І.М. Напрямки маркетингових – досліджень рекреаційно туристичної сфери Чернівецької області: стан та перспективи розвитку / І.М. Буднікевич, О.В. Кифяк // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. № 3. – 2010. – С.122-127.
 81. Буднікевич І.М. Принципи побудови маркетингової діяльності туристичних фірм регіону (на прикладі підприємств Чернівецької області) / І.М Буднікевич., І.Г. Черданцева // Регіональна економіка. – 2009. – №1. – С. 242-250.
 82. Буднікевич І.М. Теоретичні підходи до формування стадій розробки проблем якості життя в контексті глобалізації / І.М. Буднікевич, Н.В. Парфенова // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В. Чорновола. – Луцьк: Волинський інститут економіки та менеджменту ЦІЗРВД, 2009. – № 6. С. 250-255.
 83. Буднікевич І.М. Формування контурів комплексу муніципального маркетингу м. Чернівці / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 494. (Економіка). – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 125-132.
 84. Буднікевич І.М. Напрямки використання маркетингового підходу у забезпеченні розвитку регіону / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Чернівці: Книги – ХХІ, – Вип.1. Економічні науки. – С. 90-98.
 85. Буднікевич І.М. Ринок послуг індустрії гостинності як інститут економічних відносин / І.М. Буднікевич, О.А. Баранник // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 368-369. (Економіка). – Чернівці: Рута, 2008. – С. 96-101.
 86. Буднікевич І.М. Структура комплексу регіонального маркетингу / І.М. Буднікевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки № 6. Том 3(124). – Хмельницький, 2008. – С. 14-17.
 87. Буднікевич І.М. Регіональні аспекти управління якістю життя / І.М. Буднікевич, Н.В Парфенова. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 328-329.  (Економіка). – Чернівці: Рута, 2007. – С. 104-110.
 88. Буднікевич І.М. Маркетинговий підхід до формування стратегії конкурентоспроможності економіки Чернівецької області / І.М.  Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 366. (Економіка). – Чернівці: Рута, 2007. – С. 67-70.
 89. Буднікевич І.М. Застосування маркетингових концепцій на підприємствах будівельного комплексу регіону / І.М. Буднікевич, М.В. Кирилюк. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.281. (Економіка). – Чернівці: Рута, 2006. – С.107-111.
 90. Буднікевич І.М. Специфіка спільного підприємництва на фармацевтичному ринку України / І.М. Буднікевич, К.В. Ващенко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: – Чернівці: Ант Лтд, 2006. – Вип. І. Економічні науки. – С. 47-55.
 91. Буднікевич І.М. Кадрові обмеження стратегічного розвитку Чернівецької області / І.М. Буднікевич, І.А Нємцева // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: – Чернівці: Ант Лтд, 2005. –  Вип. ІІ. Економічні науки – С. 50-63.
 92. Буднікевич І.М. Інноваційна культура в процесах формування людського потенціалу України / І.М. Буднікевич, І.А Нємцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 233. (Економіка). –2005. – С. 66-71.
 93. Буднікевич І.М. Роль трудового потенціалу в реалізації інноваційної конкурентної поведінки підприємницьких структур регіону / І.М. Буднікевич // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2005. – № 10, С. 140-148.
 94. Буднікевич І.М. Регіональні інтелектуальні ресурси як чинник інноваційного розвитку / І.М. Буднікевич, І.М. Антохова // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: – Чернівці: АНТ Лтд, 2004. – Вип. І., Економічні науки. Ч. 2. – С. 243-248.
 95. Буднікевич І.М. Місце харчової промисловості в інноваційних пріоритетах України та Чернівецької області / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 205.  (Економіка). – Чернівці: Рута, 2004, – С.85-89.
 96. Буднікевич І.М. Система інноваційного менеджменту як чинник реалізації стратегії розвитку України / І.М. Буднікевич, Т.В. Борденюк, І.А. Нємцева // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: – Чернівці:  Ант Лтд, 2003. – Вип. ІІІ. Економічні науки – С. 283-291.
 97. Буднікевич І.М. Бізнес-інкубатори в системі інноваційного розвитку України / І.М Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: «Ант Лтд», 2002 – Вип. ІІІ. Економічні науки. – С. 142-149.
 98. Буднікевич І.М. Кон’юнктурне дослідження ринку інновацій України / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 162 (Економіка). – Чернівці: Рута, 2002. – С. 60-66.
 99. Буднікевич І.М. Моніторинг інноваційної діяльності промислових підприємств регіону / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького державного університету: Збірник наук. праць. Вип. 113 (Економіка). – Чернівці, 2001. – С. 82-88.
 100. Буднікевич І.М. Товарний розріз ринку інновацій як основа системи впорядкування / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Випуск 1. – Чернівці, 2001 – С. 134-140.
 101. Буднікевич І.М. Наукова складова інноваційного потенціалу регіону / І.М. Буднікевич, Т.Є. Корнієнко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Випуск 2. – Чернівці, 2001 – С. 102-107.
 102. Буднікевич І.М. Інноваційні структури як резерв вирівнювання інноваційного потенціалу регіонів (на прикладі Чернівецької області) / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: «Ант Лтд», 2001 – Вип. ІV. Економічні науки. – С. 137-146.
 103. Буднікевич І.М. Ринок інновацій: структура та товарний розріз / І.М. Буднікевич // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна науково-технічна політика: інноваційний розвиток та інформаційний простір. Випуск 16. НАН України Інституту регіональних досліджень. – Львів, 2000. – С. 290-298.
 104. Буднікевич І.М. Управління інноваційними процесами як елемент практичної реалізації менеджменту інновацій / І.М. Буднікевич // Регіональні перспективи. – 2000. № 2-3 (9-10). С. 60-62.
 105. Буднікевич І.М. До питання формування ринку інновацій в Україні / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького державного університету: Збірник наук. праць. Вип. 54 (Економіка). – Чернівці, 1999. – С. 57-61.
 106. Буднікевич І.М. Ринок інновацій: предмет та структура / І.М. Буднікевич // Вісник технологічного університету Поділля: Науковий журнал № 5, ч. 1: Економічні науки. – Хмельницький, 1999. – С. 69-72.
 107. Буднікевич І.М. Інноваційний процес як складова розвитку підприємництва в Україні / І.М. Буднікевич // Економічні проблеми переходу України до ринкової економіки. Збірник праць викладачів кафедри. – Чернівці, 1997.
 108. Буднікевич І.М. Сучасна політика інвестування науки: механізм та інфраструктура / І.М. Буднікевич // Інвестиційна діяльність в Україні. Наукові доповіді Міжнародної науково-практичної конференції. –  Чернівці, 1997.

ІНОЗЕМНІ

 1. Budnikevich Iryna, Kolomytseva Olena, Rohozian Yuliia, Krupenna Inga, Zablodska Daria Positioning of the Amalgamated Territorial Communities of Ukraine through the Sustainable Development in the Conditions of Military Actions. Problemy ekorozwoju – problems of sustainable development. 2021. 16(1). Р.103-112
 2. Budnikevich I., Gavrysh I. Modern marketing concepts as the basis for formation and increase of the attractiveness of cities and territories / I. Budnikevich, I. Gavrysh // Baltic Journal of Economic Studies 2017, vol 3, № 1, р. 11-18. P. 116. https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24784450&org=Baltic%20Journal%20of%20Economic%20Studies,p24784450,6.html
 3. Budnikevych І., Gavrysh I., Tatarchuk Т. Implementation of partnership marketing concept in corss-border cooprration programs of Bukovyna cross-border area // Ecoforum. – Volume 6, Issue 2(11), 2017] [Електронний ресурс] / Iryna Budnikevych, Tetyana Tatarchuk, Iryna Gavrysh.// Режим доступу http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/600
 4. Budnikevich, I., Babuch ,I. The modern concepts of urban development: marketing approach (Сучасні концепції розвитку міста: маркетинговий підхід /I. Budnikevych, I. Babuch // Quarterly Electronic Journal «Caucasian Economic Triangle» 1. (Науково-аналітичний журнал соціальних наук.”Кавказький економічний трикутник” 1. 2013. https://www.academia.edu/36467584/the_modern_concepts_of_urban_development_marketing_approach).
 5. Iryna Budnikevych, Tetyana Tatarchuk Trends of taking into account of international factors in marketing adaptational strategies of regional centres./ ECOFORUM, 2014, vol. 3, № 1. – Р. 28-32. http://ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/download/53/53
 6. Budnikevich, I.; Tatarchuk, T. Trends of taking into account of international factors in marketing adaptational strategies of regional centres. International Economic Conference, North America, oct. 2013. Available at: http://conferinta.seap.usv.ro/index.php/iec/11/paper/view/66
 7. Iryna Budnikevych, Tetyana Tatarchuk City marketing: technologies of partnership relations formation (Маркетинг міста: технології формування партнерських відносин) // Quarterly Electronic Journal «Caucasian Economic Triangle». – 2012. – №4. https://www.academia.edu/36467596/City_Marketing_Technologies_of_Partnership_Relations_formation?sm=b
 8. Budnikevich I. The Role Of Clusters In The Regional Crisis Programs. Regions Of Romania And Ukraine (Роль кластерів в антикризових регіональних програмах (на прикладі регіонів Румунії та України)) / I. Budnikevich // Review of General Management. 2010, Volume 11, Issue 1. – P. 86-90.
 9. Budnikevych I. Role of factor impacts on inhancement of innovative activity of venture fonds. / Irina Budnikevych, Nina Ilarionova // Proceedings of the «International innovation conference for cooperation and development», Pecs, Hungary. – 2008. – P.19-24. – 0,36 д.а.

 

Тези доповідей та матеріали науково-практичних конференцій:

 1. Буднікевич І. Напрямки реалізації технологій маркетингу дестинацій на прикладі резиденції митрополитів Буковини і Далмації у Чернівцях/ І.М.Буднікевич, Д.С. Баранюк // Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку : [Електронне видання] : Зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. (Львів, 20 лютого 2020 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. − Львів : ЛІЕТ, 2020. – С.113-117.
 2. Буднікевич І. М. Основні напрямки розвитку маркетингу санаторно-курортних закладів / І.М.Буднікевич, Д.А.Бастраков, Н.К.Ватаманюк // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України [Текст] : тези доп. XIV міжнар. наук.-практ. конф., 28-30 листоп. 2019 р. / Хмельниц. нац. ун-т [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 228 с.
 3. Буднікевич І. М. Маркетингові інновації в концепціях просування привабливості територій / І.М. Буднікевич, І.Гавриш   // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в європейський науково-інноваційний простір». 4 – 5 жовтня 2018 року, м. Одеса.
 4. Буднікевич І. Маркетингові технології як інновація функціонування закладів вищої освіти України // І. Буднікевич, І. Крупенна, М.-Ц. Боднар // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: матеріали ІV Міжнародної Шумпетерівської конференції, 3-4 жовтня 2018 року, Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2018. С. 102-106. – 188 с.
 5. Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Гавриш І.І.Інструменти підвищення туристичної привабливості територіальних громад / Матеріали Науково-практичної конференції «Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки», 9- 10 листопада 2017 року, м. Чернівці
 6. Буднікевич І.М., Гавриш І.І. Напрямки регулювання міграційної привабливості регіонів / І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш // Проблеми  та розвиток економічних систем в умовах глобальної  нестабільності. Матеріали IV Всеукраїнської  науково-практичної  конференції з  міжнародною участю (м. Миколаїв,  13-14  жовтня  2017 р.). –  Миколаїв:  ММІРЛ  ВНЗ «Університет  «Україна», 2017. – С. 6-10. – 120 с.
 7. Буднікевич І.М. Застосування маркетингових інструментів в реалізації стратегічної моделі розвитку «Комфортне міст». / І.М. Буднікевич // Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес. Матеріли міжнародної науково-практичної конференції, 19 квітня 2017 року. Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: ФОП Гордієнко, 2017. – С. 18-21. – 98 с. (3 країни-учасниці: Україна, Польща, Канада, 85 учасників)
 8. Буднікевич І.М., Гавриш І.І.Маркетинговий підхід до формування та розвитку привабливості регіонів. / І.М. Буднікевич, І.І.  Гавриш // Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19 квітня 2017 року. Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: ФОП Гордієнко, 2017. – С. 22-24. – 98 с. (3 країни-учасниці: Україна, Польща, Канада, 85 учасників)
 9. Буднікевич І.М., Крупенна І.А.Модель прийняття рішень щодо розміщення регіонального логістичного центру / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 11 квітня 2017 року. – Вінниця, ВНАУ, 2017. С 133-136. – 165 с. (3 країни-учасниці: Україна, Республіка Білорусь, Республіка Молдова, 70 учасників)
 10. Будникевич І.М. Влияние глобализации и интернационализации на формирование организационной культуры вуза. / И.М. Будникевич, И.А. Крупенна// Перспективы развития высшей школы. Материалы Х Международной науч.-метод. конф. – Гродно: ГГАУ, 2017. С. 96-99. – 438 с. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/2017_sbornik_x_mezhdunarodnoj_nauchno-metodicheskoj_konferencii_perspektivy_razvitija_vysshej_shkoly.pdf
 11. Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості Чернівецької області / Ірина Буднікевич,Ірина Гавриш, Інга Крупенна // Міжнародна науково-практична конференція «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР ЕКОНОМІЧНОГО ПОСТУПУ РЕГІОНУ».  26-27 травня 2016 року м. Чернівці.
 12. Розподільча система міста: маркетинговий підхід / І. Буднікевич, І.Крупенна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи»
 13. Муніципальний маркетинг як інноваційна технологія управління територіями / І.М.Буднікевич // Управління інноваційним розвитком територій : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Дніпропетровськ, 30 жовт. – 30 листоп. 2015 р. / за заг. ред. Ю. П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 192 с..   http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/mup_konf_2015/pdf/65.pdf
 14. Формування конкурентних переваг міста на основі новітніх чинників: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич // Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації. Матеріали ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю БДФЕУ 15 жовтня, м. Чернівці. – Чернівці. Технодрук. 2014. – С. 23-27.
 15. Буднікевич І.М. Імідж міста Чернівці в маркетинговому підході до його розвитку / І.М. Буднікевич // Город. Культура. Цивилизация. Материалы ІІІ Международной научно-теоретической Интернет-конференции. Апрель-май 2013 г. Харьков – 2013. – С. 158-159.
 16. Буднікевич І.М. Варіанти можливих підходів до організації системи маркетингу міста» / І.М. Буднікевич // Менеджмент міського та регіонального розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 28-29 березня. – Х.: ХНАМГ, 2013. – С. 142-143.
 17. Буднікевич І.М. Розвиток регіональної логістичної системи міста Чернівців як елемент активізації транскордонної взаємодії України та Румунії» / І.М. Буднікевич // Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки. Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці 26-27 вересня 2013 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 69-71.
 18. Буднікевич І.М. Модель управління динамічною системою розвитку міста / І.М. Буднікевич, Р.Р. Білоскурський // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 14-17 травня 2013 року. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 27-29.
 19. Стійкість бюджету муніципального утворення: сутність та чинники формування / І.М. Буднікевич, І.Б. Бабух // Стратегічний розвиток національної економіки, регіонів і підприємств: Т 2. Регіон у системі пріоритетів стратегічного економічного розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-17 листопада 2012 року, м. Донецьк. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – С. 12-16.
 20. Буднікевич І.М. Регіоналізація як тенденція сучасних стратегічних територіальних процесів / І.М. Буднікевич, О.Я. Пітик // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи», м. Житомир, 26-27 квітня 2012 р. – Житомир, 2012. – С. 234-240
 21. Буднікевич І.М. Особливості формування теорії муніципального маркетингу в Україні / І.М. Буднікевич // Матеріали ХХI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку», м. Чернівці, 5-7 жовтня 2012 р. – Чернівці, 2012. – С. 7-10.
 22. Буднікевич І.М. Партнерство як сучасна тенденція еволюції концепції муніципального маркетингу / Andrzej Szromnik, Буднікевич Ірина // Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку. Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 5-6 жовтня 2012 року. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 200-203.
 23. Буднікевич І.М. Роль концепцій муніципального маркетингу в розвитку технологій управління українськими містами / І.М. Буднікевич // Державне управління та місцеве самоврядування. Тези ХІ Міжнародного наукового конгресу, 24 березня 2011 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – С.76-77.
 24. Буднікевич І. Маркетингові технології формування партнерських відносин між містами / І. Буднікевич, Т. Татарчук // Формування мереж прикордонного співробітництва України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 12-13 травня 2011 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – С. 30-33.
 25. Буднікевич І. Визначення суб’єктів та об’єктів маркетингу в системі муніципального управління / І. Буднікевич, І. Черданцева // Управлінські інновації: теорія та практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 10-12 травня 2011 р. – Тернопіль, 2011. – С. 265-267.
 26. Буднікевич І.М. Маркетингові інструменти реалізації міських програм стійкого розвитку / І.М. Буднікевич // Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Полтава, 25-27 травня 2011 р. – Полтава: ПолНТУ, 2011. – С. 8-9..
 27. Суть класичної концепції муніципального маркетингу та її роль у підвищенні конкурентноспроможності міста / І.М. Буднікевич // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2011. – С. 26-29..
 28. Буднікевич І.М. Технологія маркетингових досліджень у муніципальному маркетингу / І.М. Буднікевич // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: проблеми та перспективи: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Житомир, 2-3 червня 2011 р. – Житомир, 2011. – С. 234-240.
 29. Буднікевич І.М. Концепція партнерського маркетингу як вихідна умова реалізації інноваційних моделей стратегічного розвитку міста / І.М. Буднікевич // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера: Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 14-15 жовтня 2011 р. – Чернівці, 2011. – С. 67-70.
 30. Буднікевич І.М. Промоційні аспекти транскордонного співробітництва / І.М. Буднікевич, Т.М.Татарчук // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк, 2010. – С.134-135.
 31. Буднікевич І.М. Нормативно-правове забезпечення муніципального маркетингу / І.М. Буднікевич // Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы хозяйствования. Материалы VІІІ Международной науч.-практ. конф. – Донецк, 18-19 ноября 2010 г. – Донецк, 2010. – С. 44-47.
 32. Буднікевич І.М. Напрямки формування чинників конкурентноспроможності регіону / І.М. Буднікевич, І.Г.Черданцева / Генезис інституційної системи сучасної економіки України. Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 35-38.
 33. Буднікевич І.М. Маркетинг в малих інноваційних підприємствах / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Збірник тез Міжнародної науково практичної конференції ЧНУ – Чернівці: Рута, 2005. – С. 230-239.
 34. Буднікевич І.М. Особливості аналізу медіа-ринку м. Чернівці проведеного за допомогою сучасних методів маркетингових досліджень. / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева, М.В. Кирилюк // Маркетинг в Україні. Матеріали 7-ї Міжнародної конференції. Київ, 24-25 листопада 2006 р. – Київ, 2006. – С. 36-41.
 35. Буднікевич І.М. Регіональна інноваційна політика: вихідні положення / І.М. Буднікевич, О. Білецька // Україна в глобальному середовищі: нові алгоритми управління економікою. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 183-188.
 36. Буднікевич І.М. Теоретичні основи формування мережі закладів інфраструктури ринку інновацій / І.М. Буднікевич // Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 4-6 квітня 2000 року. – Чернівці, 2000. – С. 28-34.
 37. Буднікевич І.М., Аврам Ю. Деякі аспекти соціального захисту малозабезпечених верств населення / І.М. Буднікевич, Ю. Аврам // Тези наукової конференції викладачів, співробітників та студентів ЧДУ,присвячена 120-річчю заснування ЧДУ. – Чернівці, 1994.
 38. Буднікевич І.М. Комплексність розвитку системи послуг / І.М. Буднікевич // Проблеми економічної політики у ВЕЗ. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 1995.
 39. Буднікевич І.М. ВЕЗ як одна з форм організації НТП / І.М. Буднікевич // Наукові доповіді міжнародної науково практичної конференції “Організаційно-економічне забезпечення функціонування локальних (точкових) вільних економічних зон в Україні.” – Чернівці, 1996. – С.97-98.
 40. Сучасна політика інвестування науки: механізм та інфраструктура. // Наукові доповіді міжнародної науково практичної конференції “Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання.” Чернівці, 1997. – С.117-120
 41. Інноваційний процес як складова розвитку підприємництва в Україні // Реалізація системи економічних інтересів у ринковій економіці: Деякі питання економічних реформ в Україні. Зб. наукових праць. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С.91-96.
 42. Буднікевич І.М. Ринок інновацій, необхідність формування та об’єктивна характеристика / І.М. Буднікевич // Сучасна інноваційно-промислова політика України: інвестиційні пріоритети та інфраструктура. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. Т. 3. – Чернівці, – 1999. – С.56-57
 43. Буднікевич І.М. До питань реформування науково-технічної сфери / І.М. Буднікевич // Реструктуризація економіки та інвестиції в Україні. Матеріали та наукові доповіді Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 1998. – С. 143-146.

 

Участь в зарубіжних форумах, конференція, симпозіумах, науково-методичних стажування

 1. Буднікевич І.М., Баранюк Д. С., Бастраков Д.А. Досвід країн з просування туристичних дестинацій на ринок Китаю // Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 202 с. http://mmix.cv.ua/mizhnarodna-diyalnist/materialy-naukovo-praktychna-konferentsiyi-transformatsiya-systemy-mizhnarodnyh-natsionalnyh-ta-lokalnyh-rynkiv
 2. Будникевич И. М., Черданцева И. М. Инструменты реализации концепции цифрового маркетинга торговыми предприятиями // Актуальные проблемы маркетинга XXI века : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21–22 марта 2019 г. / Институт бизнеса БГУ ; редкол.: Н. В. Чер- ченко, Н. Н. Бондаренко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Институт бизнеса БГУ, 2019. – 120 с.  – С.9-11. http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/218507/1/Актуальные_проблемы_маркетинга.pdf
 3. Буднікевич І. М. Cтейкхолдерська привабливість регіонів / І. М.Буднікевич, І.І.Гавриш // Стратегії та політика розвитку територій : міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики : Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції, 10-12 травня 2018 р., Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С.35-37. – 156 с.
 4. Budnikevich I. Evaluation of cross border cooperation programme as effective mechanism of promotion of border regions of Bukovina / Irina Budnikevych, Tetyana Tatarchuk Iryna Romaniuk (Оцінка програм транскордонного співробітництва як дієвого механізму просування прикордонного регіону Буковини) / Ірина Буднікевич, Тетяна Татарчук, Романюк Ірина) // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міднародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 ). – Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 – 172 с.
 5. Участь у роботі Європейського Економічного Форуму «У бік стійкої Європи. Стратегії майбутнього», Криниця Здруй (Польща)
 6. Маркетингові інструменти реалізації міських програм стійкого розвитку / І.М. Буднікевич // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы. Сборник трудов VІІ международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 18 октября 2013 г. Часть І, – Пинск: ПолесГУ, 2013. – С.20-23.
 7. Формування стратегії розвитку міста на основі використання маркетингових інструментів / І.М. Буднікевич // Национальная и региональная экономика, государственное и местное управление: проблемы, исследования, перспективы. Сборник научных статей 1-ой Международной научно-практической конференции. Выпуск. ООО «Лаборатория интеллекта». – Минск: «Энциклопедикс», 2013. – С. 198-203.
 8. Направления влияния современных коммуникаций на развитие муніципального маркетинга и формирование стратегий городов / И.М. Будникевич // Коммуникация в соціально-гуманитарном знании, экономике, образовании. Материалы ІІІ Межнародной научно-практической конфе-ренции 29-31 марта 2012 г., Минск. С.65-66

 Статті у інших виданнях:

 1. Буднікевич І.М. Оцінка ефективності товароруху з використанням логістичних підходів в управлінні регіональною економікою / І.М. Буднікевич., І.Г. Черданцева // Чернівецький фінансово-юридичний інститут: Зб-к. наук. праць. Економічні науки. – Випуск 1. – Чернівці: Букрек, 2005. – С. 230-238. – 0,47 др.арк.
 2. Буднікевич І.М. Напрямки формування інноваційної стратегії підприємств Буковини / І.М. Буднікевич / Інноваційні процеси в Україні: види та вплив на ефективність функціонування підприємств: Збірка статей. – Чернівці: ЧКЕПК, 2008 – С. 6-15. – 0,4 др.арк.
 3. Буднікевич І.М. Критерії прийняття інвестиційних рішень щодо територіального розміщення торговельних мереж / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Таврійський економічний журнал. – 2010. – № 2. – С. 71-74. – 0,2 др.арк.

 

 КРУПЕННА ІНГА АНАТОЛІВНА

Монографії

 1. Організаційна культура в системі стратегічного управління вищими навчальними закладами України. Монографія / І.А. Нємцева // – Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 256 с.
 2. «Маркетингові підходи при формуванні конкурентно-спроможності регіону». Монографія / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева, О.В. Кифяк, І.А. Нємцева, Н.М. Іларіонова, О.А. Баранник, Є.І. Венгер // – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. 432 с.

 Статті

 1. Budnikevich Iryna, Kolomytseva Olena, Rohozian Yuliia, Krupenna Inga, Zablodska Daria Positioning of the Amalgamated Territorial Communities of Ukraine through the Sustainable Development in the Conditions of Military Actions. Problemy ekorozwoju – problems of sustainable development. 2021. 16(1). Р.103-112 https://ekorozwoj.pollub.pl/index.php/number-1612021/positioning-of-the-amalgamated-territorial-communities-of-ukraine-through-the-sustainable-development-in-the-conditions-of-military-actions/ Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220162764 Web of Science:  https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&SID=F5aIRu1ijVGXQll4gaq&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000592994700011
 2. Буднікевич І.М., Баранюк Д.С., Крупенна І.А. Загрози та можливості розвитку туристичних дестинацій в сучасних умовах: маркетинговий аспект. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. – №5. – С.42-49
 3. Буднікевич І. М., Благун І. І., Крупенна І. А., Бокучава В. Б. Напрямки застосування маркетингових інновацій у комунікаційній політиці готельних закладів. Бізнес Інформ. 2020. №8. C. 266–277.
  https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-266-277
  https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_8_0_266_277
 4. Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Костинян А.А. Особливості комунікацій в маркетингу малих підприємств ресторанного бізнесу. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 58. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – C.68-75  Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/213424/213498 DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.58.2020.213424 
 5. Буднікевич І.М., Черданцева І.Г., Крупенна І.А. Інноваційні інструменти маркетингових досліджень в маркетинговій товарній та комунікаційній політиці торговельних закладів. Економіка та право. 2020. № 2(57). С. 64-76. URL: http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/986
 6. Крупенна І.А. Методика розробки стратегій розвитку міжрегіонального співробітництва / І.М. Буднікевич, І.А.Крупенна, І.І.Гавриш  // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 809. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2019. – С.27-34 https://drive.google.com/file/d/1JRKGlHP5ZRwrUuvGhX41Af8lqLIji7TO/view
 7. Крупенна І. Проекти міжрегіональної співпраці в компенсаційних стратегіях розвитку регіонів / І.М.Буднікевич, І.І.Гавриш, І.А.Крупенна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 52. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – C.5-11  Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/160483
 8. Крупенна І. Моніторинг показників регіонального туристичного ринку та оцінка туристичної привабливості регіону / І.І.Гавриш, І.А.Крупенна// Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 54. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – C.42-51  Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/178391
 9. Крупенна І. Event-маркетинг в програмах просування привабливості індустрії гостинності регіону/ І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш, І.А. Крупенна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – 2018. – Вип. 48, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. Електронна версія: chdtu.edu.ua, http:// zbirecon.com/
 10. Крупенна І.А., Романюк Н.В. Маркетинговий підхід до структури вихідних чинників трансформації регіональної освітньої мережі. // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. – №6, Том.2 – С.236-239
 11. Крупенна І. Інструменти підвищення привабливості туристично-рекреаційного комплексу регіону/ І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш, І. А. Крупенна / Ефективна економіка. – 2018. –№ 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1 &z=6568
 12. Крупенна І. Напрямки розвитку регіональної логістичної системи у транскордонній взаємодії України та Румунії/ І. М. Буднікевич, І. А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2018. 
 13. Крупенна І. Інструменти формування та реалізації потенціалу регіону: маркетинговий та іміджевий підхід/ І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш, І. А. Крупенна //  Ефективна економіка. – 2018. – №10. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6865
 14. Крупенна І. А. Інформаційна безпека та проблеми туристичного брендингу регіонів / А. П. Голод, І. А. Крупенна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 45, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – С. 63-68. – 101 c. Режим доступу: http://zbirecon.com/wp-content/uploads/2017/12/63-68_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4-%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf
 15. Крупенна І. Нові послуги в системі маркетингу готельних підприємств: практика впровадження, адаптації та модифікації /І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, І.І. Гавриш// Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. ІІІ (67). Економічні науки. – С.101-116. http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v3/NV-2017-v3_10.pdf
 16. Крупенна І. Аналіз пропозицій туристичних франшиз на вітчизняному ринку / І.А.Крупенна , Є.І.Венгер , Д.А.Бастраков //// Економічний форму. – 2016. – №1. –  10-19.  Доступ: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_nomeri_1_2016.pdf
 17. Крупенна І. Напрямки формування системи інформаційного забезпечення регіону як інструменту підвищення капіталізації Чернівецької області та управління регіональними ринками / Є.І.Венгер, І.А.Крупенна // Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. І (49). Економічні науки. – С. 370-375.
 18. Крупенна І. Особливості розвитку теорії маркетингового комплексу / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 730-731. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 56-59.
 19. Крупенна І. Напрямки дослідження чинників мікросередовища при формуванні стратегій розвитку сучасного міста / І.М. Буднікевич, Л.Т. Шевчук, І.А. Крупенна // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2015 – №3 (28). – С. 128-136.  Доступ: https://www.uniep.km.ua/pdf/_3_2015.pdf
 20. Крупенна І. Особливості маркетингового планування в різних маркетингових концепціях та сферах застосування / / І.М. Буднікевич, І.М. Черданцева, І.А.Крупенна. // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 30. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – №39. – Ч.2. – С. 216-223 Доступ: Доступ: http://zbirecon.com/uk/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%96-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%96-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%96/
 21. Крупенна І. Чинники впливу на формування іміджу підприємства на ринку меблів / І.А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 153-156.
 22. Крупенна І. Узгодження організаційної культури та напрямів стратегічного розвитку вищого навчального закладу: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, Н.В. Романюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 52-57
 23. Крупенна І. Особливості формування витрат на елементи маркетингового комплексу підприємств харчової промисловості України. – Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 38. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – Частина І. – С.59-63. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2014_37(3)__15
 24. Крупенна І. Роль організаційної культури як компоненти реалізації етапів маркетингового стратегічного управління вищими навчальними закладами / І.А. Крупенна // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. № 2(19). – 2013. – С.228-293. Доступ: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/sre/2013_2/288.pdf
 25. Крупенна І. Комунікаційна розмаїтість маркетингових програм просування туристичної привабливості міст / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 237-243.
 26. Крупенна І. Особливості управління ВНЗ та їх вплив на специфіку стратегічного менеджменту та організаційної культури / І.А. Крупенна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. І (49). Економічні науки. – С. 370-375. Доступ: http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2013/v1/NV-2013-V1_63.pdf
 27. Крупенна І. Дослідження впливу чинників мезосередовища на розвиток організаційної культури» / І.А. Нємцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 623-626. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 75-79.
 28. Крупенна І. Використання інструментів Інтернет-маркетингу у програмах просування туристичних територій / І.А. Крупенна, О.Д. Антошків // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. У 2-х частинах. Частина 2. Випуск 28. Київ. 2012. – С 413-424.
 29. Нємцева І.А. Фактори формування інноваційної культури вищих навчальних закладів України / І.А.Нємцева // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Зб. наук. праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективне виробництво. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – № 7. – С.158–169. Доступ: http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2010_7/statti/Nemtseva.pdf
 30. Нємцева І.А. Бенчмаркінг зовнішніх елементів організаційної культури як інструмент управління ВНЗ / В.М.Запухляк, І.А.Нємцева // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: «Ант Лтд», 2010. – Вип. ІІІ. Економічні науки. – С.196-205. Доступ: http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2010/v3/NV-2010-V3_31.pdf
 31. Нємцева І.А. Стратегічне управління ВНЗ та роль організаційної культури в реалізації його етапів / І.А.Нємцева // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип. 252: В 6 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – Т.УІ. – С. 1418-1433.
 32. Нємцева І.А. Діагностика організаційної культури ВНЗ як база прийняття управлінських рішень // Вища освіта України. – Додаток 4, том. У (17). Тематичний випуск «Вища освіти України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простру» – К: Гнозис, 2009. – С.505-515.
 33. Нємцева І.А. Позиціювання корпоративної культури в системі стратегічного управління комерційними банками України / І.А.Нємцева // Вчені записки Університету «КРОК» / Університет економіки та права «Крок». – Вип. 18. – Т.2. – К., 2008. – С. 143-155 – 0,71 др.арк.
 34. Нємцева І.А. Фактори формування організаційної культури вищого навчального закладу / І.Ф.Комарницький, І.А.Нємцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 368-369. Економіка. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 231-237.
 35. Нємцева І.А. Імідж в структурі корпоративної культури вищого навчального закладу/ І.А.Нємцева // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: «АнтЛтд», 2008. – Вип. І. Економічні науки.– С.430-437.
 36. Нємцева І.А. Кадрові обмеження стратегічного розвитку Чернівецької області / І.М.Буднікевич, І.А.Нємцева // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: «Ант Лтд», 2005. – Вип. 2. Економічні науки. -– С.50-63.
 37. Конференції
 38. Крупенна І.А. Напрямки активізації маркетингової діяльності туристичних операторів  в  умовах  пандемії COVID-19 / І.А. Крупенна, Д.І. Фортуна, Н.В. Ютиш // Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020  року,  Чернівці  (Україна)  –  Сучава  (Румунія).  –  Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 202 с. http://mmix.cv.ua/mizhnarodna-diyalnist/materialy-naukovo-praktychna-konferentsiyi-transformatsiya-systemy-mizhnarodnyh-natsionalnyh-ta-lokalnyh-rynkiv
 39. Крупенна І.А. Маркетингові аспекти формування стратегічних цілей закладів вищої освіти // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України [Текст] : тези доп. XIV міжнар. наук.-практ. конф., 28-30 листоп. 2019 р. / Хмельниц. нац. ун-т [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 228 с .
 40. Крупенна І.А. Адхократична (творча) організаційна культура як драйвер розвитку інноваційного університету. / І.А. Крупенна, І.А. Москалюк // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір: матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 4-5 жовтня 2018 р. / НАНУ ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Київ: вид-во «Фенікс», 2018. С. 189-194. – 392 с.
 41. Крупенна І. Стратегії проникнення товару на зовнішній ринок. / І. Крупенна, Н. Карачко // Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 23-25. – 156 с.
 42. Крупенна І.А. Значення маркетингових досліджень у підприємницькій діяльності. / І.А. Крупенна, С.Д. Галіщук // Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 49-51. – 156 с.
 43. Крупенна І. Маркетингові технології як інновація функціонування закладів вищої освіти України. / І. Буднікевич, І.Крупенна, М.-Ц.Боднар // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: матеріали ІV Міжнародної Шумпетерівської конференції, 3-4 жовтня 2018 року, Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2018. С. 102-106. – 188 с.
 44. Крупенна І.А. Необхідність врахування чинника цільових аудиторій в програмах міського розвитку. / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна. // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 10 листопада 2017 року, Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2017. С. 78-80. – 416 с.
 45. Крупенна И.А. Влияние глобализации и интернационализации на формирование организационной культуры вуза. / И.М. Будникевич, И.А. Крупенна // Перспективы развития высшей школы. Материалы Х Международной науч.-метод. конф. – Гродно: ГГАУ, 2017. С. 96-99. – 438 с. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/2017_sbornik_x_mezhdunarodnoj_nauchno-metodicheskoj_konferencii_perspektivy_razvitija_vysshej_shkoly.pdf
 46. Крупенна І.А. Модель прийняття рішень щодо розміщення регіонального логістичного центру / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 11 квітня 2017 року. – Вінниця, ВНАУ, 2017. С 133-136. – 165 с.
 47. Крупенна І.А. Інструменти підвищення туристичної привабливості теритріальних громад / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, І.І.Гавриш. // Матеріали Науково-практичної конференції «Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки», 9- 10 листопада 2017 року, м. Чернівці. – С.83-88. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/maket_09-10_Nov_2017.pdf
 48. Krupenna I., Bastrakov D. Participation of subjects of regional tourist market processes inpartnerships to promote the region of Bukovina / I. Krupenna ,  D. Bastrakov //(Участь суб’єктів регіонального туристичного ринку в процесах партнерського просування регіону Буковина). Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 – 172 с. С. 94-96.
 49. Крупенна І.А. Інструменти формування лояльності споживачів і регіональної спільноти у процесах розвитку регіонального ринку освітніх послуг / І.А. Крупенна // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія).– Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 – 172 с. С. 132-134.
 50. КИФЯК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
 51. Монографії
 52. Kyfiak O. Scenario mechanisms for realization of priority directions of socio-economic development of cross-border regions (on the example of tourism development in Chernivtsi Region) / Forecasting of cross-border regions development: scenario approach : Collective monograph / Ed. By V. Kyfiak, C. Nastase. – Suceava :Editura Universitatii “Stefan cel Mare”, 2017. – P. 157.
 53. Кифяк О.В. Сценарні механізми реалізації пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів (на прикладі розвитку туризму) / Сценарне прогнозування розвитку прикордонних регіонів : Монографія / За заг. ред. В.Ф. Кифяка; Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. –Чернівці : «Місто», 2017. -330 с.
 54. Kyfyak O., Kyfyak V. Innovations as the basis of strategic development of enterprises in the border region / Formation strategy of economic structures: the tools and practices: [Collective monograph] / edited by A.Berezin, M.Bezpartochnyi. – Riga:”Landmark” SIA. – Riga (Latvia), 2016. -254 p. – P. 150-168.
 55. Кифяк О.В., Кифяк В.Ф. Туристичний кластер як інструмент підвищення ефективності функціонування підприємств сфери рекреації і туризму / Модернізація туризмознавства: теорія і практика партнерства : монографія / За заг. ред. Г.П. Скляра. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 372 с.
 56. Кифяк О.В., Буднікевич І.М., Черданцева І.Г. та ін. Маркетингові підходи при формуванні конкурентоспроможності регіону: монографія. / За ред. Буднікевич І.М. – Чернівці, Черн. нац. ун-т, 2012. – 432 с.
 57. Кифяк О.В., Брижак П.М., Кифяк В.Ф. „Правові аспекти діяльності підприємств сфери туризму”. –Чернівці, „Зелена Буковина”, 2004. – 176 с.
 58. Кифяк О.В., Євдокименко В.К., Гуменюк А.М., Кифяк В.Ф., Філатова Н.Г., Мартинчук Н.Ф., Мельник А.П., Оленюк М.І., Пильтяй О.В., Порчук М.Д. „Стратегічний план розвитку міста Чернівці на 2004–2011 роки”, Чернівці, МВІЦ „Місто”, 2004р.
 59.  Наукові статті
 60. Кифяк О.В., Кифяк В.Ф. Інструментарій вирішення проблем західноукраїнських прикордонних областей в період економічної кризи // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2020. – Вип. I-IІ (77-78). Економічні науки. – 344 с. – С. 110-124. DOI:http://doi.org/10.34025/2310-8185-2020-1.77-2.78.09. – Режим доступа: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2020/v1_2/9.pdf
 61. Кифяк О., Кифяк В. Діджиталізація процесів розвитку туристичних дестинацій у західноукраїнських прикордонних регіонах // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 2. – C. 162–173. DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.02.162.  – Режим доступа:http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/38468
 62. Kyfiak O., Kyfiak V. From cross-border cooperation to European integration and global economic movements // Global Imperatives for Business and Law Development : II International Scientific and Practical Conference (Kyiv, October, 10–11, 2019). – Kyiv : KNUTE. – 861 p. -P. 446-454. – Режим доступу (DOI): http://doi.org/10.31617/k.knute.2019-10-10
 63. Кифяк О.В., Кифяк В.Ф. Єврорегіон «Верхній Прут»: інтеграційні процеси та невикористані можливості // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2019. – Економічні науки. Вип. І (73). – С. 65-75. – Режим доступа: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2019/v1/8.pdf.
 64. Кифяк О.В. Ресурсний потенціал розвитку туристичних дестинацій // Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право». – 2019. – №4 (105). – С. 60-70. — Режим доступа: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2019/04(105)/07.pdf.
 65. Кифяк О.В. Особливості формування системи індикаторів розвитку туристичних дестинацій у західноукраїнських прикордонних регіонах // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. №1 (266). – С.134-138. — Режим доступа: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2019/VKNU-ES-2019-N1.pdf.
 66. Кифяк О.В. Ціноутворення як складова маркетингової стратегії розвитку туристичних дестинацій в західноукраїнських прикордонних областях // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – № 1 (91). – С. 51-59. (http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20 zhurnaly/visnyk%20tneu/2019/%D0%92%D0%86%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%E2%84%961%202019.pdf).
 67. Кифяк О.В. Туристичні дестинації та їх вплив на функціонування ринку туризму і рекреації в прикордонних регіонах // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2018. – № 8 (260). – 216 c. -С. 68-84. (http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2018/260/pdf/68-84.pdf).
 68. Kyfyak O., Kyfyak V. A methodology for calculating individual indicators of tourism activity / Tourism. The Journal of University of Lodz, 2018, 28/1. P. 41-45. (https://content.sciendo.com/view/journals/tour/28/1/article-p41.xml?rskey= DiG0vk&result=1).
 69. Кифяк О.В., Кифяк В.Ф. Сучасні підходи до розрахунку обсягу наданих туристичних послуг, визначення чисельності туристів та прогнозування на майбутні періоди / Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.- № 1 (86), 2018. С.41-48.
 70. Кифяк О.В. Роль і місце промислового маркетингу у формуванні транскордонних ринків / Економічний форум. – №4. –Луцьк, 2017. – С. 44-40. —Режим доступа: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/ekonomichniy_forum_noviy.pdf.
 71. Кифяк О.В., Урда В.Д. Маркетинг у cоціальних медіа (SMM) як інструмент просування товарів та послуг // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. — 2017. — №14. — Режим доступа: https://www.inter-nauka.com/issues/2017/14/3000.
 72. Кифяк О.В., Руденко М.М. Маркетингові рішення у сфері туристично-екскурсійного обслуговування: інноваційний підхід // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип.27. – Чернівці: Технодрук, 2014. – 436 с. – С. 161-168.
 73. 18. Кифяк О.В., Кифяк В.Ф. Регіональні детермінанти становлення туристичної галузі в контексті розвитку «зеленої економіки» // Регіональна економіка. -№4. –Львів, 2012. – С.23-30.
 74. Кифяк О.В., Вардеванян В.А. Адаптивний та аналітичний підходи формування іміджу підприємства // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Економічні науки. Вип. ІІ (46). – С. 239-243.
 75. Кифяк О.В. Туризм як фактор вдосконалення галузевої структури регіональної економіки // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІV. -С. 145-152.  
 76. Кифяк О.В., Буднікевич І.М. Напрямки маркетингових досліджень рекреаційно-туристичної сфери Чернівецької області: стан та перспективи розвитку // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. -№3. Інститут економіки, технологій і підприємництва, м.Тернопіль. -2010. С. 122-127.
 77. Кифяк О.В., Руденко М.М. Маркетинг у музейній справі: теоретико-прикладні аспекти // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 2 (19): Економічні науки. – Чернівці: Технодрук, 2010. – 468 с. С. 330-338.
 78. Кифяк О.В. Маркетингове стимулювання конкурентоспроможності суб’єктів туристичного ринку // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету.-Вип. 7 (27). –Луцьк, 2010. -328 с. С.136-146.
 79. O. Kyfyak The main directions of regional marketing in a context of tourism development // Revista de turism (Journal of tourism). -№8. –December, 2009.
 80. Кифяк О.В., Кифяк В.Ф. Рекреаційна спеціалізація як умова посилення конкурентоспроможності регіону // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип.12 (103). – К., 2009. С.157-161.
 81. Кифяк О.В. Стратегія регіонального маркетингу в контексті розвитку туризму // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. -Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2009. –Вип. ІІ. Економічні науки. – 400 с. С. 208-216.
 82. O. Kyfyak Regional aspects of the pricing specificity in tourist services // Turystyka I Hotelarstwo (Tourism and hotel industry). – WSTH, Lodz, Poland. -2009.
 83. Кифяк О.В. Рекреаційна діяльність як інструмент інтеграції у світовий ринок послуг // Інноваційні процеси в Україні: види та вплив на ефективність функціонування підприємств (Збірка статей). –Чернівці: ЧКЕПК, 2008. С. 18-21.
 84. Кифяк О.В., Кифяк В.Ф., Виклюк Я.І. Визначення оптимальних рекреаційно-туристичних зон в умовах транскордонного співробітництва // Формування ринкових відносин і Україні: Збірник наукових праць. Вип. 1 (68). –К., 2007. С. 132-136.
 85. Кифяк О.В., Кифяк В.Ф. Стратегічні напрямки розвитку сфери рекреації і туризму в Закарпатській області та її вплив на соціально-економічний стан регіону // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Соціально-економічний розвиток регіону: діагностика, стратегія, управління. Вип. 4 (60) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. –Львів, 2006. С. 130-150.
 86. Кифяк О.В., Євдокименко В.К. Організаційно-економічні підходи до територіального управління розвитком рекреаційного комплексу // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. -Чернівці: АНТ Лтд, 2005 р., -Вип. ІV, ч.1. С. 63-68.
 87. Кифяк О.В. Основні засади формування рекреаційно-туристичного кластеру в межах єврорегіону (на прикладі єврорегіону «Верхній Прут») // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. -Чернівці: АНТ Лтд, 2005 р., -Вип. ІV, ч.2. С. 185-193.
 88. Kyfyak A. The practical approaches to the territorial management of the recreational complex // Amfiteatru Economic, № 18,2005. P.113-115.
 89. Кифяк О.В. Основні напрями рекреаційно-туристичної діяльності в Чернівецькій області та важелі стимулювання їх розвитку // Вісник ДІТБ, серія «Економіка, організація і управління підприємствами (в туристичній сфері)», № 9, 2005р. –Донецький інститут туристичного бізнесу, 2005. –С.122-127.
 90. Кифяк О.В. Розвиток рекреаційних ринків регіонів // Журнал «Фінанси України», № 9, 2005р. –С.64-69.
 91. Кифяк О.В. Рекреаційна індустрія Буковини як пріоритетний напрям стратегії соціально-економічного розвитку краю // Регіональна економіка. – № 1. -Львів, 2005 р. – С. 230-233.
 92. Кифяк О.В. Регіональні фактори розвитку ринку рекреаційно-туристичних послуг // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці: АНТ Лтд, 2005 р., -Вип. ІІІ. С. 520-522.
 93. Кифяк О.В. Можливості транскордонної співпраці в рекреаційній сфері на прикладі єврорегіону «Верхній Прут» // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 233. Економіка. – Чернівці: Рута, 2005. С. 81-84.
 94. Кифяк О.В. “Деякі тенденції розвитку туризму на Буковині на початку ХХІ століття” // “Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду”. –Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, № 3, м.Чернівці, 2001р., с.136-139.
 95. Кифяк В.Ф., Кифяк О.В. “Розвиток туризму та його вплив на регіональну економіку” // Регіональна економіка. – № 2. – Львів, 2001р. – С.167-171.
 96. Конференції
 97. Кифяк О.В. Вплив пандемії COVID-19 на сферу туристичних послуг: попередня оцінка // Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків: Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 200 с. –С. 82-87.  http://mmix.cv.ua/wp-content/uploads/Transformatsiya-systemy-rynkiv2020_compressed.pdf  
 98. Кифяк О.В. Роль маркетингу у розвитку сільських територій // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в європейський науково-інноваційний простір: Матеріали XXIII Міжнародної наук.-практ. конференції, 4-5 жовтня 2018 р., Одеса, Україна / НАНУ, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Київ. – Видавництво «Фенікс», 2018. – 392 с. – С. 169-171. (https://economics.opu.ua/files/science/ probl_innov_rozv/2018/tezy.pdf).
 99. Кифяк О.В., Ротар А.А. Проблеми формування та використання бренда українськими підприємствами // Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 р., Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 156 с. – С. 41-43.
 100. Кифяк О.В. Індикатори розвитку туризму в регіоні // Сучасний стан та перспективи розвитку туризму: матеріали Міжн. наук.-практ. конференції, м. Чернівці, 2-4 травня 2018 р. –Чернівці: ПВКФ «Технодрук», 2018. – 288 с. – С. 108-110.
 101. Кифяк О.В., Тупиця Л.В. Розвиток народних промисел і ремесел в Україні: проблеми та перспективи // Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки / Матеріали наук.-практ. конференції, м. Чернівці, 9-10 листопада 2017 р. –Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 160 с. – С. 91-94.
 102. Кифяк О.В. Вплив інноваційних технологій на конкурентоспроможність готелів Чернівецької області // Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес: матеріали міжн. наук.-практ. конференції, 19 квітня 2017 р. // Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: ФОП Гордієнко, 2017. – 98 с.
 103. Кифяк О.В. Тенденції та перспективи розвитку готельного бізнесу у прикордонному регіоні // Розвиток прикордонних регіонів в системі транскордонного співробітництва: матеріали Міжн. наук.-практ. конференції, Чернівці-Бєльці, 27-28 квітня 2017 р. –Чернівці: Місто, 2017. – 336 с. –С. 189-191.
 104. Кифяк О.В., Ротар А.А. Об’єкти інтелектуальної власності в системі інноваційного маркетингу // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : Матеріали V Міжн. наук.-метод. Конференції (18-19 травня 2017 р.). – Чернівці : Друк Арт, 2017. – 184 с. – С. 79-82.
 105. Кифяк О.В., Коротка О.О. Інноваційна діяльність як інструмент антикризового управління підприємством // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: Матеріали ІІІ Міжн. Шумпетерівської конференції (21-22 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 252 с. – С. 127-129.
 106. Кифяк О.В. Загальні принципи формування спеціальних економічних зон туристичного профілю в сучасних умовах // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону: матеріали Міжн. наук.-практ. конференції, 23-24 квітня 2015 р., Чернівці-Сучава. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – 448 с. – С. 126-129.
 107. Кифяк О.В. Маркетингові дослідження регіонального туристичного ринку // Апріорність політичної, правової та соціально-економічної свободи і компетенції – як стратегія розвитку громадянського суспільства: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської наук.-практ. конференції, 24 березня 2014 р. (За загальною ред. Поляк О.В.). Чернівецька філія ПрАТ «ВНЗ» МАУП» – Чернівці: МП «Марія», 2014. – 237 с. – С. 108-111.
 108. Кифяк О.В. Маркетингові інноваційні рішення в туризмі // Регіонально-кластерна політика у розвитку світової та української економіки: матеріали міжн. наук.-практ. конференції, 24-25 квітня 2014 р. – Чернівці, 2014. – С. 242-245.
 109. Кифяк О.В. Аналітичні методи вивчення стану рекреаційної інфраструктури регіону // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці: ДрукАрт, 2013. – 296 с. – С. 152-153.
 110. Кифяк О.В. Рекреаційно-туристична діяльність як чинник сталого економічного розвитку регіону // Формування соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах суспільних трансформацій: матеріали міжн. наук.-практ. конференції, 18-19 квітня 2013 р. – Чернівці, 2013. – С. 230-232.
 111. Кифяк О.В. Маркетингові цінові стратегії підприємств туризму та рекреації // Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку: Матеріали ХІ Міжн. наук.-практ. конференції, 5-6 жовтня 2012 р. – Чернівці, 2012. – С.88-90.
 112. Кифяк О.В. Сфера рекреаційних послуг та її вплив на структуру регіонального господарства // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера: Матеріали ХХ Міжн. наук.-практ. конференції, 14-15 жовтня 2011 р. – Чернівці, 2011. – С.172-174.
 113. Кифяк О.В. Еколого-економічні аспекти регіонального розвитку сфери рекреаційних послуг // Міжнародне співробітництво як важлива складова євроінтеграційних процесів України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 травня 2010 року. – Чернівці, 2010. С. 275-278.
 114. Кифяк О.В. Особливості просування рекреаційно-туристичного продукту в умовах єврорегіону // Функціонування єврорегіонів в умовах трансформаційної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 травня 2009 року. – Чернівці, 2009. С. 184-186.
 115. Кифяк О.В. Маркетингові підходи до розв’язання проблем розвитку сфери рекреаційних послуг // Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграційних процесів: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 7-8 травня 2008 р. –Чернівці, 2008. С. 193-195.
 116. Кифяк О.В. Проблеми розвитку екологічного туризму: регіональний аспект // Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону: Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2007 року. –Чернівці, 2007. -С. 286-287.
 117. Кифяк О. Інфраструктурне забезпечення сфери рекреаційних послуг Чернівецької області // Рекреація й туризм: сучасні тенденції та регіональні особливості: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні моделі розвитку туристичної інфраструктури України. Буковинське та світове старообрядництво: історія, культура, туризм», Чернівці, 23-23 вересня 2006 р. –Ч. 1. –Чернівці, 2006. С. 108-114.
 118. Кифяк О.В. Основні напрямки регулювання рекреаційно-туристичного сектору економіки України // Матеріали доповідей міжн. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблеми підготовки фахівців» (15-16 вересня 2005р., Бердянськ). –Бердянськ: АУІТ «АРІУ», 2005. С.97-98.
 119. Кифяк О.В. Перспективи рекреаційного комплексу регіону в контексті інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку економіки України // Наукові і практичні проблеми створення і функціонування туристичних центрів і тематичних парків: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 27-28 травня 2005р.) Донецький ін-т турист. бізнесу. –м. Донецьк, 2005. С. 144-146.
 120. Кифяк О.В. Єврорегіон як проблемно-орієнтована форма транскордонної співпраці територій // Конкурентоздатність територій і підприємств у взаємозалежному світі: Тези доповідей і виступів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. –Донецьк: ТОВ „ДЕГІ”. –Ч. 2, 2005. С. 78-80.
 121. Кифяк О.В. Оцінка рекреаційних ресурсів і формування рекреаційного продукту в сучасних умовах // Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції „Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізм реалізації”, Чернівці, 27 січня 2004р. –Чернівці, „Рута”, 2004. С. 443-446.
 122. Кифяк О.В. „Позиціонування конкурентних переваг регіону в контексті необхідності залучення інвестиційних ресурсів” // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції „Формування стратегії розвитку регіону на інноваційній основі” , Чернівці, 13-14 травня 2004р. – Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. -Вип.1. Ч.1. – Чернівці, АНТ Лтд, 2004р., с. 300.
 123. Кифяк О.В. Перспективи розвитку туризму на Буковині // Студентська наукова конференція, присвячена 10-й річниці незалежності України, м.Чернівці, 11 – 12 травня 2001р., с.68-69.
 124. Кифяк О.В. “Деякі особливості економічного розвитку України на перехідному етапі” // Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації – 9-та міжнародна науково-практична конференція, м. Чернівці, 4–6 квітня 2000р., с.171-172.
 125. Кифяк О.В. “Вплив соціальних факторів на ефективність діяльності підприємства” // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 2000-літтю християнства і 125-й річниці Чернівецького університету, м. Чернівці, 11–12 травня 2000р., с.69-70.
 126. ЧЕРДАНЦЕВА ІРИНА  ГЕНАДІЇВНА
 127. Буднікевич І.М., Кифяк О.В., Черданцева І.Г. та ін. Маркетингові підходи при формуванні конкурентоспроможності регіону: монографія. / За ред. Буднікевич І.М. – Чернівці, Черн. нац. ун-т, 2012. – 432 с.
 128. Статті в наукових журналах
 129. БУДНІКЕВИЧ І.М., ЧЕРДАНЦЕВА І.Г., КРУПЕННА І.А. Інноваційні інструменти маркетингових досліджень в маркетинговій товарній та комунікаційній політиці торговельних закладів. Економіка та право. 2020. № 2(57). С. 64-76  URL: http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/986
 130. Черданцева І.Г. Аналіз споживчих настроїв на продовольчому ринку України у 2016-2019 рр. /І.М.Буднікевич, І.Г.Черданцева // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. Збірник наук. праць. Вип. 820. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2019. С. 55-62. https://drive.google.com/file/d/1_5X0VxS8-qGFH5OuwGEtFnDEa8I7E3qU/view
 131. Черданцева І.Г. Використання маркетингових підходів у сфері ресторанного бізнесу України. / І.Г.Черданцева ,  А.Я.Клипач // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси : ЧДТУ, 2019. Вип. 54. С. 94-101. http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/178499/178567
 132. Черданцева І.Г. Основні тенденції розвитку франчайзингу в сфері торгівлі України / І.Г.Черданцева,  Є.І.Венгер, В.В.Чоботар  // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 802. Економіка. –  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. – С.85-93. https://drive.google.com/file/d/1KIf36iNtRkQWckuldwlH6QEhdB4R-J2l/view
 133. Черданцева І.Г., Ібрагімова Л.С., Ібрагімов Е. Ю. Теоретичні аспекти реалізації маркетингової концепції на ринку спортивно-оздоровчих послуг. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 49. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – С.59-67. – 124с. http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/136339/133334
 134. Черданцева І.Г., Клипач А.Я. Детермінанти структури продовольчого ринку України / І.Г. Черданцева, А.Я. Клипач // Науковий журнал «Економічний форум». – 2017. – № 2. –  С. 158-163.  Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Ulrich’s Periodicals Directory (США), РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща) http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/017.pdf
 135. Черданцева І.Г.  Планування діяльності у ресторанному бізнесі з врахуванням тенденцій ринку / І.Г. Черданцева // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 47. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – С. 83-89. – С. 105 с. http://zbirecon.com/wp-content/uploads/2018/04/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
 136. Черданцева І. Г. Оцінка комунікаційної активності роздрібних продовольчих торговельних мереж в Чернівецькій області / І. Г. Черданцева, А.Я. Клипач // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 45, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – С. 85-94. – 101 c.http://zbirecon.com/wp-content/uploads/2017/12/85-94_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%87.pdf
 137. Формування конкурентних стратегій розвитку підприємств роздрібної торгівлі в інституціональному середовищі / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Схід. – 2016. –№5. Доступ: http://skhid.com.ua/article/view/82904
 138. Черданцева І.Г. Регіональний продовольчий ринок в кризовий період: аналіз споживчої поведінки / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева, А.Я. Клипач // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 30. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол.  ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – №39. – Ч.2. – С. 155-158. Доступ: http://zbirecon.com/uk/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%96-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%96-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%87-%D0%B0-%D1%80%D0%B5/
 139. Черданцева І.Г. Особливості маркетингового планування в різних маркетингових концепціях та сферах застосування / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева, І.А.Крупенна. // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 30. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол.  ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – №39. – Ч.2. – С. 216-223.  Доступ: http://zbirecon.com/uk/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%96-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%96-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%96/
 140. Роль торговельних мереж у становленні сучасної концепції соціально відповідального територіального маркетингу / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева //Менеджер: вісник Донецького державного університету управління : наук. журн. / Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк: ДонДУУ, 3 (65) 2013. – С. 20-27. Доступ: dspace.uzhnu.edu.ua
 141. Застосування стратегічних підходів як інновація діяльності суб’єктів регіонального ринку юридичних послуг / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 102-107.
 142. Вплив соціально-економічних чинників на розвиток регіональних торговельних мереж / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 58-61.
 143. Черданцева І.Г. Основні тенденції розвитку продовольчого ринку як чинники стратегічної поведінки підприємств споживчої кооперації регіону / І.М.Буднікевич, І.Г. Черданцева, Н.Г. Тафій // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 72-77.
 144. Черданцева І.Г., Євдокименко В.К. Дослідження особливостей застосування маркетингових інструментів у формуванні конкурентних позицій міста / І.Г. Черданцева, В.К. Євдокименко // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 623-626. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т., 2012. – С.15-20.
 145. Черданцева І.Г., Клипач А.Я. Проблеми та перспективи функціонування роздрібних торговельних мереж на регіональному ринку / І.Г. Черданцева, А.Я.Клипач // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 623-626. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т., 2012. – С.89-95.
 146. Черданцева І.Г., Клипач А.Я. Методика дослідження продовольчої безпеки міста / І.Г. Черданцева, А.Я. Клипач // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 610-611. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т., 2012. – С. 25-28.
 147. Черданцева І.Г., Пітик О.Я. Формування міжнародних каналів розподілу продукції для підприємств, що орієнтуються на зовнішні ринки / І.Г. Черданцева, О.Я. Пітик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. ІV (44). Економічні науки. – С. 118-125.
 148. Черданцева І.Г. Чорний Т.Я. Аналіз факторів та тенденцій розвитку роздрібної торгівлі в Україні у посткризових умовах / І.Г. Черданцева, Т.Я. Чорний // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип.ІV (40). Економічні науки. – С. 55-62.
 149. Черданцева І.Г., Клипач А.Я. Історичний розвиток концепцій торговельного маркетингу в Україні. [Електронне фахове видання] / І.Г. Черданцева, А.Я. Клипач // Серія економічні науки. № 2(6). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2011_2/11chigmvy.pdf
 150. Черданцева І.Г., Буднікевич І.М. Критерії прийняття інвестиційних рішень щодо територіального розміщення торговельних мереж / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Таврійський економічний журнал. –Сімферополь, 2010. – № 2. – С. 71-74.
 151. Черданцева І.Г. Формування логістичного центру як напрямок підвищення конкурентоспроможності м. Чернівці» / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева, С.М. Хімійчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІІІ (39). Економ. науки. – С. 180-190.
 152. Черданцева І.Г., Іларіонов О.Є. Визначення тенденцій розвитку сучасних форматів роздрібної торгівлі в Україні / О.Є. Іларіонов, І.Г. Черданцева // Збірник наукових праць «Вчені записки» Університету економіки та права «КРОК». – Вип.18. – Т. 2. – К., 2008. – С. 87-93.
 153. Черданцева І.Г. Принципи побудови маркетингової діяльності туристичних фірм регіону (на прикладі підприємств Чернівецької області) / І.Г. Черданцева // Регіональна економіка. – Львів, 2009. – № 1. – С. 242-250.
 154. Черданцева І.Г. Мережний підхід як сучасний напрямок розвитку концепції маркетингу і менеджменту / І.Г. Черданцева // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 366. Економіка. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 16-21.
 155. Черданцева І.Г. Оцінка ефективності товароруху з використанням логістичних підходів в управлінні регіональною економікою / І.Г. Черданцева // Збірник наукових праць: Економічні науки. Випуск І, Чернівці. Видавничий дім „Букрек”, 2005. – С. 28-36.
 156. Іноземні публікації
 157. Сherdantseva Iryna, Klypach Andriy Factors Of The Ukrainian Food Market Development [Електронний ресурс] // Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Economic Sciences Section (SAAIC), is April 30, 2011. – Режим доступу: http://saaic.feaa.uaic.ro/.
 158.  Iryna Сherdantseva, Yevhen Venher THE DEVELOPMENT OF REGIONAL FOOD MARKETS OF UKRAINE: CHALLENGES AND PROSPECTS [Електронний ресурс]  The USV Annals of Economics and Public Administration, Vol 16, No 3 (2016) / Режим доступу: http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/viewArticle/909
 159. Конференції
 160. Черданцева І.Г., Бастраков Д.А. Маркетинговий аналіз ринку роздрібної торгівлі в умовах коронакризи. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 184-185 с.
 161. Будникевич И.М., Черданцева И.Г. Инструменты реализации концепции цифрового маркетинга торговыми предприятиями. Актуальные проблемы маркетинга ХХІ века: материалы Международной научно-практической конференции 21-22 марта 2019 года. Минск, Институт бизнеса БГУ, 2019. С. 9-11. http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/218507/1/Актуальные_проблемы_маркетинга.pdf
 162. Черданцева І. Г., Гуцуляк А. Д. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах. Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С.  66-68. – 156 с. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Zbirnyk-05-06-2018.pdf
 163. Черданцева І. Г., Мельник Т. П. Stage-gate як ефективний процес управління розробкою нових товарів. Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С.  152-154. – 156 с. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Zbirnyk-05-06-2018.pdf
 164. Черданцева І.Г., Лугова Б.Ф. Конкурентні стратегії підприємств роздрібної торгівлі. / І.Г. Черданцева, Б.Ф. Лугова // Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес. Матеріли міжнародної науково-практичної конференції, 19 квітня 2017 року. Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: ФОП Гордієнко, 2017. – С. 87-89. – 98 с. (3 країни-учасниці: Україна, Польща, Канада, 85 учасників).
 165. Черданцева І.Г., Батир П.В. Розвиток регіональних роздрібних мереж як критерій сталого розвитку територіальних громад / Матеріали Науково-практичної конференції «Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки», 9-10 листопада 2017 року, м. Чернівці.
 166. Черданцева І.Г., Венгер Є.І., Клипач А.Я.Розвиток регіональних продовольчих ринків України в аспекті транскордонного співробітництва // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія).– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 172 с. – С.87-88.
 167. Черданцева І.Г., Курганецький М.М. Формування конкурентних стратегій підприємства роздрібної торгівлі в інституціональному середовищі / І.Г. Черданцева, М.М. Курганецький // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міднародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 – 172 с. C.146-148.
 168.  ВЕНГЕР ЄВГЕН ІВАНОВИЧ

  Монографії

   

  Поченчук Г. М., Бабух І. Б., Венгер Є. І. Цифровізація економіки та суспільства як зміна парадигми управління : Strategic Management : Clobal Trends and National Peculiarities. Collective monograph. Poland : Publishing House «Baltija Publishing», 2019. 712 р. P. 169-187.

  Babukh I., Venher Ye. Managing economic growth : marketing, management, and innovations.1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, 2017. P. 181-191. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-/123456789/49609/1/mono26.01.2017.pdf.

   

  Статті:

  Nikiforov P., Babukh I., Venher Ye. FinTech services  market in Ukraine: situation, problems and prospects. Ефективна економіка. Вип. 8. 2020. URl:http://www.economy.nayka.com.ua=1&z=8093

  Венгер Є.І., Черданцева І.Г., Чоботар В.В. Основні тенденції розвитку франчайзингу в сфері торгівлі України. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 802. Економіка. –  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018.  – С. 85-101. https://drive.google.com/file/d/1KIf36iNtRkQWckuldwlH6QEhdB4R-J2l/view

  Venher Ye, Babukh І. Marketing of innovations: common approaches, tools and strategies. Managing economic growth: marketing, management, and innovations. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, 2017. – р. 181-191. – 640 p. https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24784450&org=Baltic%20Journal%20of%20Economic%20Studies,p24784450,6.html

  Венгер Є. І. Digital-маркетинг: cучасні тренди та переваги. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2017. Вип. 4. С. 204-213. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2017_4_22.

  Венгер Є. І. Аналіз окремих напрямків інвестицій як чинників капіталізації регіону. / І. М. Буднікевич, Є.І.Венгер // Економічний форум. 2016. № 2. С. 109-117. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2016_2_18.

  Yevhen Venher. Iryna Сherdantseva The development of regional food markets of ukraine: challenges and prospects [Електронний ресурс]  The USV Annals of Economics and Public Administration, Vol 16, No 3 (2016) / Режим доступу: http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/viewArticle/909

  Венгер Є.І. Аналіз пропозицій туристичних франшиз на вітчизняному ринку. / Є.І. Венгер, Д.А. Бастраков, І.А. Крупенна // Економічний форум. 2016. № 1. С. 10-20. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2016_1_4.

  Венгер Є. І. Напрямки формування системи інформаційного забезпечення регіону як інструменту підвищення капіталізації Чернівецької області та управління регіональними ринками. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. / Є.І. Венгер, І.А. Крупенна // Економічні науки. 2016. Вип. 1. С. 63-77. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2016_1_9.

  Венгер Є. І. Інформаційні технології у промисловості як чинник трансформації територіальної організації господарства регіону. // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. 2015. Вип. 750. С. 95-98. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2015_750_20.

  Венгер Є.І. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України / Є.І. Венгер, Г.М. Лабінська, С.Б. Соловій // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3.– С.43-48.

  Венгер Є.І. Трансформація територіальної організації господарства регіону в контексті теорії інформаційного суспільства / Є.І. Венгер // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб-к наук. праць. – Вип. 623-626. (Економіка). – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 54-58.

  Венгер Є.І. Територіальна організація виробництва регіону: аналіз та оптимізація / І.М. Буднікевич, Є.І. Венгер // Науковий вісник НЛТУ України: Зб-к наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 190-196.

  Венгер Є.І. Очікувані соціально-економічні наслідки трансформації територіальної організації господарства Чернівецької області / Є.І. Венгер // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – № 7. – С.116-119.

  Венгер Є.І. Індикатори розвитку регіонального інформаційного суспільства (на прикладі Чернівецької області) / Є.І. Венгер // Науковий вісник НЛТУ України: зб-к наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.18. – С. 338-345.

  Венгер Є.І. Інвестування як чинник трансформації територіальної організації господарства Чернівецької області / Є.І. Венгер // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Зб-к наук. праць. – Львів – Вип. 3(83). – 2010. – С. 224-233.

  Венгер Є.І. Місце маркетингових комунікацій у системі комплексу просування продукції / Є.І. Венгер // Вчені записки Університету «КРОК». – Вип.18. – Т. 2. – 2008. – С. 41-48.

  Венгер Є.І. Особливості розвитку соціального маркетингу / Є.І. Венгер // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Вип. ІІІ. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд, 2006. – С. 56-59.

  Венгер Є.І. Маркетингова політика стимулювання збуту на прикладі ринку електроніки / Є.І. Венгер // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Зб-к наук. праць. – Вип. 7: Економічні науки. – Чернівці, 2006. – С. 317-322.

  Венгер Є.І. Використання психологічних методів у маркетингу / Є.І. Венгер // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Зб-к наук. праць. – Вип. 6: Економічні науки. – Чернівці, 2005. – С. 258-262.

  Участь в конференціях

  Венгер Є.І. Трансформація ключових інструментів SMM // Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020  року,  Чернівці  (Україна)  –  Сучава  (Румунія).  –  Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 202 с. http://mmix.cv.ua/mizhnarodna-diyalnist/materialy-naukovo-praktychna-konferentsiyi-transformatsiya-systemy-mizhnarodnyh-natsionalnyh-ta-lokalnyh-rynkiv

  Венгер Є. І., Ютиш Н. В. Проблеми забезпечення інноваційного розвитку підприємств на ринку меблів України. Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 133-135. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Zbirnyk-05-06-2018.pdf

  Черданцева І.Г., Венгер Є.І., Клипач А.Я. Розвиток регіональних продовольчих ринків України в аспекті транскордонного співробітництва. Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2016. С.87-88.

  Венгер Є.І. Трансформація територіальної організації господарства регіону на тлі активного впровадження інформаційних технологій / Є.І. Венгер // Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку: Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 5-6 жовтня 2012 року. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. – 2012. – С. 42-45.

  Венгер Є.І. Обґрунтування маркетингової стратегії удосконалення територіальної організації виробництва Чернівецької області / Є.І. Венгер // Наукові засади сталого розвитку економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 16-17 червня 2011 р. – Тернопіль: Крок, 2011. – С. 77-79.

  Венгер Є.І. Проблеми трансформації територіальної організації господарства регіону // Наукова спадщина професора Злупка С.М. у світлі формування сучасної парадигми економічної науки в Україні: Матеріали Всеукраїнської Меморіальної наукової конференції 29-30 вересня 2011 року, м.Львів – Львів, 2011. – С. 61-62.

  Венгер Є.І. Розвиток бізнесу і підприємництва у Чернівецькій області на сучасному етапі» / Є.І. Венгер // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: Материалы ІХ международной научно-практической конференции. Алушта, 30.09-2.10 2010 года. – С. 73-74.

  Венгер Є. Зарубіжний досвід використання інформаційних технологій у формуванні територіальної організації господарства / Є. Венгер // Україна у європейському просторі. Проблеми бізнесу, політики, права: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 квітня 2010 року, Львів). – Львів: ЛУБП, 2010. – С.132-133.

  Венгер Є.І. Пострецесійні індикатори економічного розвитку Чернівецької області» / Є.І. Венгер // Сучасна регіональна політика: формування, реалізація та розвиток публічної служби: Матеріали підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю, 23 вересня 2010 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010 – С. 79-81.

  Венгер Є.І. Маркетингова комунікація як складова інноваційної стратегії підприємства // Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 26 лютого 2008 року, м. Донецьк. – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2008. – С.19-21

  БАБУХ ІЛОНА БОРИСІВНА 

 169. Монографії:
 170. Поченчук Г. М., Бабух І. Б. Морально-етичні виміри інноваційнгої системи маркетингу відносин. Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів: колективна монографія / за наук. ред. к.е.н., проф. Квасній Л.Г., к.е.н., доц. Татомир І.Л. Трускавець : Посвіт, 2020. С. 56-65
 171. Поченчук Г. М., Бабух І. Б., Венгер Є. І. Цифровізація економіки та суспільства як зміна парадигми управління : Strategic Management : Clobal Trends and National Peculiarities. Collective monograph. Poland : Publishing House «Baltija Publishing», 2019. 712 р. P. 169-187.
 172. Babukh I., Venher Ye. Managing economic growth : marketing, management, and innovations.1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, 2017. P. 181-191. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-/123456789/49609/1/mono26.01.2017.pdf.
 173. Pochenchuk G., Babukh I. Transformation of Ukrainian institutional system in the context of European development vector. National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine. Collective monograph. Vol. 2. Poland: «Izdevnieciba «Baltija Publisshing», 2016. P. 28-46.
 174. Бабух І. Б. Фінансова стабільність та нестабільність: теоретичний дискурс в контексті вітчизняних реалій. Соціально-економічні засади розвитку економіки України : кол. монограф.: в 2 ч. Ч. 1 / під ред. д.е.н., проф.О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. С. 212-222.
 175. Нікіфоров П. О., Бабух І. Б. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку міст : монографія. Чернівці : Технодрук. 2015. 204 с.
 176.  
 177. Публікації у фахових виданнях:
 178. Nikiforov P., Babukh I., Venher Ye. FinTech services  market in Ukraine: situation, problems and prospects. Ефективна економіка. Вип. 8. 2020. URl:http://www.economy.nayka.com.ua=1&z=8093
 179. Nikiforov P., Babukh I., Kinashchuk S. FinTech as a driver for today’s financial market transformations: the Ukrainian context. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. Вип. 51. 2020. С. 189-194.
 180. Nikiforov P., Pochenchuk G., Babukh I. Priorities in institutional transformation of economy of modern Ukraine. Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць. Вип. 1 (75). Ч. 1. 2020. С. 7-12.
 181. Бабух І. Б., Поченчук Г. М. Екосистемний підхід на ринку фінансових послуг у цифрову епоху. Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наук. пр. 2019. Вип. 4 (72). Ч. 2. С. 4-7.
 182. Nikiforov P., Pochenchuk G., Babukh I. Institutional Changes in the financial sector of Ukraine as the basic terms of Current trends development of financial marketing. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2019. Економічні науки. Вип. 1 (73). C. 150-161.
 183. Babukh I., I. Assortment policy in the enterprise marketing. Scientific Journal Economics and Finance. 2018. Issue 9. Р. 10-18. URL : http://eco-fin.at.ua/maket_ehkonomika_i_finansy_09_2018.pdf.
 184. Nikiforov P., Babukh I. System of Banking Marketing : theoretical approaches and trends of modern practicе. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2018. Вип. 21. С. 477-482 (Index Copernicus).
 185. Pochenchuk G., Babukh I., Baraniuk D. Innovations of the Digital era and economic choice. The USV Annals of Economics and Public Administration. Vol 18. No 1 (27). P. 63-69. URL : http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/ar-ticle/view/1053/906.
 186. Nikiforov P., Babukh I. Trust and values of consumers in the innovation system of relationship marketing. Scientific Journal Economics and Finance. Issue 4. Р. 16-26. URL : http://ecofin.at.ua/maket_ehkonomika_i_finansy_04_2018.pdf.
 187. Babukh I. Commodity Science as a Science and educational discipline : principles and development directions. Економіка та суспільство. Мукачево : Мукачівський державний університет. 2017. Вип. 12. С. 397-401 (Index Copernicus). URL : http://www.economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/67.pdf.
 188. Babukh I. Commercialization of market innovations as exclusive task of innovative marketing. Marketing and management of innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. Суми : Сумський державний університет. 2017. № 3. С. 15-22 (Web of Science). URL : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2017/3/15-22.
 189. Babukh I. Innovation processes in higher education: systemic approach to the problem. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Vol. 5, No. 1. P. 94-97.
 190. Babukh I. Modernization experience of municipal sector – the Guideline for its Reformation in Ukraine. Science and Education a New Dimension. Economics, IV (2), Issue: 94, 2016. Р. 7-10 (Index Copernicus). URL : file:///C:/Users/Mothes%20Since/Downloads/i._babukh_modernization_experience_of_municipal_sector_%E2%80%93_the_guideline_for_its_reformationin_ukraine.pdf
 191. Поченчук Г. М., Бабух І. Б. Розвиток обумовленостей взаємодії з міжнародними фінансовими інститутами та інституціональні зміни. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород. 2016. Вип. 7. Ч. 3. С. 29-32. . URL : http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/7_3_2016-ua/9.pdf.
 192. Нікіфоров П. О., Бабух І. Б. Інституціональний підхід до аналізу платіжної системи як самостійної сфери економічних відносин. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. Вип. 2 (62). Економічні науки. С. 106-113. URL : http://chteiknteu.cv.ua/he-rald/content/download/archive/2016/v2/NV-2016-v2_12.pdf.
 193. Нікіфоров П. О., Бабух І. Б. Напрями активізації участі громади міста в інноваційному розвитку території. Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наук. праць. Економіка. Вип. 773-774. Чернівці: ЧНУ, 2016. С. 110-113. URL : http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/Napryamy-aktyvizatsiyi-uchasti-gromady-mista.pdf.
 194. Бабух І. Б. Теоретичні підходи до аналізу комерційної діяльності та управління нею. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород. 2016. Вип. 10. Ч. 1. С. 23-26. URL : http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/10_1_2016ua/6.pdf.
 195. Вардеванян В. А., Бабух І. Б. Фірмовий стиль як основний елемент маркетингових комунікацій у комерційній діяльності. Науковий вісник Чернівецького національного університету : збірник наук. праць. Економіка. Вип. 777-778. Чернівці: ЧНУ, 2016. С. 79-84. URL : http://eco-nom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/777778_Online_Final.pdf.
 196. Бабух І. Б., Гавриш І. І. Напрямки підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів міста. Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наук. праць. Вип. 750. Економіка. Чернівці: ЧНУ, 2015. С. 111-116. URL : file:///C:/Users/Mothes%20Since/Downloads/Nvchu_ec_-pdf.
 197. Бабух І. Б. Позабюджетні інструменти фінансового забезпечення розвитку соціально-економічного розвитку міст: інституційний аспект Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. Вип. 26/1. Переяслав-Хмельницький, 2015. С. 171-176. URL : file:///C:/Users-/Mothes%20Sin-ce/Downloads/ecvu201526(1)32.pdf.
 198. Бабух І. Б., Романів Л. Р. Охорона праці в Україні: проблеми, досвід, перспективи. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку прикордонних територій: зб. наук. пр. / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. Вип. 4 (108). Львів, 2014. С. 222-228.
 199. Бабух І. Б. Методологія фінансових імперативів сталого розвитку міста. Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. Вип. 717. Економіка. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. С. 129-132.
 200. Бабух І. Б. Удосконалення механізму фінансового забезпечення міст як системна проблема. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 36: у 4 частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2014. Ч. 1. Том 1. С. 131-137.
 201. Бабух І. Б. Вплив інструментарію фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку міст Чернівецької області: економетричне моделювання. Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць. Вип. 694-695. Економіка. Чернівці: ЧНУ, 2014. С. 170-174.
 202. Бабух І. Б. Інструментарій фінансового забезпечення розвитку міст в Україні. Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць. Вип. 681. Економіка. Чернівці: ЧНУ. 2014. С. 95-99.
 203. Бабух І. Б. Аналіз джерел доходів для фінансування розвитку міст Чернівецької області. Аналітично-інформаційний журнал «Схід». Донецьк, 2013. № 6 (126). С. 9-13.
 204. Бабух І. Б., Нікіфоров П. О. Фінансове забезпечення розвитку міст в Україні: проблеми та перспективи. Acta Scientifica Academia Ostroviensis: Spistresci 1 / 2013 / Sectio A. P. 34-49.
 205. Бабух І. Б. Теоретичні основи фінансового забезпечення розвитку міст України. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1 (6). Т. 2. Полтава : ПДАА, 2013. С. 80-85.
 206. Budnikevych І., Babukh I. The modern concept of urban development : marketing approach. Caucasian Economic Triangle : Scientific. Analytical Electronic Journal of Social Science, 2013. № 1.
 207. Бабух І. Б. Муніципальний сектор та його фінансове забезпечення. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Модернізація економічного розвитку регіону: зб. наук. пр. / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Львів, 2012. Вип. 4 (96). С. 107-113.
 208. Бабух І. Б. Особливості боргового фінансування регіонального розвитку України. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. 2012. Вип. ІІ (46). Економічні науки. С. 58-66.
 209. Бабух І. Б. Роль місцевих бюджетів та органів місцевого самоврядування в управлінні розвитком територіальних громад. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопільський нац. економічний університет. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка». Вип. 11. Ч. 1. С. 70-75.
 210. Бабух І. Б., Нікіфоров П. О. Теорія і практика муніципальних запозичень: спроба критичного аналізу та перспективи України. Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць. Вип. 592. Економіка. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. С. 129-133.
 211. Бабух І. Б., Кравець В. І. Інституційна роль банківського сегменту у розвитку ринку фінансових послуг. Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2011. № 1 (4). С. 301-305.
 212. Сторощук Б. Д., Бабух І. Б., Олійник Т. І. Концептуальні передумови моделювання макроекономічного кругообігу. Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праці. Вип. 495. Економіка. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. С. 197-201.
 213. Міжнародної науково-практичної конференції:
 214. Babukh Ilona, Yeremiia Maryna Development of trade activities in the framework of digitalization of Ukraine’s economy // Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків: Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 200 с. –С. 82-87.  http://mmix.cv.ua/wp-content/uploads/Transformatsiya-systemy-rynkiv2020_compressed.pdf
 215. Бабух І. Б., Нікіфоров П. С. FinTech як основний чинник трансформацій фінансових ринків та нові можливості фінансового маркетингу. Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління : підприємство, регіон, держава : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 18 квітня 2020 р.). Дніпро : НО «Перспектива», 2020. С. 74-77.
 216. Бабух І. Б., Нікіфоров П. С. Банківська система України : ризики діяльності та забезпечення її фінансової безпеки. Економіка, облік, фінанси та право : аналіз тенденцій та перспектив розвитку : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 24 жовтня 2019 р.). Полтава : ЦФЕНД, 2019. Ч. 4. С. 8-10.
 217. Babukh I., Bordeniuk Y. Formation of new managers competencies of medical institutions in the reforming the medical industry. Natural Science Readings : abstracts book. May 30-31, 2019. Bratislava, 2019. 160 p. P. 131-133. https://drive.google.com/file/d/1reB_0qZAy9udmfwZ6zCZyShj59MBw0cz/view.
 218. Бабух І.Б., Поченчук Г.М. Інституціональні трансформації фінансового ринку та нові можливості фінансового маркетингу. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 17 квітня 2019 р.). Чернівці: ЧНУ, 2019. 188 с. С. 99-103.
 219. Babukh I., Baraniuk D. Modern development trends of financial marketing. Digital and Innovative Economy : Processes, Strategies, Technologies : Conference Proceedings, January 25th, 2019. Kielce, Poland: Baltija Publishing, 220 p. P. 82-84.
 220. Babukh I., Zrybnieva I. Intellectual potential in the system of marketing of Innovation. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в європейський науково-інноваційний простір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня. 2018. м. Одеса. К.: Видавництво «Фенікс», 2018. С. 11-14.
 221. Babukh I., Vatamaniuk N. Brand of the territory as its marketing resource. Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 р., (Чернівці (Україна)-Сучава (Румунія). Чернівці : ЧНУ. 2018. С. 29-30.
 222. Бабух І.Б. Фінансування розвитку міст у системі суспільних фінансів. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 20 березня 2018 р. Чернівці : ЧНУ, 2018. С. 21-24.
 223. Бабух І. Б. Інноваційний маркетинг : сутнісні характеристики. Стратегічні орієнтири розвитку економіки України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 жовтня 2017 р. Одеса : ОНУ імені І. Мечникова, 2017. С. 92-94.
 224. Бабух І. Б. Застосування європейського досвіду участі громади України в діяльності органів місцевого самоврядування. Транскордонне співробітництво : ключові ідеї та перспективи : матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 травня 2016 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. С. 63-65. URL : http://econom.chnu.edu.ua/wpcon-tent/uploads/2016/12/CVSU_Materialypdf.
 225. Бабух І. Б. Фінансове регулювання інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : проблеми і перспективи. International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings, January 29, 2016. Klaipeda : Baltija Р. 268-271.
 226. Бабух І. Б. Специфіка трансформаційної економіки України і завдання НБУ. Theory and practice of reforming Economic system: abstracts of II International scientific and practical forum «New Economics», November 1-10. 2015. Krakow, Poland. P. 26-28.
 227. Бабух І. Б, Нікіфоров П. О. Нові бюджетні відносини між регіонами і центром. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону. Матеріали науково-практичного круглого столу, 17-18 жовтня 2014 року. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. 2014. С. 9-10.
 228. Бабух І. Б. Шляхи підвищення ефективності управління бюджетними ресурсами міст. Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 квітня 2014 р. К.: ГО «Київський економічний науковий центр». С. 98-101.
 229. Бабух І. Б. Фінансова спроможність розвитку міст : концептуальні підходи. Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкуренто-спроможності, інноваційності та сталості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 лютого 2014 р. Дніпропетровськ : Видавничий дім «Гельветика», 2014. С. 107-109.
 230. Бабух І. Б. Соціально-економічні чинники фінансового забезпечення розвитку малих міст. Економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 22-23 листопада 2013 р. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. Ч. 1. С. 157-159.
 231. Бабух І. Б. Фінансове забезпечення розвитку міста в системі фінансової безпеки України. Фінансова безпека України: проблеми та пріорітети забезпечення: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. конф, 16-18 травня 2013 р. / ПВНЗ «Галицька академія». м. Івано-Франківськ, 2013. С. 23-27.
 232. Бабух І. Б. Фінанси місцевого самоврядування. Формування конкурентоспроможності національної економіки : світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня, м. Херсон. 2013 р. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. С. 183-184.
 233. Бабух І. Б. Фінансове забезпечення розвитку міст, як складова регіональної економіки. Економічна політика держави в умовах трансформаційних змін : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 лютого 2013 року : у 2-х частинах. Наукове об’єднання «Economіcs». Сімферополь : НО «Economіcs», 2013. Ч. 1. С. 89-90.
 234. Бабух І. Б. Зміцнення фінансової ініціативи на рівні місцевого самоврядування. Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання як чинник сталого розвитку ринкової економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 лютого 2013 р. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 259-263.
 235. Буднікевич І. М., Бабух І. Б. Стійкість бюджету муніципального утворення: сутність та чинники формування. Стратегічний розвиток національної економіки, регіонів і підприємств: Регіон у системі пріоритетів стратегічного економічного розвитку; матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-17 листопада, 2012 р., м. Донецьк. Донецьк: ДонДУУ, 2012. С. 12-16.
 236. Бабух І. Б. Місце та роль місцевих запозичень як джерел фінансування потреб розвитку територіальних громад. Маркетинг та брендинг територій : проблеми регіонального розвитку : Матеріали XXІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2012 р. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. С. 14-16.
 237. Бабух І .Б. Теоретичні підходи фінансування муніципальних програм розвитку соціальної сфери. Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера. Матеріали XX Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 жовтня 2011 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. С. 274-276.
 238. Основні навчально-методичні праці (за період науково-педагогічної діяльності) за профілем кафедри:
 239. Маркетинг для бакалаврів : робочий зошит / уклад. І. Буднікевич, В. Вардеанян, О. Кифяк, І. Крупенна, І. Черданцева, І. Бабух, О. Бурдяк, Є. Венгер, І. Зрибнєва; за ред. д.е.н., проф. І.М. Буднікевич. Вид. 2-ге, переробл. та доповн. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. 216 с.
 240. Комерційна діяльність : практикум / І. М. Буднікевич, І. Б. Бабух, І. Г. Черданцева. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2019. 96 с.
 241. Маркетинг для бакалаврів : робочий зошит / І. Буднікевич, В. Вардеванян, О. Кифяк, І. Бабух та ін.; за ред. д.е.н., проф. І. М. Буднікевич. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2019. 208 с.
 242. Маркетинг для бакалаврів : навч. посібник / І. Буднікевич, В. Вардеванян, О. Кифяк, І. Бабух та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.М. Буднікевич. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2018. 396 с.
 243. ВАРДЕВАНЯН ВАРДАН АЛЬБЕРТОВИЧ 

  Монографії:

  Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 р. / [Ткач Є.В., Ткач С.В., Вардеванян В.А., Семенюк В.О., Слепинюк О.Я., Ковалюк Б.І., Фесюк О.В., Жебчук Р.Л., Козменко В.М., Малярчук О.В., Ткачук І.Я.]; ГО «Товариство науковців та інтелектуальної молоді» за сприянням Департаменту економічного розвитку Чернівецької ОДА. – Чернівці: «Місто», 2015. – 128с.

  Статті в наукових журналах

  Вардеванян В.А. Маркетинговий зміст місцевої події як об’єкта формування туристичної привабливості території за допомоги інструментів системи маркетингових комунікацій. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Вип. 54.  Черкаси : ЧДТУ, 2019.  78-85. URLhttp://ven.chdtu.edu.ua/article/view/178382

  Вардеванян В. А.Специфіка використання маркетингових комунікацій у ресторанному бізнесі. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Вип. 45, ч. І.  Черкаси : ЧДТУ, 2017.  С. 95-100. – 101 c. URL : http://zbirecon.com/wp-content/uploads/2017/12/95-101_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD.pdf

  Вардеванян В. А. Проблемні аспекти формування іміджу підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. Вип. ІV. (68) Економічні науки. 240 с. С. 82 – 91. URL : http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v4/10.pdf

  Вардеванян В. А., Грушко О. О. Муніципальні студентські центри рекламних та PR-послуг як ефективний інструмент маркетингових комунікацій. «Економічний форум». 2016. С. 124-129. 368 с. URL : http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_nomeri_1_2016.pdf

  Вардеваняна В. А. Дослідження впливу кон’юнктурних коливань меблевого ринку на зміни в оцінках іміджу виробників-продавців меблів. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 730 – 731. Економіка. Чернівці: ЧНУ, 2015. 200 с. С. 116 – 119.

  Вардеванян В.А. Приховані можливості класичних рекламних засобів у формуванні іміджу підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. Вип. 4. (56) Економічні науки.

  Вардеванян В. А. Особливості використання рекламних засобів при формуванні іміджу підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. Вип. ІІІ (55). Економічні науки. 344 с. С. 168 – 173.

  Вардеванян В.А. Роль товарної політики у формуванні іміджу підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. Вип. ІІ. (50) Економічні науки. 392 с. С. 231 – 234.

  Вардеванян В.А. Імідж території: структурно-функціональний аспект. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. Вип. І. (49) Економічні науки. 384с. С. 222 – 225.

  Вардеванян В.А. Визначення основних етапів формування та підтримки іміджу підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. Вип. І. (45) Економічні науки. 448 с. С.274 – 278.

  Вардеванян В.А. Особливості конструювання іміджу підприємства на прикладі меблевого виробництва. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. Вип. ІІ. (46). Економічні науки. – 412 с. – С. 233 – 239.

  Вардеванян В.А. Необхідність формування та підтримки іміджу фірм на меблевому ринку в умовах зміни зовнішнього середовища. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. Чернівці, 2011. Вип. ІІ. (42) Економічні науки. Частина І. 416 с. С.251 – 257.

  Вардеванян В.А. Типізація іміджу за функціональним підходом. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці: Книги-ХХІ, 2010. Вип. І. (37) Економічні науки. 368 с. С.92 – 95.

  Вардеванян В.А. Методи оцінки іміджу фірми та їх застосуванняВісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. Вип. ІІ. (38). Економічні науки. 344с. С. 137 – 142.

  Вардеванян В.А. Категорія «імідж фірми»деякі питання її використання у системі маркетингу підприємства// Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІV. (40) Економічні науки. – 408 с. – С. 240 – 243.

  Вардеванян В.А. Проблемні питання застосування маркетингу подій у заходах із підтримки іміджу компанії на прикладі виробника меблів ТМ «ДЕКС». Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. Вип. ІV. Економічні науки. 464 с. С. 267 – 271.

  Вардеванян В.А. Маркетингові концепції та проблеми їх застосування в сучасних умовах. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці, 2006. Вип. ІV. Економічні науки. 475 с. С. 255 – 261.

  Вардеванян В.А. Імідж та репутація фірми як необхідний атрибут виходу підприємства на фондовий ринок. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка «Економіка і регіон». Полтава, №2 (9). 2006. С. 81 – 84.

  Вардеванян В.А. Проблемні питання формування іміджу вітчизняних виробників. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. І. Економічні науки. Чернівці: АНТ Лтд, 2005. 544 с. С. 353 – 363.

  Вардеванян В.А. Аксіологічні, гносеологічні та семіотичні аспекти імідж. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. ІІІ. Економічні науки. Чернівці: АНТ Лтд, 2003. 481 с. С. 357 – 366.

  Вардеванян В.А. Економічна диверсія. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Збірник наукових праць. Вип. 1. Економічні науки. Чернівці: АНТ Лтд., 2002. 332 с. С. 36 – 43.

  Вардеванян В.А. Імідж країни. Соціально-економічний аспект. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду. Чернівці, 2001. Вип.. І. С. 15 – 22.

  Іноземні публікації

  Вардеванян В.А. Модель многофакторного вляиния на имидж фирмы. Vedecký časopis vysokej školy ekonômie a manažmentu verejnej spravy v Bratislave. Čislo 1, máj 2011, ročnik VII. Verejná správa a regionálny rozvoj. Ekonômia a manažment. – s. 139-145.

  Участь в конференціях

  Вардеванян В. А. «Акупунктура міста» як маркетинговий підхід до розвитку привабливості території. «ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ, НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ», = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 200 с. С. 38-39. URL: http://mmix.cv.ua/mizhnarodnadiyalnist/materialynaukovopraktychnakonferentsiyitransformatsiyasystemymizhnarodnyhnatsionalnyhtalokalnyhrynkiv

  Вардеванян В.А., Гнатова О.Г. Дослідження конкурентного середовища школи ментальної арифметики «Соробан». Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України : тези доп. ХІV міжнар. наук.-практ. конф. Хмельницький-Сатанів, 28 – 30 листопада 2019 р. Хмельницький : ХНУ, 2019. 228 с. С. 37-38. URLhttp://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/8473/1/10.pdf

  Вардеванян В.А. Заходи захисту від розмивання та крадіжки бренду території. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики», 10-12 травня 2018 р.,Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. 165 с. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Zbirnyk-05-06-2018.pdf

  Вардеванян В.А. Система маркетингових комунікацій у діяльності підприємств ресторанного бізнесу. «СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ГРОМАД: РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ». Матеріали науково-практичної конференції (9-10 листопада 2017 р.) Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2017. 160 с. С. 88-91. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/maket_09-10_Nov_2017.pdf

  Вардеванян В.А., Вардеванян С.І.Споживач у лабіринті індентичностей або основні поведінкові тенденції сучасного споживача. Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міднародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 172 с. C.120-121.

  Вардеванян В.А., Дармограй Н. Маркетингові категорії «бренд», «імідж», «репутація» та особливості їх застосування. Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє. Матеріали ІІІ Міжнародної Шумпетерівської конференції (21-22 жовтня 2016 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016 252 с. С. 143-146. URL: https://interec.info/wp-content/uploads/2018/03/Procedings_Schumpeter_2016.pdf

  Вардеванян В.А., Дармограй Н. Чинники формування іміджу торгової марки. Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 11-12 листопада 2016 р.). У 2-х частинах. К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. Ч. 2. 124 с. С. 103 – 105.

  Вардеванян В.А. Досвід розробки «Концепції розвитку сфери зовнішньої реклами в Чернівцях». Матеріали науково-практичного семінару «Загальнодержавні та регіональні аспекти реклами та PR», Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького, 30 жовтня 2015 р.. Наукове видання. Івано-Франківськ. С. 6-9.

  Вардеванян В. А. Практичні аспекти використання реклами у формуванні іміджу підприємства. Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (02 квітня 2015 р.). Збірник. Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015 р. 306 с. С. 286 – 290.

  Вардеванян В.А. Застосування шкал семантичного диференціалу у вимірюванні іміджу підприємств меблевої галузі. Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна кластерна політика у розвитку світової та української економіки», ЧТЕІ КНТЕУ, м. Чернівці, 24-25.04.2014. Чернівці, 2014. 368с. С. 152-155.

  Вардеванян В.А. Значення концепції у процесі конструювання іміджу підприємства. Мережевий бізнес і внутрішня торгівля України: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, 17 – 18 квітня 2013 року. Полтава: ПУЕТ, 2013. 241с. С. 107 – 110.

  Вардеванян В.А. Етапність формування та підтримки іміджу підприємства. Формування економічного профілю національної інфраструктури України: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18 – 19 травня 2012 р. К., «Київський економічний науковий центр», 2012. 164 с. С.115 – 117.

  Вардеванян В.А. Визначення основних підходів до формування іміджу підприємства. Економіка та управління: актуальні проблеми та тенденції розвитку: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, Львівська економічна фундація, м. Львів, 18 – 19 травня 2012 року. Львів у 3-х частинах: «Львівська економічна фундація», 2012.Ч.ІІ. 136 с. С. 103 – 105.

  Вардеванян В.А. Застосування методу шкал семантичного диференціалу у дослідженні іміджу виробників-продавців меблів на чернівецькому ринку. Теорія і практика наукових досліджень: Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції 30-31 травня 2011р. Тернопіль: Тайп, 2011. 66с. С. 21 – 24.

  Вардеванян В.А. Фактори впливу на зміну іміджу фірми. Транскордонне співробітництво як важлива складова євро-інтеграційних процесів України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 6 – 7 травня 2010 р. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. 480 с. С. 133

  Вардеванян В.А. Особливості будови іміджу фірми. Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки. Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції 4 – 6 червня 2010 р. Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. С. 42 – 45.

  Вардеванян В.А. Взаємозв’язок та взаємообумовленість різних видів іміджу. Функціональний підхід. Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики: тези доповідей ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 16 груд. 2009 р. Київ / відп. ред. А. А.Мазаракі. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 136 с. С.17 – 20.

  Вардеванян В.А. Формування іміджу регіону як засіб зміцнення конкуренто-спроможності територій. Транскордонне співробітництво як фактор активізації євро інтеграційних процесів: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, 7 – 8 травня 2008 року. Чернівці, 2008. 496 с. С.176 – 178.

  Вардеванян В.А. Розробка нових носіїв реклами як інструменту підтримки іміджу фірми. Реклама в Україні: інтеграція теорії і практики: Матеріали Другої Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 16 груд. 2008 р.): Тези доп./ відповід. ред. А.А.Мазаракі. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 125 с. С.32 – 34.

  Вардеванян В.А. Генеральна ідея як основа розвитку підприємства та формування іміджу компанії. Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конф., 17 – 18 трав. 2007 р., Чернівці. Чернівці, 2007. С. 153 –154.

  Вардеванян В.А. Формування іміджу регіону, як необхідний фактор розвитку туризму. Стратегічний розвиток регіону – економічне зростання та інтеграція туризму: Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2006 року. Ч.ІІ. Чернівці, 2006. С. 179 – 182.

  Вардеванян В.А. Імідж та репутація фірми як засіб впливу на інвестиційне середовище. Наукові дослідження, теорія та експеримент’2006: матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції, 15–17 трав. 2006 р., Полтава – Полтава: Вид-во „ІнтерГрафіка”, 2006. Т.9. С. 26 – 29.

  Вардеванян В.А. Імідж регіону як фактор стимулювання туризму. Туристична індустрія як вектор регіонального розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15 – 17 трав. 2005 р., Чернівці С. 451 – 455.

  ГАВРИШ ІРИНА ІВАНІВНА 

  Статті

  Гавриш І.І. Методика розробки стратегій розвитку міжрегіонального співробітництва / І.М. Буднікевич, І.А.Крупенна, І.І.Гавриш // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 809. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2019. – С.27-34  https://drive.google.com/file/d/1JRKGlHP5ZRwrUuvGhX41Af8lqLIji7TO/view

  Гавриш І.І. Проекти міжрегіональної співпраці в компенсаційних стратегіях розвитку регіонів / І.М.Буднікевич, І.І.Гавриш, І.А.Крупенна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 52. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – C.5-11   Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/160483

  Гавриш І.І. Моніторинг показників регіонального туристичного ринку та оцінка туристичної привабливості регіону /І.І.Гавриш, І.А.Крупенна// Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 54. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – C.42-51  Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/178391

  Гавриш І.І. Event-маркетинг в програмах просування привабливості індустрії гостинності регіону/ І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш, І.А. Крупенна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – 2018. – Вип. 48, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. Електронна версія: chdtu.edu.ua, http:// zbirecon.com/

  Гавриш І.І. Інструменти підвищення привабливості туристично-рекреаційного комплексу регіону/ І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш, І. А. Крупенна / Ефективна економіка. – 2018. –№ 2. – Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6568

  Гавриш І.І. Інструменти формування та реалізації потенціалу регіону: маркетинговий та іміджевий підхід/ І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш, І. А. Крупенна // Ефективна економіка. – 2018. – №10. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6865

  Гавриш І.І. Нові послуги в системі маркетингу готельних підприємств: практика впровадження, адаптації та модифікації /І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, І.І. Гавриш// Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. ІІІ (67). Економічні науки. – С.101-116. http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v3/NV-2017-v3_10.pdf

  Гавриш І.І. Інвестиційна привабливість сучасних форм організації економіки регіону / І.М.Буднікевич, І.І.Гавриш // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 797. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2018. – С.17-25. – 78 с.

  Гавриш І.І. Маркетингові інструменти формування та розвитку привабливості територій для цільової аудиторії «населення» / І. М. Буднікевич, І.Гавриш // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 50. – Черкаси : ЧДТУ, 2018.

  Гавриш І. І. Самостійність та взаємопов’язаність економічних категорій «конкурентоспроможність регіону» та «привабливість регіону» / І. І. Гавриш // Економічний форум. – 2017. – № 2. – С. 76-86. (Index Copernicus).

  Гавриш І. І. Політика привабливості регіонів: суть, види та успішні практики / І. І. Гавриш // Регіональна економіка. – 2017. – № 3. – С.76-85. (Index Copernicus).

  Гавриш І. І. Відбір найкращих зарубіжних маркетингових практик регіональної політики інвестиційної привабливості методом бенчмаркінгу /І. І. Гавриш // Економічний форум. – 2017. – № 2. – С. 76- 85. (Index Copernicus).

  14.Гавриш І. І. Методика порівняльної оцінки привабливості регіону для різних цільових аудиторій / І. І. Гавриш // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси:ЧДТУ, 2017. – Вип. 46. – С.5-12. (Index Copernicus).

  Gavrysh I., Budnikevich I. (2017). Modern marketing concepts as the basis for formation and increase of the attractiveness of cities and territories. Baltic Journal of Economic Studies, vol. 3, №1, pр. 11-18.

  Gavrysh I., Budnikevych I., Tatarchuk T. (2017). Implementation of partnership marketing concept in corss-border cooprration programs of Bukovyna cross-border area. Ecoforum, volume 6, issue 2(11). Available at: http://www.ecoforumjournal.ro/ index.php/eco/ article/view/600

  Гавриш І. І. Теоретичні аспекти інвестиційної привабливості регіону: маркетинговий підхід / І. І. Гавриш // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2016. – Вип. 773-774. Економіка. – С. 126-130.

  Гавриш І.І., Буднікевич І.М. Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості територій /Буднікевич І.М., Гавриш І.І.// регіональна економіка. – 2016. – №3. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_3_12

  Гавриш І. І. Маркетингова концепція адаптивного просування міського продукту з урахуванням соціальних та культурних особливостей території /І. І. Гавриш, І. М. Буднікевич, А. Я. Клипач // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 777-778. Економіка. – С. 125-132.

  Гавриш І. І. Порівняльна оцінка інвестиційної привабливості регіонів на основі наявних статичних даних / І. І. Гавриш // Моделювання регіональної економіки : Збірник наук. пр. – Івано-Франківськ: Плай, 2016.-№4. – С. 226 – 241.(Index Copernicus).

  Гавриш І.І., Бабух І.Б. Напрямки підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів міста / І.Б. Бабух, І.І. Гавриш // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Збірник наукових праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 109-114.

  Гавриш І.І. Трансформація структури ринку медичних послуг в сучасних умовах / І.І. Гавриш // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Збірник наукових праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 91-94.

  Конференції:

  Гавриш І.І. Визначення та методи управління споживчою анти лояльністю. / І.І. Гавриш, А.С. Мельник // Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of system of international, national and lokal markets / Мат. міжнародної науково- практичної конференції, 29-30квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. С. 48-50.

  Гавриш І.І. Маркетингові інновації в концепціях просування привабливості територій / І.М.Буднікевич, І.Гавриш   // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в європейський науково-інноваційний простір». 4 – 5 жовтня 2018 року, м. Одеса.

  Гавриш І.І., Черданцева І.Г. Визначення критеріїв оцінки стейкхолдерської привабливості територій /Наукова спадщина Йозефа Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє / Матеріали ІV Міжнародної Шумпетерівської конференції (03-04 жовтня 2018 р.). – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2018.- 188с

  Гавриш І.І., Буднікевич І.М. Стейкхолдерська привабливість регіонів/ Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики. Міжнародна науково-практична конференція Чернівці(Україна)- Сучава(Румунія) 10-12 травня 2018р.

  Гавриш І. І. Маркетинговий підхід до формування та розвитку привабливості регіонів / Ірина Буднікевич, Ірина Гавриш // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес» (19 квітня 2017 р.). – Черкаси, 2017. – С.22-24.

  Гавриш І. І. Напрямки регулювання міграційної привабливості регіонів / І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш // Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності : Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 13-14 жовтня 2017 р.). – Миколаїв, 2017. – С.6-10.

  Гавриш І.І., Буднікевич І.М., Крупенна І.А. Інструменти підвищення туристичної привабливості територіальних громад /Матеріали Науково-практичної конференції «Сталий розвиток місцевих громад : роль економічної освіти та науки», 9-10 листопада 2017 року, м. Чернівці

  Гавриш І. І. Investment attractiveness of the region: marketing approach / Irina Gavrysh (Інвестиційна привабливість регіону: маркетинговий підхід) / Ірина Гавриш // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи : матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 20-22 травня 2016). – Чернівці-Сучава: Чернівецький нац. у-т, 2016 – С. 93–172.

  Гавриш І. Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості Чернівецької області / Ірина Буднікевич, Ірина Гавриш, Інга Крупенна // Європейський вибір економічного поступу регіону : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26-27 травня 2016 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – С.134-139.

   

  ЗРИБНЄВА ІРИНА ПАВЛІВНА

  Монографії

  Саветюк І.П. Механізм екологоорієнтованої структурної перебудови господарського комплексу Карпатського регіону. Монографія. Львів: ІРД НАН України. 2002. 182с.

  Наукові статті:

  Зрибнєва І.П. Сутність і специфіка інноваційного підприємництва. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2019. Том 24. Випуск 1(74). стор. 153-157. ISSN 2304-0920, Index Copernicus: ICV 2018: 48.39. http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2019_24_1/33.pdf    

  Зрибнєва І.П., Заволічна Т.Р. Сучасні підходи до управління ресурсами ОТГ. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТУ. 2019. Вип. II (74). Економічні науки. Стор. 18-27. ISSN 2310-8185 Index Copernicus: ICV 2018: 62.73. http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2019/v2/2.pdf

  Зрибнєва І.П. Зарубіжний досвід стимулювання інноваційно-технологічної активності малого і середнього підприємництва. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Випуск № 3 (71). Частина 1. Стор.267-273. ISSN 2520-2200. Index Copernicus: ICV 2018: 55.92. http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/3_71_1_2019_ukr/38.pdf  DOI: http://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-76

  Zrybnieva I, Babuch I. Assortment policy in the enterprise marketing system. Economics and Finance. 2018. Vol. 9. P.10-18.  Index Copernicus:  ICV 2016: 74.60. http://ecofin.at.ua/maket_ehkonomika_i_finansy_09_2018.pdf

  Zrybnieva I., Zavolichna T. Perspectives to the liberalization of the agricultural land market in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol 3. № 2. Р. 43-50.ISSN 2256-0742. http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-2-43-50 . Web of Science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=F2lnxo1pdZ9Gfa44PHj&page=1&doc=1                                                     

  Зрибнєва І.П. Маркетингові та соціально-економічні аспекти розвитку хостельного бізнесу в Україні. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТУ. 2017. Вип. ІV (68). Економічні науки. С. 220-232.ISSN 2310-8185. Index Copernicus: ICV 2016: 48.25. http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v4/24.pdf                                                                                        

   Zrybnieva I., Zavolichna T. Features of innovative management of reformatory changes in system of the land relations. The USV Annals of Economics and Public Administration. 2017. Volume 17. Issue 1 (25). Р. 79-86. EBSCO: FKQT. I  http://www.annals.seap.usv.ro/index.php/annals/article/view/990/856

  Зрибнєва І.П., Водянка Л.Д., Сибирка Л.А. Особливості нормування праці в сучасних кризових умовах господарювання. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТУ. 2017. Вип. І-ІІ (65-66). Економічні науки. С. 98-105. ISSN 2310-8185. Index Copernicus: ICV 2016:48.25. http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v1-2/NV-2017-v1-2_10.pdf 

  Zrybnieva I., Vodianka L., Sybyrka L., Kyfiak V. Harmonization of Ukrainian labor legislation accordance with acquis communautaire. The USV Annals of Economics and Public Administration. 2017. Vol. 17 №2 (26). Р. 95-101. EBSCO: FKQT. ISSN 2285-3332. http://annals.seap.usv.ro/index.php/annals/article/view/1030/898

  Саветюк І.П. Деякі аспекти формування державної системи стимулювання іноземних інвестицій у сферу екології. Регіональна економіка. 2001. № 2. С. 165-167.

  Саветюк І.П. Соціально-економічні фактори вибору екологічної стратегії структурної перебудови регіонального господарського комплексу. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 113. Економіка. Чернівці: Рута, 2001. С. 49-53.

  Саветюк І.П., Колодійчук І.А. Еколого-економічні аспекти структурної перебудови промисловості в кризових умовах. Регіональна економіка. 2000. № 4. С. 198-202.

  Саветюк І.П. Структурна перебудова економіки та регіональні особливості її здійснення. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 95. Економіка. Чернівці: Рута, 2000. С. 40-44.

  Наукові тези:

  Зрибнєва І.П., Дузяк.К., Павлюк А. Тенденції розвитку інноваційних технологій у цифровому маркетингу. Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків», м. Чернівці (Україна) – м. Сучава (Румунія), 2020р. Стор. 78-80. http://mmix.cv.ua/wp-content/uploads/Transformatsiya-systemy-rynkiv2020_compressed.pdf 

  Зрибнєва І.П., Дузяк.К., Павлюк А. Сучасні аспекти формування брендингу територій. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку», м. Львів, 20 лютого 2020р. Стор.265-267.

  Зрибнєва І.П. Мотиваційні фактори до навчання у ВНЗ. Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти», м. Львів,12-13 лютого 2020р. Частина ІІ, стор.13.

  Зрибнєва І.П., Дузяк.К., Павлюк А. Інноваційні технології в концепції екологічного маркетингу. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України», м. Хмельницький, 28-30 листопада 2019р. Стор. 71-73. ISBN 978-966-330-356-7.

  Зрибнєва І.П. Інфраструктурні проекти як передумови технологічного розвитку України. Всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземні інвестиції: сучасні виклики та перспективи», м. Київ, 5 листопада 2019 р. Стор. 97-99.

  Зрибнєва І.П. Особливості визначення перспективних технологічних трендів.  V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності», м. Миколаїв, 12 жовтня 2019 р. Стор.119-120.

  Zrybnieva I. Prospects of development of public-private partnership in the medical sphere іn the context of socially responsible marketing. Natural Science Readings:abstracts book. May 30-31, 2019. Bratislava, 2019.Р.127-130. ISBN 978-80-89654-46-8.

  Zrybnieva I., Babuch I. Intellectual potential in the system of marketing of Innovation. ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція: Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір. Одеса, 4-5 жовтня, 2018. НАНУ ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Київ: вид-во «Фенікс», 2018. С.11-14 https://economics.opu.ua/files/science/probl_innov_rozv/2018/tezy.pdf

  Zrybnieva I., Zavolichna T. Marketing management of medical organization. Natural Science Readings: abstracts book. May 18, 2018. Sosnowiec-Bratislava, 2018. P. 80-81 https://drive.google.com/file/d/1of2Bg3HhcZHJ_RiQeZbvJPY6MVCYe9WR/view 

  Зрибнєва І.П. Питання визначення та використання логістичного потенціалу території. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики», м. Чернівці (Україна) – м. Сучава (Румунія). 10-12 травня, 2018. Чернівці: Чернівецький національний університет. 2018. С. 95-96. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Zbirnyk-05-06-2018.pdf

  Зрибнєва I.П. Впровадження партисипативного бюджетування в сучасних умовах децентралізації влади. Матеріали науково-практичного круглого столу «Економіка та врядування: проблеми соціалізації», 27-28 жовтня 2017. Чернівці: Чернівецький національний університет. 2017. С. 42-43. https://www.researchgate.net/publication/325764127_Vprovadzenna_partisipativnogo_budzetuvannav_sucasnih_umovah_decentralizacii_vladi

  Zrybnieva I. Intellectual property and medicine: main categories and directions. Natural Science Readings: abstracts book. May 18-21, 2017. Bratislava, 2017. P. 74-75. ISBN 978-80-89654-35-2. https://drive.google.com/file/d/18PG0alHCV5YldWqQ6elub2keB93nBWJM/view

  Зрибнєва І.П. Інноваційна модель розвитку транскордонного співробітництва. Збірник тез доповідей «Сталий розвиток 2020». Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці (ІМАНС) спільно з польською освітньою фундацією ADD. Байя-Доміція, Італія. 2016. С.140-145. https://www.researchgate.net/publication/316911845_Innovacijna_model_rozvitku_transkordonnogo_spivrobitnictva

  Zrybnieva I. Directions of socio-medical cross-border cooperation. Natural Science Readings: abstracts book. May 19-22, 2016. Bratislava, 2016. P. 137-139. ISBN 978-80-89654-25-3. https://drive.google.com/file/d/1pvKAIp318XZIaivgsFOY9-h39DWJ_Rt8/view

  Зрибнева I.П., Проняєв Д.В., Кашперук-Карпюк І.С. Соціальні мережі – ефективний засіб у сучасному навчальному процесі. ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Природничі читання». м. Чернівці, 14–17 травня 2015 р. Чернівці: Медуніверситет, 2015. С. 219-220. ISBN 978-966-697-594-5. https://drive.google.com/file/d/1NfgotNSoUVPrnxj_xkh66JybvKjXZ4x9/view

  Zrybnieva I.P. Kashperuk-Karpiuk I.S., Proniayev D.V. Reasonability and efficacy of public network use in educational process. Natural Science Readings: abstracts book. May, 2015. P.214-215.  

  Зрибнева I.П., Антохова І.М. Роль держави в регулюванні ринку освітніх послуг. XXVIII міжнародна науково-практична конференція «Генезис інституційної системи транзитивних економік». Чернівці, 2008. С. 217-219.

  Саветюк І.П. Підходи до розв’язання регіональних еколого-економічних проблем. V міжнародний конгрес українських економістів «Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку». Ч. ІІ. Львів: ІРД НАН України. 2000. С. 408-411.

  Саветюк І.П. Деякі аспекти концепції стійкого розвитку. Х міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інноваційно-промислова політика України: інвестиційні пріоритети та інфраструктура». Чернівці: Рута. 1999.  С. 214-216.

  Саветюк І.П. Інвестиційна політика в сфері туризму. Міжнародна науково-практична конференція «Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання». Чернівці: Рута. 1997. т. ІІ.

  Саветюк І.П. Роль туристичної індустрії в становленні національної економіки. Міжнародна наукова конференція «Проблеми становлення ринкових відносин в Україні та світовий досвід економічних реформ». Чернівці: Рута. –  1994. –  С. 64-65.

  Бурдяк Олег Мирославович

  Основні публікації

   Монографії

   Стратегія розвитку підприємств невиробничої сфери регіону: / Школа І.М., Вдовічен А.А., Ореховська Т.М. та ін. Монографія / За ред. І.М. Школи, А.А. Вдовічена. – Чернівці: Книги – ХНІ, 2008. – 288с. (ЗЕД підприємств невиробничої сфери регіону (п. 4.2.); Формування регіональної політики розвитку транспорту і зв’язку (п. 6.4.)).

  Сучасний туристичний бізнес // Розвиток туристичного бізнесу регіону: Монографія / За ред. д. е. н., професора Школи І.М. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – 292 с. (С. 28-39).

  Формування цінової політики ресторану / Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства: тактика маркетингу. Монографія / О.М. Бурдяк, А.М. Гуменюк, Лошенюк І.Р. та ін.; за ред. А.М.Гуменюка. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – С. 103-122.

  Іноземні публікації

  Oleh Burdyak Usage of Internet services in strategic marketing // Studium Europy Srodkovwej I Wschodniej. Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – Nr 10 Grudzien 2018, – 250 p. P. 69-81

  Бурдяк О.М. Актуальні напрями маркетингу в діяльності малих підприємств / О.М. Бурдяк, Г. Іліка // Актуальні наукові досягнення, 22-30 червня 2016 р., Чехія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/22_AND_2016/Economics/6_214485.doc.htm

  Turbulence as a significant factor of modern economic processes: Theoretical aspects / Oleg Burdiak // Studium Europy srodkowej i wschodniej. Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2016. – NR 6. – S. 46-56.

  Burdiak Oleg Current economic crisis: new dimensions and challenges / Oleg Burdiak // Studium Europy srodkowej i wschodniej. Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2014. – NR 2. – S. 48-58.

  Burdiak Oleg State antirecessionary policy of Ukraine / Oleg Burdiak // Studium Europy srodkowej i wschodniej. Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2014. – NR 1. – S. 72-83.

  Burdiak O. The role of branding of territory in the context of development of the entrepreneurship / O. Burdiak, О. Jitar// Gospodarka Regionalna I Turystyka. Studia I materially.Wyzsza Szkola Ekonomii, Turystiki I Nauk Spolecznych w Kielcach, 2010. – Zeszyt 7/2010.- S. 291-300.

  Статті

  Бурдяк О.М. Клієнтоорієнтована логістика в інтернет-торгівлі Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2018. – Вип. І-ІІ (69-70). Економічні науки. – С. 222-228.

  Бурдяк О.М. Світові економічні кризи та їх наслідки / О.М. Бурдяк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Економіка. – 2014. – Випуск 694-695. – С. 26-30.

  Бурдяк О.М. Сучасна глобальна економічна криза та її прояви у країнах Європи / О.М. Бурдяк // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. – 2014. – Випуск X. – С. 66-71.

  Бурдяк О.М. Теоретико-методологічні підходи до аналізу антикризової політики держави / О.М. Бурдяк // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2014. – № 5 (213). – 228 с.

  Бурдяк О.М. Нерівномірність розвитку кризових явищ у країнах ЦСЄ / О.М. Бурдяк // Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі: Збірник наукових праць VIII-го міжнародного симпозіуму Україна-Туреччина 12-14 червня 2013 року / Відповідальний редактор Т.І Рибак. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 576 с.

  Бурдяк О.М. Складська логістика у сфері матеріально-технічного забезпечення АПК / О.М. Бурдяк, В.В. Килипенко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. ІV (40). Економічні науки. – 408 с.

  Бурдяк О.М. Сучасні тенденції розвитку світової тендерної торгівлі / О.М. Бурдяк, В.І. Григорович // Наукові записки Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: збірник наукових праць. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – [Випуск 1]. – С. 11-19.

  Бурдяк О.М. Територіальний маркетинг: концепти і методологія інтерпретації поняття / О.М. Бурдяк //Науковий вісник – Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2008. – № 22 (78). – С. 133-145.

  Бурдяк О.М. Маркетинг територій у багатопрофільному рекреаційному регіоні / О.М. Бурдяк // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2007. – Вип.. 19. – С. 245-251.

  Бурдяк О.М. Територіальний маркетинг як засіб регулювання діяльності підприємств / О.М. Бурдяк // Науковий вісник – Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2007. – № 9 (46). – С. 54-65.

  Бурдяк О.М. Сучасні теоретичні підходи до дослідження маркетингу територій / О.М. Бурдяк // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки : економіка, політологія, історія. – 2007. – № 2 (39). – С. 3-14.

  Бурдяк О.М. Маркетингові підходи до створення та реалізації бренду міста / О.М. Бурдяк, О.Л. Житар / Галицький економічний вісник. Науковий журнал. – 2007. – № 1 (12). – С. 93-99.

  Бурдяк О.М. Сутність, принципи, функції та елементи маркетингу територій / О.М. Бурдяк, О.В. Зибарєва, Л.В. Вербівська // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці, 2006. – Вип. ІV. Економічні науки – С. 227-231.

  Бурдяк О.М. Інфраструктурна роль системи маркетингових комунікацій регіону у просуванні туристичного продукту / О.М. Бурдяк // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: АНТ Лтд, 2005. – Вип. ІІІ. – С. 313-315.

  Бурдяк О.М. Осяжні параметри неосяжного продукту: роль комунікацій у маркетингу території / О.М. Бурдяк // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. І. Економічні науки – Чернівці: АНТ Лтд, 2005. – С. 335-346.

  Бурдяк О.М. Розвиток регіонального ринку послуг: маркетинговий підхід / О.М. Бурдяк, О.О. Грушко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. IV. Економічні науки – Чернівці: „Ант Лтд.”, 2002. – С. 199-204.

  Бурдяк О.М. Регіональні аспекти розвитку як чинник економічного зростання України (На прикладі Чернівецької області) / О.М. Бурдяк, І.В. Бутирська // Міжнародний Науковий Конгрес “Українська історична наука на порозі ХХІ століття”. Чернівці, 16-18 травня 2000 року. / Українське історичне товариство, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Відповідальні редактори: Л. Винар, Ю. Макар. – Чернівці: Рута, 2001. – Том 4. – С.108-117.

  Бурдяк О.М. Екоєврорегіон “Верхній Прут”: шлях до європейської інтеграції України / О.М. Бурдяк, І.В. Бутирська // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 109 – 110. Економіка. – Чернівці: Рута, 2001. – 164 с.

  Бурдяк О.М. Маркетингові передумови створення системи моніторингу зовнішнього середовища інноваційної діяльності / О.М. Бурдяк // Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Випуск І. Редкол.: відповідальний редактор І.М. Школа. – Чернівці, 2001 – С. 181-186.

  Бурдяк О.М. Вплив суспільно-політичної реклами на формування громадської думки та поведінку респондентів / О.М. Бурдяк // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. Т.1. – Чернівці : Місто, 2000. – С. 222-229.

  Бурдяк О.М. Маркетингова діяльність на підприємствах регіону / О.М. Бурдяк // Науковий вісник Чернівецького Університету. Вип. 10. Економіка: Збірник наукових праць. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С. 123-129.

   

  Конференції

  Бурдяк О.М., Чіківчук І.В. Особливості маркетингу малого підприємства на регіональному ринку меблів /О.М. Бурдяк, І.В. Чіківчук // Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 квітня, 1 травня 20202 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 200 с.

  Бурдяк О.М., Буднікевич І.М. Інновації в управлінні комплексом маркетингових комунікацій ресторану /О.М.Бурдяк, І.М. Буднікевич // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: Тези доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції 28-29 листопада 2019 року, Хмельницький – Сатанів. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 226 с.

  Бурдяк О. Економічні виміри гібридної війни // Національна і регіональна безпека в умовах інформаційної війни. Збірник матеріалів Міжрегіональної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 30 листопада 2018 року), – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. – 192 с. С. 25-37.

  Бурдяк О.М. Краудфандинг як засіб реклами / О.М. Бурдяк, А.В. Шимко // XІ Міжнародна науково-практична конференція «Реклама: інтеграція теорії та практики», 23 листопада 2017 р., Київ, КНТЕУ.

  Бурдяк О.М. Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічного співробітництва у транскордонних регіонах / О.М. Бурдяк, О.В. Бурдяк //Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток прикордонних регіонів у системі транскордонного співробітництва» 27-28 квітня 2017 року м. Чернівці (Україна) – м. Бєльці (Молдова): ЧТЕІ КНТЕУ, 2017 р. – С. 211-214.

  Бурдяк О.М. Удосконалення механізму державного управління у сфері охорони довкілля як складова процесу інтеграції України до ЄС / О.В. Бурдяк, О.М. Бурдяк // Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вибір економічного поступу регіону» 26-27 травня 2016 р., м. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016 р. – С. 16-18.

  Бурдяк О.М. Еколого-орієнтований розвиток соціально відповідального бізнесу / О.М. Бурдяк, О.В. Бурдяк // Соціальна відповідальність: підприємство – регіон – країна : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 грудня 2015 р. // Краматорськ, 2015. – С. 27-29.

  Бурдяк О. М. Розробка іміджу держави як складова антикризової політики / О. М. Бурдяк, О.В. Бурдяк // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України : тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конференції, 3-5 грудня 2015 р., м. Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 193-194.

  Бурдяк О.М. Нерівномірність розвитку кризових явищ у країнах ЦСЄ / О.М. Бурдяк // Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі: Збірник наукових праць VIII-го міжнародного симпозіуму Україна-Туреччина 12-14 червня 2013 року / Відповідальний редактор Т.І Рибак. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 576 с.

  Бурдяк О.М. Інформаційна економіка як глобальна тенденція розвитку в умовах кризи / О.М. Бурдяк // Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності: матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 лютого 2013 р.) / ред. кол.: С.О. Якубовський [та ін.]. – О.: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 202-203.

  Бурдяк О.М. Позитивні і негативні наслідки участі країн в процесах європейської інтеграції / О.М. Бурдяк // Національна консолідація в контексті європейської інтеграції: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 31 жовтня-1листопада 2013 р. – Івано-Франківськ, 2013. –С. 248-254.

  Бурдяк О.М. Вплив світової кризи на транскордонне співробітництво / О.М. Бурдяк // Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України: Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (14-15 травня 2013 р., м. Луцьк): в 2 т./ [під заг. ред. Митко А.М.]. – Т.1. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – С. 221-228.

  Бурдяк О. М. Поєднання стратегічних зусиль бізнесу та держави у розвитку міжнародного туризму / О. М. Бурдяк, Г. О. Ворошилова // Туризм та зближення культур: V Міжн. наук.-практ. конф., 3 лист. 2011 р. Ч.1. – К., 2011. – С. 182-185.

  Бурдяк О.М. Удосконалення технології POS-реклами у маркетингу роздрібних торговельних підприємств / О.М. Бурдяк, А.В. Піта //ІV Всеукраїнська науково-практична конференція Реклама в Україні: Інтеграція теорії та практики., Київ, КНТЕУ. – грудень 2010 р.

  Бурдяк О.М. Якість послуг у готельному сервісі / О.М. Бурдяк, К.В. Тарадай // Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграційних процесів: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 травня 2008 року. – Чернівці, 2008. – 496 с.

  Бурдяк О.М. Аромамаркетинг як елемент стратегії формування бренда міста / О.М. Бурдяк, О.Л. Житар // Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграційних процесів: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 травня 2008 року. – Чернівці, 2008. – 496 с.

   

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

marketing@chnu.edu.ua

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?