Наукова робота

Публікації викладачів кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку: 

БУДНІКЕВИЧ ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Монографії

 1. Регіональні ринки юридичних послуг. Монографія./ Ірина Буднікевич, Олеся Хохуляк. – Одеса. Фенікс, 2015. – 370 с.
 2. Буднікевич Ірина Муніципальний маркетинг: теорія, методологія, практика / Ірина Буднікевич. ІРД НАН України – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 645 с.
 3. Буднікевич І.М. Становлення регіонального ринку інновацій в Україні / І.М. Буднікевич, І.М. Школа. – Чернівці : Зелена Буковина, 2002. – 200 с. http://www.gbv.de/dms/zbw/363690581.pdf
 4. Становлення ринкового механізму в Україні: теорія та практика : монографія / за ред. Комарницького І.Ф. – Чернівці : Рута 2003. – 216 с.
 5. Трансформація економіки України у глобальному економічному середовищі : монографія / за ред. Комарницького І.Ф. – Чернівці : Рута, 2006. – 272 с.
 6. Маркетингові підходи при формуванні конкурентноспроможності регіону : монографія / за ред. І. Буднікевич; О. Баранник, І. Буднікевич, Є. Венгер та ін. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 432 с.
 7. Транскордонне співробітництво : монографія / за ред. І.М. Школи, О.В. Бабінської. – Чернівці: Прут, 2012. – 456 с.
 8. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ред. В.С. Кравців – Львів, 2013. – Том 5. Малі міста / відп. ред. Л.Т. Шевчук. – 2013. – 284 с. (Серія “Проблеми регіонального розвитку”) (Маркетингове забезпечення соціально-економічного розвитку малих міст – С. .92-112.

Окремі підручники, навчальні посібники, методичні розробки

 1. Маркетинг у галузях і сферах діяльності : навч. посіб. / За ред. Буднікевич І.М.  – К: «Центр учбової літератури», 2013. – 536 с.  http://cul.com.ua/preview/marketing_budn.pdf
 2. Збірник ситуаційних (кейсових) завдань з навчальних дисциплін «Маркетинг інновацій», «Інноваційний менеджмент», «Товарна інноваційна політика», «Стратегічне управління інноваційним розвитком». Навчальний посібник. / уклад. І.М. Буднікевич, О.А. Баранник, Є.І. Венгер, В.М. Запухляк, О.В. Кифяк, І.А. Крупенна, М.М. Руденко, І.Г. Черданцева – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2014.- 168 с.
 3. SWOT-аналіз у маркетингу: методика та практика / І.М. Буднікевич, О.А. Баранник, С.А. Кошкаров, І.А. Крупенна. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 88 с.
 4. Економічна теорія : Курс лекцій / За ред. Комарницького І.Ф. – Чернівці. Рута, 2006. – 333 с.
 5. Банківський маркетинг. Методичне забезпечення курсу / І.М. Буднікевич, А.Я Клипач // – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 36 с.
 6. Інноваційний менеджмент: навчально-методичний комплекс / уклад.: Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Бабух І.Б. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014 – 76 с.
 7. Комерційна діяльність посередницьких організацій. Методичнее забезпечення курсу / Укл. І.М. Буднікевич, І.Б. Бабух // Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 40 с.
 8. Логістика. Логістичний менеджмент. Логістичний менеджмент в інноваційній діяльності: / Укл.: БаранникО.А., Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Черданцева І.Г. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 76 с.
 9. Маркетинг територій. Програма курсу, практичні завдання, навчально-інформаційний матеріал / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна-Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013.- 62 с.
 10. Маркетинг: навчально-методичний комплекс дисципліни (5 кредитів). Частина І / І.М. Буднікевич //   – Чернівці: Рута, 2008. – 56 с.
 11. Маркетинг. Частина 2. Галузевий маркетинг: навчально-методичний комплекс дисципліни (5 кредитів) / І.М. Буднікевич, І.А.Нємцева // – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 96 с.
 12. Буднікевич І.М. Маркетинг освіти / / І.М. Буднікевич, І.А.Нємцева – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 36 с.
 13. Маркетингові дослідження. Практикум / І.М. Буднікевич, О.Д. Антошків – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 76 с.
 14. Методичні рекомендації до написання випускної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки «Маркетинг» (з оцінкою за шкалою ECTS) / укл.: Буднікевич І.М., Черданцева І.Г. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – 16 с.
 15. Основи дизайну: навчально-методичний комплекс / І.М. Буднікевич, Р.М. Гаврилюк // – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 36 с.
 16. Рекламний менеджмент та рекламний менеджмент в інноваційній діяльності: методичне забезпечення курсу / уклад.: Буднікевич І.М., Вардеванян В.А. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014 – 60 с.
 17. Рекламний менеджмент та рекламний менеджмент в інноваційній діяльності: методичне забезпечення курсу / уклад.: Буднікевич І.М., Вардеванян В.А. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014 – 60 с.
 18. Товарна інноваційна політика. Навчально-методичний комплекс / І.М. Буднікевич, Є.І. Венгер – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 48 с.
 19. Управління інноваційними проектами: навчально-методичний комплекс / уклад. Буднікевич І.М., Антошків О.Д. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014 – 36 с.
 20. Логістика. Логістичний менеджмент. Логістичний менеджмент в інноваційній діяльності: / Укл.: Баранник О.А., Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Черданцева І.Г. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 76 с.

Окремі статті в наукових журналах

 1. Буднікевич І.М. Концепція муніципального маркетингу: передумови формування та легітимність використання в Україні. / І.М. Буднікевич // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.06. – С. 124-134.  Доступ: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2011/21_6/124_Bud.pdf
 2. Буднікевич І.М. Фактори формування якості життя міського населення / І.М. Буднікевич, Н.В. Філіпчук // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». №1. – 2011. С.–186-190. Доступ: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Skhid/2011_1_sv/52.pdf
 3. Буднікевич І.М. Напрямки маркетингових досліджень рекреаційно-туристичної сфери Чернівецької області: стан та перспективи розвитку / І.М. Буднікевич, О.В. Кифяк // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. № 3. – 2010. – С.122-127  Доступ: https://www.uniep.km.ua/pdf/_3_2010.pdf
 4. Буднікевич І.М. Соціально-етична концепція муніципального маркетингу як  філософія муніципального управління / І.М. Буднікевич, Л.Т. Шевчук // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. № 1. – 2011. – С.242-249 Доступ: https://www.uniep.km.ua/pdf/___1_2011.pdf
 5. Організаційно-економічні аспекти впровадження програми формування системи муніципального маркетингу в місті Чернівцях / І.М.Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб-к. наук. праць. – Вип. 623-626. (Економіка). – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.3-11.
 6. Будівельний кластер як рушійна сила розвитку регіону / І.М. Буднікевич // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 30. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – Частина ІІІ. – С. 155-158.
 7. Маркетинг міста: нормативно-правові аспекти формування / І.М. Буднікевич, Н.В. Філіпчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. ІV (44). Економічні науки. – С.388-395. Доступ: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchtei/2012_4/4-12-65.pdf
 8. Суть і роль муніципального маркетингу у соціально-економічному розвитку міста / Буднікевич І.М. // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. У 2-х частинах. Частина 2. – Вип.28. – Частина 2. – К.: ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 2012. – С.107-111
 9. Буднікевич І.М. Проблеми і перспективи розвитку малого підприємництва в рамках реалізації кластерних ініціатив регіону / І.М. Буднікевич // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. –Черкаси:ЧДТУ, 2013. – Вип. 35. – Ч. ІІІ. – С. 26-29.
 10. Конкретизація елементів внутрішнього середовища міста та підходи до їх оцінки з погляду територіального маркетингу / І.М. Буднікевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону: [зб. наук, пр. ] / НАН України. Ін-т регіональних дослі­джень; – Львів, 2013. – Вип. 2 (100). – 2013. С. 72-80.
 11. Роль специфічних елементів комплексу маркетингу у формуванні та реалізації сучасних концепцій розвитку міста / І.М. Буднікевич, І.М. Антохова // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». № 2. (122) – 2013. № 6(126). – С. 33-39 Доступ: http://skhid.com.ua/article/view/20463
 12. Міжнародні чинники формування стратегій розвитку міста: можливості та загрози / І.М. Буднікевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. І (49). Економічні науки. – С.79-86. Доступ: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2013/v1/NV-2013-V1_13.pdf
 13. Комунікаційна розмаїтість маркетингових програм просування туристичної привабливості міст / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 237-243.
 14. Основні напрямки визначення суті маркетингу в некомерційній сфері / І.М. Буднікевич, М.М. Руденко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.123-128
 15. Управління якістю як технологія соціально-економічного розвитку міста: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 42. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – Частина ІІ. С. 136-143.
 16. Роль торговельних мереж у становленні сучасної концепції соціально відповідального територіального маркетингу / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Менеджер: вісник Донецького державного університету управління : наук. журн. / Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк: ДонДУУ, 3 (65) 2013. – С. 20-27. Доступ: dspace.uzhnu.edu.ua
 17. Використання технології PEST-аналізу при формуванні стратегій розвитку суб’єктів регіональних ринків (на прикладі ринку юридичних послуг) / І.М. Буднікевич, Н.Г. Тафій // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2013 (22). – №5. – С. 225-235.  Доступ: https://www.uniep.km.ua/pdf/_5_2013.pdf
 18. Методологія маркетингу міста: регіонально-економічні аспекти / І.М. Буднікевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. 1 (53). Економічні науки. – С. 90-100. Доступ: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vchtei_2014_1_13.pdf
 19. Формування конкурентних переваг ВНЗ: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич, Н.В. Романюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 681. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 108-114.
 20. Застосування стратегічних підходів як інновація діяльності суб’єктів регіонального ринку юридичних послуг / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 102-107.
 21. Вплив соціально-економічних чинників на розвиток регіональних торговельних мереж / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 58-61.
 22. Узгодження організаційної культури та напрямів стратегічного розвитку вищого навчального закладу: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, Н.В. Романюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 52-57.
 23. Буднікевич І. М. Формування конкурентних переваг міста на основі новітніх чинників: маркетинговий підхід / І. М. Буднікевич // Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки. – 2014. – Вип. 27. – С. 351-361. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdfa_2014_27_55.
 24. Буднікевич І. М. Ідентифікація та групування маркетингових стратегій виробників швейної продукції України / І.М.Буднікевич, О.А. Баранник // Молодий вчений. – 2015. – № 2. С. 974-977.  Доступ: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/17/ Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)
 25. Буднікевич І.М. Особливості розвитку теорії маркетингового комплексу / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 730-731. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 56-59.
 26. Буднікевич І.М. Напрямки дослідження чинників мікросередовища при формуванні стратегій розвитку сучасного міста / І.М. Буднікевич, Л.Т. Шевчук, І.А. Крупенна // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. 3’2015 (28). – С. 128-136. Доступ: https://www.uniep.km.ua/pdf/_3_2015.pdf
 27. Буднікевич І.М. Концепція розвитку ринку юридичних послуг Чернівецької області / І.М. Буднікевич, О.О. Хохуляк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 78-82.
 28. Буднікевич І.М. Основні тенденції розвитку продовольчого ринку як чинники стратегічної поведінки підприємств споживчої кооперації регіону / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева, Н.Г. Тафій // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 72-77.
 29. Буднікевич І.М. Регіональний продовольчий ринок в кризовий період: аналіз споживчої поведінки І.М. Буднікевич, І.М. Черданцева, А.Я. Клипач // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 30. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – №39. – Ч.2. – С. 155-158. Доступ: http://zbirecon.com/uk/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%96-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%96-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%87-%D0%B0-%D1%80%D0%B5/
 30. Буднікевич І.М. Маркетингове планування на підприємстві в умовах економічної кризи / І.М. Буднікевич // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. Вип. 9 (172). – К., 2015. С. 88-90. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9669574%2F2015%2F9
 31. Особливості маркетингового планування в різних маркетингових концепціях та сферах застосування / І. Буднікевич, І.Крупенна,  І.Черданцева // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – №39. – Ч.2. – С. 216-223. Доступ: http://zbirecon.com/uk/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%96-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%96-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%96/
 32. Буднікевич І.М. Маркетингові дослідження як основа ефективної реалізації територіальних програм розвитку подієвого туризму / І.Буднікевич // Економічний форму. – 2016. – №1. –  59-69.  Доступ: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_nomeri_1_2016.pdf
 33. Аналіз окремих напрямків інвестицій як чинників капіталізації регіону / І.М.Буднікевич, Є.І.Венгер // // Економічний форму. – 2016. – №2. –  109-116.  Доступ: http://eforum-lntu.com/assets/files/other/ef/%D0%A3_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96_2_2016%20(4).p
 34. Формування конкурентних стратегій розвитку підприємств роздрібної торгівлі в інституціональному середовищі / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Схід. – 2016. –№5 . Доступ: http://skhid.com.ua/article/view/82904
 35. Буднікевич І.М. Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості територій / І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш // Регіональна економіка. – 2016. – №3. – С. 76-85.42 Доступ: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=regek_2016_3_12
 36.  

   

  Буднікевич Ірина. Напрямки застосування маркетингових інструментів та технологій у підвищенні конкурентоспроможності регіону та регіональних ринків / Ірина Буднікевич, Наталія Ютиш, Наталія Тафій // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – 2017. – № 1 (147). с. 17-25.   С. 130. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: EBSCO, РІНЦ (Росія), Index Copernicus International S.A. (Польща), WorldCat. http://skhid.com.ua/article/view/96790

 37.  

  Буднікевич І.М. Суб’єкти та цільові аудиторії в системі маркетингу міста / І. М. Буднікевич,  С. Ф. Закосович // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 45, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – С. 5-12. – 101 c.http://zbirecon.com/wp-content/uploads/2017/12/5-12_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf

 38. Буднікевич І.М. Сегментація в маркетингу сільських та міських територій як основа позиціонування територіального продукту / І.М. Буднікевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. – Львів: 2016. – № 6 (122). – С. 13-18. Збірник наукових праць включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, Польща https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24780561&org=%20%20-%20,p24780561,3.html

 39. Буднікевич І.М. Нові послуги в системі маркетингу готельних підприємств: практика впровадження, адаптації та модифікації /І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, І.І. Гавриш // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. ІІІ (67). Економічні науки. – С.101-116. http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v3/NV-2017-v3_10.pdf

 40. Буднікевич І.М. Event-маркетинг в програмах просування привабливості індустрії гостинності регіону / І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш, І.А. Крупенна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 48. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – С.116-123.– 133 с. http://zbirecon.com/wp-content/uploads/2018/03/116-123_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf

Іноземні публікації 

 1. Budnikevych I. Role of factor impacts on inhancement of innovative activity of venture fonds. / Irina Budnikevych, Nina Ilarionova // Proceedings of the «International innovation conference for cooperation and development», Pecs, Hungary. – 2008. – P.19-24. – 0,36 д.а.
 2. Budnikevich I. The Role Of Clusters In The Regional Crisis Programs. Regions Of Romania And Ukraine (Роль кластерів в антикризових регіональних програмах (на прикладі регіонів Румунії та України)) / I. Budnikevich // Review of General Management. 2010, Volume 11, Issue 1. – P. 86-90.
 3. Budnikevich, I.; Tatarchuk, T. Trends of taking into account of international factors in marketing adaptational strategies of regional centres. International Economic Conference, North America, oct. 2013. Available at: http://conferinta.seap.usv.ro/index.php/iec/11/paper/view/66
 4. Iryna Budnikevych, Tetyana Tatarchuk City marketing: technologies of partnership relations formation (Маркетинг міста: технології формування партнерських відносин) // Quarterly Electronic Journal «Caucasian Economic Triangle». – 2012. – №4.
 5. Budnikevich, I., Babuch ,I. The modern concepts of urban development: marketing approach (Сучасні концепції розвитку міста: маркетинговий підхід /I. Budnikevych, I. Babuch // Quarterly Electronic Journal «Caucasian Economic Triangle» 1. 2013. (Науково-аналітичний журнал соціальних наук.”Кавказький економічний трикутник” 1. 2013. (journal.ciesr.org.ge).
 6. Iryna Budnikevych, Tetyana Tatarchuk Trends of taking into account of international factors in marketing adaptational strategies of regional centres./ ECOFORUM, 2014, vol. 3, № 1. – Р. 28-32. http://ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/download/53/53
 7. Budnikevich I., Gavrysh I. Modern marketing concepts as the basis for formation and increase of the attractiveness of cities and territories / I. Budnikevich, I. Gavrysh // Baltic Journal of Economic Studies 2017, vol 3, № 1, р. 11-18. P. 116. http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/152
 8. Budnikevych І., Gavrysh I., Tatarchuk Т. Implementation of partnership marketing concept in corss-border cooprration programs of Bukovyna cross-border area // Ecoforum. – Volume 6, Issue 2(11), 2017] [Електронний ресурс] / Iryna Budnikevych, Tetyana Tatarchuk, Iryna Gavrysh.// Режим доступу http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/600

Участь в зарубіжних форумах, конференція, симпозіумах, науково-методичних стажуваннях

 1. Участь у роботі Європейського Економічного Форуму «У бік стійкої Європи. Стратегії майбутнього», Криниця Здруй (Польща)

 2. Направления влияния современных коммуникаций на развитие муніципального маркетинга и формирование стратегий городов / И.М. Будникевич // Коммуникация в соціально-гуманитарном знании, экономике, образовании. Материалы ІІІ Межнародной научно-практической конфе-ренции 29-31 марта 2012 г., Минск. С.65-66.

 3. Маркетингові інструменти реалізації міських програм стійкого розвитку / І.М. Буднікевич // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы. Сборник трудов VІІ международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 18 октября 2013 г. Часть І, – Пинск: ПолесГУ, 2013. – С.20-23. Доступ: http://rep.polessu.by/bitstream/112/1816/1/8.pdf

 4. Формування стратегії розвитку міста на основі використання маркетингових інструментів / І.М. Буднікевич // Национальная и региональная экономика, государственное и местное управление: проблемы, исследования, перспективы. Сборник научных статей 1-ой Международной научно-практической конференции. Выпуск. ООО «Лаборатория интеллекта». – Минск: «Энциклопедикс», 2013. – С. 198-203.

 5.  Муніципальний маркетинг як інноваційна технологія управління територіями / І.М.Буднікевич // Управління інноваціним розвитком територій : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Дніпропетровськ, 30 жовт. – 30 листоп. 2015 р. / за заг. ред. Ю. П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 192 с..   http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/mup_konf_2015/pdf/65.pdf

 6. Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості Чернівецької області / Ірина Буднікевич, Ірина Гавриш, Інга Крупенна // Міжнародна науково-практична конференція «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР ЕКОНОМІЧНОГО ПОСТУПУ РЕГІОНУ».  26-27 травня 2016 року м. Чернівці.

 7.   EVALUATION OF CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME AS EFFECTIVE MECHANISM OF PROMOTION OF BORDER REGIONS OF BUKOVYNA / Irina Budnikevych, Tetyana Tatarchuk Iryna Romaniuk (Оцінка програм транскордонного співробітництва як дієвого механізму просування прикордонного регіону Буковини) / Ірина Буднікевич, Тетяна Татарчук, Романюк Ірина) // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міднародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 ). – Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 – 172 с.

 8. Влияние глобализации и интернационализации на формирование организационной культуры вуза. / И.М., Будникевич, И.А. Крупенна // Перспективы развития высшей школы. Материалы Х Международной науч.-метод. конф. – Гродно: ГГАУ, 2017. С. 96-99. – 438 с.

 

КРУПЕННА ІНГА АНАТОЛІВНА

Монографії, підручники та окремі методичні розробки

 1. Організаційна культура в системі стратегічного управління вищими навчальними закладами України. Монографія / І.А. Нємцева // – Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 256 с. «Маркетингові підходи при формуванні конкурентно-спроможності регіону». Монографія / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева, О.В. Кифяк, І.А. Нємцева, Н.М. Іларіонова, О.А. Баранник, Є.І. Венгер // – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. 432 с.
 2. Маркетинг у галузях і сферах діяльності / І. Буднікевич, О. Баранник, О. Кифяк, І. Нємцева, С. Скибінський, І. Черданцева.; за ред. І.М. Буднікевич – Частина 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет , 2012. – 560 с. (Гриф надано МОНМСУ, лист №1/11-9788 від 18.06.12.)
 3. SWOT-аналіз у маркетингу: методика та практика / І.М. Буднікевич, О.А. Баранник, С.А. Кошкаров, І.А. Крупенна. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 88 с.
 4. Збірник ситуаційних (кейсових) завдань з навчальних дисциплін «Маркетинг інновацій», «Інноваційний менеджмент», «Товарна інноваційна політика», «Стратегічне управління інноваційним розвитком» / уклад. І.М.Буднікевич, О.А. Баранник, Є.І. Венгер, В.М. Запухляк, О.В. Кифяк, І.А. Крупенна, М.М. Руденко, І.Г. Черданцева-Чернівці: Чернів. нац. ун-т, -168 с.
 5. Креативний менеджмент: навчально-методичний комплекс / уклад. Крупенна І.А., Черданцева І.Г., Чорний Т.Я. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014 – 36 с.
 6. Інноваційний менеджмент: навчально-методичний комплекс / уклад.: Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Бабух І.Б. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014 – 76 с.
 7. Маркетинг територій. Програма курсу, практичні завдання, навчально-інформаційний матеріал / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 62 с.
 8. Логістика. Логістичний менеджмент. Логістичний менеджмент в інноваційній діяльності: / Укл.: Баранник О.А., Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Черданцева І.Г. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 76 с.

Статті

 1. Кадрові обмеження стратегічного розвитку Чернівецької області / І.М.Буднікевич, І.А.Нємцева // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: «Ант Лтд», 2005. – Вип. 2. Економічні науки. -– С.50-63.
 2. Позиціювання корпоративної культури в системі стратегічного управління комерційними банками України / І.А.Нємцева // Вчені записки Університету «КРОК» / Університет економіки та права «Крок». – Вип. 18. – Т.2. – К., 2008. – С. 143-155 – 0,71 др.арк.
 3. Фактори формування організаційної культури вищого навчального закладу / І.Ф.Комарницький, І.А.Нємцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 368-369. Економіка. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 231-237.
 4. Імідж в структурі корпоративної культури вищого навчального закладу/ І.А.Нємцева // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: «АнтЛтд», 2008. – Вип. І. Економічні науки.– С.430-437.
 1. Стратегічне управління ВНЗ та роль організаційної культури в реалізації його етапів / І.А.Нємцева // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип. 252: В 6 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – Т.УІ. – С. 1418-1433.
 2. Діагностика організаційної культури ВНЗ як база прийняття управлінських рішень // Вища освіта України. – Додаток 4, том. У (17). Тематичний випуск «Вища освіти України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простру» – К: Гнозис, 2009. – С.505-515.
 3. Фактори формування інноваційної культури вищих навчальних закладів України / І.А.Нємцева // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Зб. наук. праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективне виробництво. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – № 7. – С.158–169. Доступ: http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2010_7/statti/Nemtseva.pdf
 4. Бенчмаркінг зовнішніх елементів організаційної культури як інструмент управління ВНЗ / В.М.Запухляк, І.А.Нємцева // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: «Ант Лтд», 2010. – Вип. ІІІ. Економічні науки. – С.196-205. Доступ: http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2010/v3/NV-2010-V3_31.pdf
 1. Дослідження впливу чинників мезосередовища на розвиток організаційної культури» / І.А. Нємцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 623-626. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 75-79.
 2. Використання інструментів Інтернет-маркетингу у програмах просування туристичних територій / І.А. Крупенна, О.Д. Антошків // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. У 2-х частинах. Частина 2. Випуск 28. Київ. 2012. – С 413-424.
 3. Роль організаційної культури як компоненти реалізації етапів маркетингового стратегічного управління вищими навчальними закладами / І.А. Крупенна // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. № 2(19). – 2013. – С.228-293. Доступ: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/sre/2013_2/288.pdf
 4. Комунікаційна розмаїтість маркетингових програм просування туристичної привабливості міст / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 237-243.
 5. Особливості управління ВНЗ та їх вплив на специфіку стратегічного менеджменту та організаційної культури / І.А. Крупенна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. І (49). Економічні науки. – С. 370-375. Доступ: http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2013/v1/NV-2013-V1_63.pdf
 6. Чинники впливу на формування іміджу підприємства на ринку меблів / І.А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 153-156.
 7. Узгодження організаційної культури та напрямів стратегічного розвитку вищого навчального закладу: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, Н.В. Романюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 52-57
 8. Особливості формування витрат на елементи маркетингового комплексу підприємств харчової промисловості України. – Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 38. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – Частина І. – С.59-63. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2014_37(3)__15
 9. Особливості розвитку теорії маркетингового комплексу / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 730-731. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 56-59.
 10. Напрямки дослідження чинників мікросередовища при формуванні стратегій розвитку сучасного міста / І.М. Буднікевич, Л.Т. Шевчук, І.А. Крупенна // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2015 – №3 (28). – С. 128-136.  Доступ: https://www.uniep.km.ua/pdf/_3_2015.pdf
 11. Особливості маркетингового планування в різних маркетингових концепціях та сферах застосування / / І.М. Буднікевич, І.М. Черданцева, І.А.Крупенна. // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 30. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – №39. – Ч.2. – С. 216-223 Доступ: Доступ: http://zbirecon.com/uk/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%96-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%96-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%96/
 12. Аналіз пропозицій туристичних франшиз на вітчизняному ринку / І.А.Крупенна , Є.І.Венгер , Д.А.Бастраков // Економічний форму. – 2016. – №1. –  10-19.  Доступ: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_nomeri_1_2016.pdf 
 13. Напрямки формування системи інформаційного забезпечення регіону як інструменту підвищення капіталізації Чернівецької області та управління регіональними ринками / Є.І.Венгер, І.А.Крупенна // Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. І (49). Економічні науки. – С. 370-375.

 14.  Крупенна І. А. Інформаційна безпека та проблеми туристичного брендингу регіонів / А. П. Голод, І. А. Крупенна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 45, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – С. 63-68. – 101 c. Режим доступу: http://zbirecon.com/wp-content/uploads/2017/12/63-68_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4-%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf

 15. Нові послуги в системі маркетингу готельних підприємств: практика впровадження, адаптації та модифікації /І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, І.І. Гавриш // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. ІІІ (67). Економічні науки. – С.101-116. http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v3/NV-2017-v3_10.pdf

 16. Event-маркетинг в програмах просування привабливості індустрії гостинності регіону / І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш, І.А. Крупенна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 48. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – С.116-123.– 133 с. http://zbirecon.com/wp-content/uploads/2018/03/116-123_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf

КОНФЕРЕНЦІЇ

 Участь суб’єктів регіонального туристичного ринку в процесах партнерського просування регіону Буковина / І.А.Крупенна, Д.А.Бастраков //  Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міднародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 ). – Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 – 172 с.

Влияние глобализации и интернационализации на формирование организационной культуры вуза. / И.М., Будникевич, И.А. Крупенна // Перспективы развития высшей школы. Материалы Х Международной науч.-метод. конф. – Гродно: ГГАУ, 2017. С. 96-99. – 438 с.

Krupenna I., Bastrakov D. Participation of subjects of regional tourist market processes inpartnerships to promote the region of Bukovina / I. Krupenna ,  D. Bastrakov //(Участь суб’єктів регіонального туристичного ринку в процесах партнерського просування регіону Буковина). Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 – 172 с. С. 94-96.

Крупенна І.А. Інструменти формування лояльності споживачів і регіональної спільноти у процесах розвитку регіонального ринку освітніх послуг / І.А. Крупенна // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міднародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія).– Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 – 172 с. С. 132-134.

 

 

КИФЯК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

 

  1. Кифяк О.В. Стратегія регіонального маркетингу в контексті розвитку туризму // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. -Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2009. –Вип. ІІ. Економічні науки. – 400 с. С. 208-216.O. Kyfyak Regional aspects of the pricing specificity in tourist services // Turystyka I Hotelarstwo (Tourism and hotel industry). – WSTH, Lodz, Poland. -2009.
  2. Кифяк О.В., Кифяк В.Ф. Рекреаційна спеціалізація як умова посилення конкурентоспроможності регіону // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип.12 (103). – К., 2009. С.157-161.O. Kyfyak The main directions of regional marketing in a context of tourism development // Revista de turism (Journal of tourism). -№8. –December, 2009.
  3. Кифяк О.В. Еколого-економічні аспекти регіонального розвитку сфери рекреаційних послуг // Міжнародне співробітництво як важлива складова євроінтеграційних процесів України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 травня 2010 року. – Чернівці, 2010. С. 275-278.
  4. Кифяк О.В. Маркетингове стимулювання конкурентоспроможності суб’єктів туристичного ринку // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету.-Вип. 7 (27). –Луцьк, 2010. -328 с. С.136-146.
  5. Кифяк О.В., Руденко М.М. Маркетинг у музейній справі: теоретико-прикладні аспекти // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 2 (19): Економічні науки. – Чернівці: Технодрук, 2010. – 468 с. С. 330-338.
  6. Кифяк О.В., Буднікевич І.М. Напрямки маркетингових досліджень рекреаційно-туристичної сфери Чернівецької області: стан та перспективи розвитку // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. -№3. Інститут економіки, технологій і підприємництва, м.Тернопіль. -2010. С. 122-127.
  7. Кифяк О.В. Туризм як фактор вдосконалення галузевої структури регіональної економіки // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІV. -С. 145-152.
  8. Кифяк О.В. Сфера рекреаційних послуг та її вплив на структуру регіонального господарства // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера: Матеріали ХХ Міжн. наук.-практ. конференції, 14-15 жовтня 2011 р. – Чернівці, 2011. – С.172-174.
  9. Кифяк О.В., Вардеванян В.А. Адаптивний та аналітичний підходи формування іміджу підприємства // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Економічні науки. Вип. ІІ (46). – С. 239-243.
  10. Кифяк О.В. Маркетингові цінові стратегії підприємств туризму та рекреації // Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку: Матеріали ХІ Міжн. наук.-практ. конференції, 5-6 жовтня 2012 р. – Чернівці, 2012. – С.88-90.
  11. Кифяк О.В., Кифяк В.Ф. Регіональні детермінанти становлення туристичної галузі в контексті розвитку «зеленої економіки» // Регіональна економіка. -№4. –Львів, 2012. – С.23-30.
  12. Кифяк О.В., Євдокименко В.К., Гуменюк А.М., Кифяк В.Ф., Філатова Н.Г., Мартинчук Н.Ф., Мельник А.П., Оленюк М.І., Пильтяй О.В., Порчук М.Д. „Стратегічний план розвитку міста Чернівці на 2004–2011 роки”, Чернівці, МВІЦ „Місто”, 2004р.
  13. Кифяк О.В., Буднікевич І.М., Черданцева І.Г. та ін. Маркетингові підходи при формуванні конкурентоспроможності регіону: монографія. / За ред. Буднікевич І.М. – Чернівці, Черн. нац. ун-т, 2012. – 432 с.
  14. Кифяк О.В., Буднікевич І.М., Баранник О.А. та ін. Маркетинг у галузях і сферах діяльності: навч. посібник / За ред. Буднікевич І.М. – Чернівці: Кондратьєв А.В., 2012. – 560 с.
  15. Кифяк О.В. Рекреаційно-туристична діяльність як чинник сталого економічного розвитку регіону // Формування соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах суспільних трансформацій: матеріали міжн. наук.-практ. конференції, 18-19 квітня 2013 р. – Чернівці, 2013. – С. 230-232.
  16. Кифяк О.В. Аналітичні методи вивчення стану рекреаційної інфраструктури регіону // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці: ДрукАрт, 2013. – 296 с. – С. 152-153.
  17. Кифяк О.В. Маркетингові інноваційні рішення в туризмі // Регіонально-кластерна політика у розвитку світової та української економіки: матеріали міжн. наук.-практ. конференції, 24-25 квітня 2014 р. – Чернівці, 2014. – С. 242-245.
  18. Кифяк О.В. Маркетингові дослідження регіонального туристичного ринку // Апріорність політичної, правової та соціально-економічної свободи і компетенції – як стратегія розвитку громадянського суспільства: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської наук.-практ. конференції, 24 березня 2014 р. (За загальною ред. Поляк О.В.). Чернівецька філія ПрАТ «ВНЗ» МАУП» – Чернівці: МП «Марія», 2014. – 237 с. – С. 108-111.
  19. Кифяк О.В., Руденко М.М. Маркетингові рішення у сфері туристично-екскурсійного обслуговування: інноваційний підхід // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип.27. – Чернівці: Технодрук, 2014. – 436 с. – С. 161-168.
  20. Кифяк О.В. Загальні принципи формування спеціальних економічних зон туристичного профілю в сучасних умовах // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону: матеріали Міжн. наук.-практ. конференції, 23-24 квітня 2015 р., Чернівці-Сучава. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – 448 с. – С. 126-129.
  21. Kyfyak O., Kyfyak V. Innovations as the basis of strategic development of enterprises in the border region / Formation strategy of economic structures: the tools and practices: [Collective monograph] / edited by A.Berezin, M.Bezpartochnyi. – Riga:”Landmark” SIA. – Riga (Latvia), 2016. -254 p. – P. 150-168.
  22. Кифяк О.В., Коротка О.О. Інноваційна діяльність як інструмент антикризового управління підприємством // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: Матеріали ІІІ Міжн. Шумпетерівської конференції (21-22 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 252 с. – С. 127-129.
  23. Кифяк О.В. Роль і місце промислового маркетингу у формуванні транскордонних ринків / О.В. Кифяк //Науковий журнал «Економічний форум». – 2017. – № 4. –  С. 70-78.  Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Ulrich’s Periodicals Directory (США), РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща) http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/ekonomichniy_forum_noviy.pdf

  24. Кифяк О.В. Маркетинг у соціальних медіа (SMM) як інструмент просування товарів та послуг / О.В. Кифяк, В.Д. Урда // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2017. №14 .Web-адреса публікації: http://www.inter-nauka.com/issues/2017/14/3000

  25. Kyfyak O., Kyfyak V. Innovations as the basis of strategic development of enterprises in the border region / Formation strategy of economic structures: the tools and practices: [Collective monograph] / edited by A.Berezin, M.Bezpartochnyi. – Riga:”Landmark” SIA. – Riga (Latvia), 2016. -254 p. – P. 150-168.   

 

 

ЧЕРДАНЦЕВА ІРИНА  ГЕНАДІЇВНА

Монографії

 1. Маркетингові підходи при формуванні конкурентноспроможності регіону : монографія / за ред. І. Буднікевич; О. Баранник, І. Буднікевич, Є. Венгер та ін. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 432 с.

Окремі підручники, навчальні посібники, методичні розробки

 1. Маркетинг у галузях і сферах діяльності : навч. посіб. / За ред. Буднікевич І.М.  – К: «Центр учбової літератури», 2013. – 536 с.
 2. Збірник ситуаційних (кейсових) завдань з навчальних дисциплін «Маркетинг інновацій», «Інноваційний менеджмент», «Товарна інноваційна політика», «Стратегічне управління інноваційним розвитком». Навчальний посібник. / уклад. І.М. Буднікевич, О.А. Баранник, Є.І. Венгер, В.М. Запухляк, О.В.Кифяк, І.А. Крупенна, М.М. Руденко, І.Г. Черданцева – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2014.- 168 с.
 3. Логістика. Логістичний менеджмент. Логістичний менеджмент в інноваційній діяльності: / Укл.: БаранникО.А., Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Черданцева І.Г. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 76 с.
 4. Методичні рекомендації до написання випускної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки «Маркетинг» (з оцінкою за шкалою ECTS) / укл.: Буднікевич І.М., Черданцева І.Г. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – 16 с.
 5. Магістерська робота з маркетингу. Методичні вказівки / укл.: І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева – Чернівці: Рута, 2007. – 56 с.
 6. Дипломна робота з маркетингу. Методичні вказівки / укл.: І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева– Чернівці: Рута, 2007. – 56 с.
 7. Виробнича практика з курсу «Промисловий маркетинг». Методичні вказівки / укл. І.Г. Черданцева– Чернівці: Рута, 2007. – 35 с.
 8. Курсова робота з професійно-орієнтованих дисциплін. Методичні вказівки / укл. І.Г. Черданцева, О.О. Грушко – Чернівці: Рута, 2007. – 50 с.
 9. Інфраструктура товарного ринку. Методичні вказівки / укл. І.Г. Черданцева, Є.І. Венгер – Чернівці: Рута, 2007. – 40 с.
 10. Маркетингова товарна політика. Методичні рекомендації до вивчення курсу / укл. І.Г. Черданцева – Чернівці: Рута, 2008. –   54 с.
 11. Переддипломна практика та дипломна робота з маркетингу: з оцінкою за шкалою ESTS. Методичні вказівки / укл. І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева –Чернівці: ЧНУ, 2009. – 64 с.
 12. Торговельний маркетинг. Навчально-методичний комплекс / укл. І.Г. Черданцева – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 56 с.
 13. Маркетингова політика розподілу. Методичні рекомендації / укл. І.Г. Черданцева, Н.М. Іларіонова – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. –64 с.
 14. Управління ризиками в підприємницькій діяльності: Навчально-методичний комплекс. / укл. І.Г. Черданцева, В.І. Гончар – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 64 с.
 15. Мерчандайзинг. Програма курсу. Лабораторні роботи / укл. І.Г.Черданцева– Чернівці: ЧНУ, 2010. – 40 с.
 16. Таємний покупець (з курсу «Торговельний маркетинг»). Методичні рекомендації до практичних занять / укл. І.Г. Черданцева, М.М. Руденко – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 24 с.
 17. Виробнича практика з професійно-орієнтованих дисциплін для студентів напряму підготовки «Маркетинг». Методичні вказівки / укл. С.А. Кошкаров, І.Г. Черданцева – Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2013.- 36 с.
 18. Маркетинговий менеджмент. Навчально-методичний комплекс / укл. І.Г. Черданцева – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 36 с.
 19. Креативний менеджмент. Навчально-методичний комплекс / укл. І.А. Крупенна, І.Г. Черданцева, Т.Я. Чорний – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014 – 36 с.
 20. Управління конкурентоспроможністю. Навчально-методичний комплекс / укл. І.Г. Черданцева, О.В. Кифяк – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015 – 76 60 с.
 21. Управління ризиками в інноваційній діяльності: Навчально-методичний комплекс / укл. І.Г. Черданцева, В.І. Гончар – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 28 с.

Статті в наукових журналах

 1. Черданцева І.Г., Клипач А.Я. Детермінанти структури продовольчого ринку України / І.Г. Черданцева, А.Я. Клипач // Науковий журнал «Економічний форум». – 2017. – № 2. –  С. 158-163.  Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Ulrich’s Periodicals Directory (США), РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща) http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/017.pdf
 2. Черданцева І.Г.  Планування діяльності у ресторанному бізнесі з врахуванням тенденцій ринку / І.Г. Черданцева // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 47. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – С. 83-89. – С. 105 с. http://zbirecon.com/wp-content/uploads/2018/04/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
 3. Черданцева І. Г. Оцінка комунікаційної активності роздрібних продовольчих торговельних мереж в Чернівецькій області / І. Г. Черданцева, А.Я. Клипач // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 45, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – С. 85-94. – 101 c.http://zbirecon.com/wp-content/uploads/2017/12/85-94_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%87.pdf
 4. Формування конкурентних стратегій розвитку підприємств роздрібної торгівлі в інституціональному середовищі / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Схід. – 2016. –№5. Доступ: http://skhid.com.ua/article/view/82904
 5. Черданцева І.Г. Регіональний продовольчий ринок в кризовий період: аналіз споживчої поведінки / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева, А.Я. Клипач // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 30. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол.  ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – №39. – Ч.2. – С. 155-158. Доступ: http://zbirecon.com/uk/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%96-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%96-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%87-%D0%B0-%D1%80%D0%B5/
 6. Черданцева І.Г. Особливості маркетингового планування в різних маркетингових концепціях та сферах застосування / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева, І.А.Крупенна. // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 30. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол.  ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – №39. – Ч.2. – С. 216-223.  Доступ: http://zbirecon.com/uk/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%96-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%96-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%96/
 7. Роль торговельних мереж у становленні сучасної концепції соціально відповідального територіального маркетингу / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева //Менеджер: вісник Донецького державного університету управління : наук. журн. / Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк: ДонДУУ, 3 (65) 2013. – С. 20-27. Доступ: dspace.uzhnu.edu.ua
 8. Застосування стратегічних підходів як інновація діяльності суб’єктів регіонального ринку юридичних послуг / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 102-107.
 9. Вплив соціально-економічних чинників на розвиток регіональних торговельних мереж / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 58-61.
 10. Черданцева І.Г. Основні тенденції розвитку продовольчого ринку як чинники стратегічної поведінки підприємств споживчої кооперації регіону / І.М.Буднікевич, І.Г. Черданцева, Н.Г. Тафій // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 72-77.
 11. Черданцева І.Г., Євдокименко В.К. Дослідження особливостей застосування маркетингових інструментів у формуванні конкурентних позицій міста / І.Г. Черданцева, В.К. Євдокименко // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 623-626. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т., 2012. – С.15-20.
 12. Черданцева І.Г., Клипач А.Я. Проблеми та перспективи функціонування роздрібних торговельних мереж на регіональному ринку / І.Г. Черданцева, А.Я.Клипач // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 623-626. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т., 2012. – С.89-95.
 13. Черданцева І.Г., Клипач А.Я. Методика дослідження продовольчої безпеки міста / І.Г. Черданцева, А.Я. Клипач // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 610-611. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т., 2012. – С. 25-28.
 14. Черданцева І.Г., Пітик О.Я. Формування міжнародних каналів розподілу продукції для підприємств, що орієнтуються на зовнішні ринки / І.Г. Черданцева, О.Я. Пітик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. ІV (44). Економічні науки. – С. 118-125.
 15. Черданцева І.Г. Чорний Т.Я. Аналіз факторів та тенденцій розвитку роздрібної торгівлі в Україні у посткризових умовах / І.Г. Черданцева, Т.Я. Чорний // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип.ІV (40). Економічні науки. – С. 55-62.
 16. Черданцева І.Г., Клипач А.Я. Історичний розвиток концепцій торговельного маркетингу в Україні. [Електронне фахове видання] / І.Г. Черданцева, А.Я. Клипач // Серія економічні науки. № 2(6). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2011_2/11chigmvy.pdf
 17. Черданцева І.Г., Буднікевич І.М. Критерії прийняття інвестиційних рішень щодо територіального розміщення торговельних мереж / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Таврійський економічний журнал. –Сімферополь, 2010. – № 2. – С. 71-74.
 18. Черданцева І.Г. Формування логістичного центру як напрямок підвищення конкурентоспроможності м. Чернівці» / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева, С.М. Хімійчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІІІ (39). Економ. науки. – С. 180-190.
 19. Черданцева І.Г., Іларіонов О.Є. Визначення тенденцій розвитку сучасних форматів роздрібної торгівлі в Україні / О.Є. Іларіонов, І.Г. Черданцева // Збірник наукових праць «Вчені записки» Університету економіки та права «КРОК». – Вип.18. – Т. 2. – К., 2008. – С. 87-93.
 20. Черданцева І.Г. Принципи побудови маркетингової діяльності туристичних фірм регіону (на прикладі підприємств Чернівецької області) / І.Г. Черданцева // Регіональна економіка. – Львів, 2009. – № 1. – С. 242-250.
 21. Черданцева І.Г. Мережний підхід як сучасний напрямок розвитку концепції маркетингу і менеджменту / І.Г. Черданцева // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 366. Економіка. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 16-21.
 22. Черданцева І.Г. Оцінка ефективності товароруху з використанням логістичних підходів в управлінні регіональною економікою / І.Г. Черданцева // Збірник наукових праць: Економічні науки. Випуск І, Чернівці. Видавничий дім „Букрек”, 2005. – С. 28-36.

Іноземні публікації

Сherdantseva Iryna, Klypach Andriy Factors Of The Ukrainian Food Market Development [Електронний ресурс] // Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Economic Sciences Section (SAAIC), is April 30, 2011. – Режим доступу: http://saaic.feaa.uaic.ro/.

Iryna Сherdantseva, Yevhen Venher THE DEVELOPMENT OF REGIONAL FOOD MARKETS OF UKRAINE: CHALLENGES AND PROSPECTS [Електронний ресурс]  The USV Annals of Economics and Public Administration, Vol 16, No 3 (2016) / Режим доступу: http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/viewArticle/909

Конференції

Черданцева І.Г., Венгер Є.І., Клипач А.Я. Розвиток регіональних продовольчих ринків України в аспекті транскордонного співробітництва // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія).– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 172 с. – С.87-88.

 Черданцева І.Г., Курганецький М.М. Формування конкурентних стратегій підприємства роздрібної торгівлі в інституціональному середовищі / І.Г. Черданцева, М.М. Курганецький // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міднародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 – 172 с. C.146-148.

 
ВЕНГЕР ЄВГЕН ІВАНОВИЧ

Статті у наукових фахових виданнях

 1.  Венгер Є.І. Використання психологічних методів у маркетингу / Є.І. Венгер // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Зб-к наук. праць. – Вип. 6: Економічні науки. – Чернівці, 2005. – С. 258-262.
 2. Венгер Є.І. Маркетингова політика стимулювання збуту на прикладі ринку електроніки / Є.І. Венгер // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Зб-к наук. праць. – Вип. 7: Економічні науки. – Чернівці, 2006. – С. 317-322.
 3. Венгер Є.І. Особливості розвитку соціального маркетингу / Є.І. Венгер // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Вип. ІІІ. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд, 2006. – С. 56-59.
 4. Венгер Є.І. Місце маркетингових комунікацій у системі комплексу просування продукції / Є.І. Венгер // Вчені записки Університету «КРОК». – Вип.18. – Т. 2. – 2008. – С. 41-48.
 5. Венгер Є.І. Інвестування як чинник трансформації територіальної організації господарства Чернівецької області / Є.І. Венгер // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Зб-к наук. праць. – Львів – Вип. 3(83). – 2010. – С. 224-233.
 6. Венгер Є.І. Територіальна організація виробництва регіону: аналіз та оптимізація / І.М. Буднікевич, Є.І. Венгер // Науковий вісник НЛТУ України: Зб-к наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 190-196.
 7. Венгер Є.І. Очікувані соціально-економічні наслідки трансформації територіальної організації господарства Чернівецької області / Є.І. Венгер // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – № 7. – С.116-119.
 8. Венгер Є.І. Індикатори розвитку регіонального інформаційного суспільства (на прикладі Чернівецької області) / Є.І. Венгер // Науковий вісник НЛТУ України: зб-к наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.18. – С. 338-345.
 9. Венгер Є.І. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України / Є.І. Венгер, Г.М. Лабінська, С.Б. Соловій // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3.– С.43-48.
 10. Венгер Є.І. Трансформація територіальної організації господарства регіону в контексті теорії інформаційного суспільства / Є.І. Венгер // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб-к наук. праць. – Вип. 623-626. (Економіка). – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 54-58.
 11. Аналіз окремих напрямків інвестицій як чинників капіталізації регіону / І.М.Буднікевич, Є.І.Венгер // // Економічний форму. – 2016. – №2. –  109-116.  Доступ: http://eforum-lntu.com/assets/files/other/ef/%D0%A3_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96_2_2016%20(4).pdf
 12. Аналіз пропозицій туристичних франшиз на вітчизняному ринку / І.А.Крупенна , Є.І.Венгер , Д.А.Бастраков //// Економічний форму. – 2016. – №1. –  10-19.  Доступ: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_nomeri_1_2016.pdf
 13. Напрямки формування системи інформаційного забезпечення регіону як інструменту підвищення капіталізації Чернівецької області та управління регіональними ринками / Є.І.Венгер, І.А.Крупенна // Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. І (49). Економічні науки. – С. 370-375.
 14. Iryna Сherdantseva, Yevhen Venher THE DEVELOPMENT OF REGIONAL FOOD MARKETS OF UKRAINE: CHALLENGES AND PROSPECTS [Електронний ресурс]  The USV Annals of Economics and Public Administration, Vol 16, No 3 (2016) / Режим доступу: http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/viewArticle/909

Участь у конференціях

 1. Венгер Є.І. Маркетингова комунікація як складова інноваційної стратегії підприємства // Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 26 лютого 2008 року, м. Донецьк. – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2008. – С.19-21.
 2. Венгер Є.І. Розвиток бізнесу і підприємництва у Чернівецькій області на сучасному етапі» / Є.І. Венгер // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: Материалы ІХ международной научно-практической конференции. Алушта, 30.09-2.10 2010 года. – С. 73-74.
 3. Венгер Є. Зарубіжний досвід використання інформаційних технологій у формуванні територіальної організації господарства / Є. Венгер // Україна у європейському просторі. Проблеми бізнесу, політики, права: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 квітня 2010 року, Львів). – Львів: ЛУБП, 2010. – С.132-133.
 4. Венгер Є.І. Пострецесійні індикатори економічного розвитку Чернівецької області» / Є.І. Венгер // Сучасна регіональна політика: формування, реалізація та розвиток публічної служби: Матеріали підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю, 23 вересня 2010 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010 – С. 79-81.
 5. Венгер Є.І. Обґрунтування маркетингової стратегії удосконалення територіальної організації виробництва Чернівецької області / Є.І. Венгер // Наукові засади сталого розвитку економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 16-17 червня 2011 р. – Тернопіль: Крок, 2011. – С. 77-79.
 6. Венгер Є.І. Проблеми трансформації територіальної організації господарства регіону // Наукова спадщина професора Злупка С.М. у світлі формування сучасної парадигми економічної науки в Україні: Матеріали Всеукраїнської Меморіальної наукової конференції 29-30 вересня 2011 року, м.Львів – Львів, 2011. – С. 61-62.
 7. Венгер Є.І. Трансформація територіальної організації господарства регіону на тлі активного впровадження інформаційних технологій / Є.І. Венгер // Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку: Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 5-6 жовтня 2012 року. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. – 2012. – С. 42-45.
 8. Черданцева І.Г., Венгер Є.І., Клипач А.Я. Розвиток регіональних продовольчих ринків України в аспекті транскордонного співробітництва // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія).– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 172 с. – С.87-88.

  БАБУХ ІЛОНА БОРИСІВНА 

Статті в наукових журналах та монографії 

 1. Соціально-економічні засади розвитку економіки України : кол. монограф. : в 2 ч.; Ч. 1 / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – 256 с. –  (Бабух І.Б. Фінансова стабільність та нестабільність : теоретичний дискурс в контексті вітчизняних реалій С. 212-222.) 14,88 д.а.

 2. Бабух І.Б. Інституціональний підхід до аналізу платіжної системи як самостійної сфери економічних відносин / І.Б. Бабух, П.О. Нікіфоров // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. 2(62). Економічні науки. – 199 с. – С. 108-115. http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/2016_2/ 

 3. Бабух І.Б. Теоретичні підходи до аналізу комерційної діяльності та управління нею / І.Б. Бабух // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Вип. 10. – Част. 1. – Ужгород, 2016. –161 с. –  С. 23-26. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/10_1_2016ua/6.pdf

 4. Бабух І.Б. Удосконалення механізму фінансового забезпечення міст як системна проблема / І.Б. Бабух // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. Випуск 36 : у чотирьох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – Ч. 1. Том 1. С. 131-137.
 5. Бабух І.Б. Вплив інструментарію фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку міст Чернівецької області : економетричне моделювання / І.Б. Бабух // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – С. 170-174.
 6. Бабух І.Б. Аналіз джерел доходів для фінансування розвитку міст Чернівецької області / І.Б. Бабух // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 9-13.
 7. Бабух І.Б. Теоретичні основи фінансового забезпечення розвитку міст України / І.Б. Бабух // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1 (6). Т. 2. – Полтава: ПДАА, 2013. – С. 80-85.
 8. Бабух І.Б. муніципальний сектор та його фінансове забезпечення / І.Б. Бабух // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Модернізація економічного розвитку регіону : [зб. наук. пр.] / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2012. – Вип. 4 (96). – С. 107-113.
 9. Бабух І.Б. особливості боргового фінансування регіонального розвитку України / І.Б. Бабух // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. ІІ (46). Економічні науки. – С. 58-66.
 10. Бабух І.Б. Роль місцевих бюджетів та органів місцевого самоврядування в управлінні розвитком територіальних громад / І.Б. Бабух // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «економічна думка», 2012. – Вип. 11. – Ч. 1. – С. 70-75.
 11. Бабух І.Б. Теорія і практика муніципальних запозичень : спроба критичного аналізу та перспективи України / П.О. Нікіфоров, І.Б. Бабух // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 592. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 129-133.
 12. Бабух І.Б. Інституційна роль банківського сегменту у розвитку ринку фінансових послуг / І.Б. Бабух, В.І. Кравець // Сталий розвиток економіки – 2011. – № 1(4). – С. 301-305.
 13. Бабух І.Б. Концептуальні передумов моделювання макроекономічного кругообігу / Б.Д. Сторощук, І.Б. Бабух // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праці. – Вип. 495. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 197-201.
 14. Бабух І.Б. Методологія фінансових імперативів сталого розвитку міста / І.Б. Бабух // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 717. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 20-24.
 15. Бабух І.Б. Охорона праці в Україні : проблеми, досвід, перспективи / І.Б. Бабух, Л.В. Романів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку прикордонних територій : [зб. наук. пр.] / ДУ «Ін-т регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. – Львів, 2014. – Вип. 4 (108). – С. 222-229.
 16. Бабух І.Б. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку міст : монографія / Петро Нікіфоров, Ілона Бабух. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 204 с.
 17. Бабух І.Б. Позабюджетні інструменти фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку міст : інституційний аспект / І.Б. Бабух // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/1. – С. 171-176.
 18. Бабух І.Б. Напрямки підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів міста / І.Б. Бабух, І.І. Гавриш // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць. – Вип. 750. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – С. 111-116.

Іноземні публікації

 1. Babukh I. The modern concept of urban development : marketing approach /   I. Budnikevych, Ilona Babukh // Caucasian Economic Triangle : Scientific. – Analytical Electronic Journal of Social Science, 2013. – № 1.
 2. Babukh I. Фінансове забезпечення розвитку міст в Україні : проблеми та перспективи / P. Nikiforov, I. Babukh // Acta Scientifica Academia Ostroviensis : Spis tresci 1 / 2013 / Sectio A. – P. 34-49.
 3. Babukh I. Modernization experience of municipal sector – the Guideline for its  Reformation in Ukraine / I. B // Science and Education a New Dimension. Economics, IV (2), Issue: 94, 2016. – Р. 7-10. http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/econ_iv_2__94.pdf

 4. Babukh Ilona. Innovation processes in higher education: systemic approach to the problem (Інноваційні процеси у вищій школі: системний підхід до проблеми./ Scientific Letters of Academic Society of  Michal Baludansky, Volume 5, No. 1, 2017.  p. 94-97. P – 125. https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=1097&org=%20%20%20,p1097,3.html

 5. Ilona Babukh. Commercialization of market innovations as exclusive task of innovative marketing (Комерціалізація ринкових інновацій як виняткове завдання інноваційного маркетингу) / Ilona Babukh // Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій». – Суми: Сумський державний університет, 2017. – № 3. – С. 15-22. http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2017_3_15_22_0.pdf

 6. Babukh Ilona. Commodity Scienceasa Sciencean deducational discipline: principles and development directions (Товарознавство як наука та навчальна дисципліна: принципи побудови та напрямки розвитку)./ Ilona Babukh // Економіка та суспільство. – Мукачево : Мукачівський державний університет, 2017. – Вип. 12. – С.397-401.–792 с. http://www.economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/67.pdf

 7. Pochenchuk G., Babukh I. Transformation of Ukrainian institutional system in the context of European development vector // National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 2. Kielce, Poland:“Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 456 p. – Р. 28-46.

  https://drive.google.com/file/d/0B4IICcB1KSGmNmpLd3RPanpXVU0/view?usp=sharing

 8. Babukh І., Venher Ye. Marketing of innovations: common approaches, tools and strategies. Managing economic growth: marketing, management, and innovations. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, 2017. – р. 181-191. – 640 p.

Участь в конференціях

 1. Бабух І.Б. Теоретичні підходи фінансування муніципальних програм розвитку соціальної сфери / І.Б. Бабух // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера. Матеріали XX Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 жовтня 2011 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. С. 274-276.
 2. Бабух І.Б. Місце та роль місцевих запозичень як джерел фінансування потреб розвитку територіальних громад / І.Б. Бабух // Маркетинг та брендинг територій : проблеми регіонального розвитку : Матеріали XXІ Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 жовтня 2012 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. С. 14-16.
 3. Бабух І.Б. Стійкість бюджету муніципального утворення : сутність та чинники формування / І.М. Буднікевич, І.Б. Бабух // Стратегічний розвиток національної економіки, регіонів і підприємств : Т 2. Регіон у системі пріоритетів стратегічного економічного розвитку; матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-17 листопада, 2012 р., м. Донецьк. – Донецьк : ДонДУУ, 2012. – С. 12-16.
 4. Бабух І.Б. Зміцнення фінансової ініціативи на рівні місцевого самоврядування / І.Б. Бабух, Т.Р. Заволічна // Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання як чинник сталого розвитку ринкової економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (1 лютого 2013 р.) / Відповідальний редактор Глущенко В. В. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 259-263.
 5. Бабух І.Б. Фінансове забезпечення розвитку міст, як складова регіональної економіки / І.Б. Бабух / Економічна політика держави в умовах трансформаційних змін : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 15-16 лютого 2013 року): У 2-х частинах / Наукове об’єднання «Economіcs». – Сімферополь : НО «Economіcs», 2013. Ч. 1. – С. 89-90.
 6. Бабух І.Б. Фінанси місцевого самоврядування / І.Б. Бабух // Формування конкурентоспроможності національної економіки : світовий досвід та вітчизняні реалії [текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної -конференції (м. Херсон, 19-20 квітня 2013 р.), – м. Херсон / ред. кол. :     С. Шапошников [та ін.]. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 183-184.
 7. Бабух І.Б. Фінансове забезпечення розвитку міста в системі фінансової безпеки України / І.Б. Бабух // Фінансова безпека України : проблеми та пріорітети забезпечення : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. конф. 16-18 травня 2013 р. / ПВНЗ «Галицька академія». – м. Івано-Франківськ, 2013. – С. 23-27.
 8. Бабух І.Б. Соціально-економічні чинники фінансового забезпечення розвитку малих міст / І.Б. Бабух // Економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 22-23 листопада 2013 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – Ч. 1. – С. 157-159.
 9. Бабух І.Б. Фінансова спроможність розвитку міст : концептуальні підходи / І.Б. Бабух // Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 лютого 2014 р., Національний гірничий університет). – Дніпропетровськ : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 107-109.
 10. Бабух І.Б. Шляхи підвищення ефективності управління бюджетними ресурсами міст / І.Б. Бабух // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки : з. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4-5 квітня 2014 р.) : у 4-х частинах. – К. : ГО «Київський економічний науковий центр» . – С. 98-101.
 1. Бабух І.Б. Специфіка трансформаційної економіки України і завдання НБУ / І.Б. Бабух // Теорія та практика реформування економічних систем : матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного форуму «New Economics» (м. Краків, Польща, 1-10 листопада 2015 р.) – К. : Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – С. 26-28.
 2. Бабух І.Б. Фінансове регулювання інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : проблеми і перспективи // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference  Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda : Baltija Publishing. – 352 рages. – Рages 268-271. Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B4IICcB1KSGmZDYxNTR0VGhFTTg/view?usp=sharing

 3. Бабух І.Б. Застосування європейського досвіду участі громади України в діяльності органів місцевого самоврядування // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 172 с. – С. 63-65.

 4. Бабух І.Б. Фінансове регулювання інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : проблеми і перспективи // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference  Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda : Baltija Publishing. – 352 рages. – Рages 268-271. Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B4IICcB1KSGmZDYxNTR0VGhFTTg/view?usp=sharing

  ВАРДЕВАНЯН ВАРДАН АЛЬБЕРТОВИЧ 

Статті в наукових журналах

 1. Вардеванян В.А. Аксіологічні, гносеологічні та семіотичні аспекти іміджу / В. А. Вардеванян // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. ІІІ. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд, 2003. – 481 с. – С. 357 – 366.
 2. Вардеванян В.А. Економічна диверсія / В. А. Вардеванян  // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Збірник наукових праць. Вип. 1. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд., 2002. – 332 с. – С. 36 – 43.
 3. Вардеванян В.А. Імідж країни. Соціально-економічний аспект / В. А. Вардеванян  // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду. – Чернівці, 2001. – Вип.. І. – С. 15 – 22.
 4. Вардеванян В.А. Імідж та репутація фірми як необхідний атрибут виходу підприємства на фондовий ринок / В. А. Вардеванян  // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка «Економіка і регіон», Полтава, №2 (9) – 2006. – С. 81 – 84.
 5. Вардеванян В.А. Проблемні питання застосування маркетингу подій у заходах із підтримки іміджу компанії на прикладі виробника меблів ТМ «ДЕКС» / В. А. Вардеванян . // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – Вип. ІV. Економічні науки. – 464 с. – С. 267 – 271.
 6. Вардеванян В.А. Проблемні питання формування іміджу вітчизняних виробників / В. А. Вардеванян  // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. І. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд, 2005. – 544 с. – С. 353 – 363.
 7. Вардеванян В.А. Категорія «імідж фірми»: деякі питання її використання у системі маркетингу підприємства / В. А. Вардеванян // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІV. (40) Економічні науки. – 408 с. – С. 240 – 243.
 8. Вардеванян В.А. Маркетингові концепції та проблеми їх застосування в сучасних умовах / В. А. Вардеванян  // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці, 2006. – Вип. ІV. Економічні науки. – 475 с. – С. 255 – 261.
 9. Вардеванян В.А. Методи оцінки іміджу фірми та їх застосування / В. А. Вардеванян  // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІІ. (38). Економічні науки. – 344с. – С. 137 – 142.
 10. Вардеванян В.А. Типізація іміджу за функціональним підходом / В. А. Вардеванян  // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2010. – Вип. І. (37) Економічні науки. – 368 с. – С.92 – 95.
 11. Вардеванян В.А. Необхідність формування та підтримки іміджу фірм на меблевому ринку в умовах зміни зовнішнього середовища / В. Вардеванян // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці, 2011. – Вип. ІІ. (42) Економічні науки. – Частина І. – 416 с. –   С.251 – 257.
 12. Вардеванян В.А. Особливості конструювання іміджу підприємства на прикладі меблевого виробництва / В. Вардеванян // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. ІІ. (46). Економічні науки. – 412 с. – С. 233 – 239.
 13. Вардеванян В.А. Визначення основних етапів формування та підтримки іміджу підприємства / В. Вардеванян // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. І. (45) Економічні науки. – 448 с. –   С.274 – 278.
 14. Вардеванян В.А. Імідж території: структурно-функціональний аспект / Вардеванян В.А. // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. І. (49) Економічні науки. – 384с. – С. 222 – 225.
 15. Вардеванян В.А. Роль товарної політики у формуванні іміджу підприємства / Вардеванян В.А. // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. ІІ. (50) Економічні науки. – 392 с. – С. 231 – 234.
 16. Вардеванян В. А. Особливості використання рекламних засобів при формуванні іміджу підприємства / В. А. Вардеванян // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. ІІІ (55). Економічні науки. – 344 с. – С. 168 – 173.
 17. Вардеванян В.А. Приховані можливості класичних рекламних засобів у формуванні іміджу підприємства /  Вардеванян В.А. // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. 4. (56) Економічні науки.
 18. Вардеваняна В. А. Дослідження впливу кон’юнктурних коливань меблевого ринку на зміни в оцінках іміджу виробників-продавців меблів / В. А. Вардеванян // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 730 – 731. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 200 с. – С. 116 – 119.
 19. Вардеванян В. А., Грушко О. О. Муніципальні студентські центри рекламних та PR-послуг як ефективний інструмент маркетингових комунікацій / В. А. Вардеванян, О. О. Грушко // «Економічний форум», 2016. – С. 124-129. – 368 с. – Електронний режим доступу: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_nomeri_1_2016.pdf

 20. Вардеванян В. А. Специфіка використання маркетингових комунікацій у ресторанному бізнесі / В. А. Вардеванян  // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 45, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – С. 95-100. – 101 c. http://zbirecon.com/wp-content/uploads/2017/12/95-101_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD.pdf

Іноземні публікації

 1. Вардеванян В.А. Модель многофакторного вляиния на имидж фирмы / Вардан А. Вардеванян // Vedecký časopis vysokej školy ekonômie a manažmentu verejnej spravy v Bratislave. – Čislo 1, máj 2011, ročnik VII. Verejná správa a regionálny rozvoj. Ekonômia a manažment. – s. 139-145.

Участь в конференціях

 1. Вардеванян В.А. Взаємозв’язок та взаємообумовленість різних видів іміджу. Функціональний підхід / В. А. Вардеванян  // Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики: тези доповідей ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 16 груд. 2009 р. Київ / відп. ред. А. А.Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 136 с. – С.17 – 20.
 2. Вардеванян В.А. Визначення основних підходів до формування іміджу підприємства / В. А. Вардеванян  // Економіка та управління: актуальні проблеми та тенденції розвитку: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, Львівська економічна фундація, м. Львів, 18 – 19 травня 2012 року. – Львів у 3-х частинах: «Львівська економічна фундація», 2012.Ч.ІІ. – 136 с. – С. 103 – 105.
 3. Вардеванян В.А. Етапність формування та підтримки іміджу підприємства / В.А. Вардеванян // Формування економічного профілю національної інфраструктури України: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18 – 19 травня 2012 р. – К., «Київський економічний науковий центр», 2012. – 164 с. – С.115 – 117.
 4. Вардеванян В.А. Генеральна ідея як основа розвитку підприємства та формування іміджу компанії / В. А. Вардеванян  // Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конф., 17 – 18 трав. 2007 р., Чернівці – Чернівці, 2007. – С. 153 –154.
 5. Вардеванян В.А. Застосування методу шкал семантичного диференціалу у дослідженні іміджу виробників-продавців меблів на чернівецькому ринку // Теорія і практика наукових досліджень: Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції 30-31 травня 2011р. – Тернопіль: Тайп, 2011. – 66с. – С. 21 – 24.
 6. Вардеванян В.А. Застосування шкал семантичного диференціалу у вимірюванні іміджу підприємств меблевої галузі / В.А. Вардеванян // Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна кластерна політика у розвитку світової та української економіки», ЧТЕІ КНТЕУ, м. Чернівці, 24-25.04.2014. – Чернівці, 2014. 368с. – С. 152-155.
 7. Вардеванян В.А. Значення концепції у процесі конструювання іміджу підприємства / В.А. Вардеванян // Мережевий бізнес і внутрішня торгівля України: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, 17 – 18 квітня 2013 року. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 241с. – С. 107 – 110.
 8. Вардеванян В.А. Імідж регіону як фактор стимулювання туризму / В. А. Вардеванян  // Туристична індустрія як вектор регіонального розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15 – 17 трав. 2005 р., Чернівці – С. 451 – 455.
 9. Вардеванян В.А. Імідж та репутація фірми як засіб впливу на інвестиційне середовище / В. А. Вардеванян // Наукові дослідження, теорія та експеримент’2006: матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції, 15–17 трав. 2006 р., Полтава – Полтава: Вид-во „ІнтерГрафіка”, 2006. – Т.9. – С. 26 – 29.
 10. Вардеванян В.А. Особливості будови іміджу фірми / В. А. Вардеванян  // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки // Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції 4 – 6 червня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – С. 42 – 45.
 11. Вардеванян В. А. Практичні аспекти використання реклами у формуванні іміджу підприємства / В. А. Вардеванян // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (02 квітня 2015 р.). Збірник. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015 р. – 306 с. – С. 286 – 290.
 12. Вардеванян В.А. Розробка нових носіїв реклами як інструменту підтримки іміджу фірми / В. А. Вардеванян  // Реклама в Україні: інтеграція теорії і практики: Матеріали Другої Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 16 груд. 2008 р.): Тези доп./ відповід. ред. А.А.Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 125 с. – С.32 – 34.
 13. Вардеванян В.А. Фактори впливу на зміну іміджу фірми / В. А. Вардеванян  // Транскордонне співробітництво як важлива складова євро-інтеграційних процесів України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 6 – 7 травня 2010 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – 480 с. – С. 133 –
 14. Вардеванян В.А. Формування іміджу регіону як засіб зміцнення конкуренто-спроможності територій / В. А. Вардеванян  // Транскордонне співробітництво як фактор активізації євро інтеграційних процесів: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, 7 – 8 травня 2008 року. – Чернівці, 2008. – 496 с. – С.176 – 178.
 15. Вардеванян В.А. Формування іміджу регіону, як необхідний фактор розвитку туризму / В. А. Вардеванян  // Стратегічний розвиток регіону – економічне зростання та інтеграція туризму: Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2006 року. Ч.ІІ. – Чернівці, 2006. – С. 179 – 182.
 16. Вардеванян В.А. Формування іміджу регіону, як необхідний фактор розвитку туризму / В. А. Вардеванян  // Стратегічний розвиток регіону – економічне зростання та інтеграція туризму: Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2006 року. Ч.ІІ. – Чернівці, 2006. – С. 179 – 182.
 17. Вардеванян В.А., Вардеванян С.І. Споживач у лабіринті індентичностей або основні поведінкові тенденції сучасного споживача / В.А. Вардеванян, С.І. Вардеванян // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міднародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 – 172 с. C.120-121.

Монографії:

 1. Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 р. / [Ткач Є.В., Ткач С.В., Вардеванян В.А., Семенюк В.О., Слепинюк О.Я., Ковалюк Б.І., Фесюк О.В., Жебчук Р.Л., Козменко В.М., Малярчук О.В., Ткачук І.Я.]; ГО «Товариство науковців та інтелектуальної молоді» за сприянням Департаменту економічного розвитку Чернівецької ОДА. – Чернівці: «Місто», 2015. – 128с.

 

ГАВРИШ ІРИНА ІВАНІВНА 

Основні публікації 

 1. Гавриш І.І. Трансформація структури ринку медичних послуг в сучасних умовах / І.І. Гавриш // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Збірник наукових праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 91-94.
 2. Гавриш І.І. Напрямки підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів міста / І.Б. Бабух, І.І. Гавриш // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Збірник наукових праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 109-114.
 3. Гавриш І.І. Маркетинг медичних послуг / І.І. Гавриш // Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку. Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 5-6 жовтня 2012 року. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 47-49.
 4. Гавриш І.І. Маркетинговий інструментарій у медицині: феномен видавничого PR / І.І. Гавриш // Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (ІС YESS 2012).м. Чернівці, 19-21 квітня 2012 року. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 343-344.
 5. Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості територій / І.М. Будінкевич, І.І. Гавриш // Регіональна економіка. – 2016. – №3
 6. Гавриш І. І. Теоретичні аспекти інвестиційної привабливості регіону: маркетинговий підхід / І. І. Гавриш // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2016. – Вип. 773-774. Економіка. – С. 126-130.
 7. Гавриш І. І. Маркетингова концепція адаптивного просування міського продукту з урахуванням соціальних та культурних особливостей території / І. І. Гавриш, І. М. Буднікевич, А. Я. Клипач // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 777-778. Економіка. – С. 125-132.
 8. Гавриш І. І. Порівняльна оцінка інвестиційної привабливості регіонів на основі наявних статичних даних / І. І. Гавриш // Моделювання регіональної економіки: Збірник наук. пр. – Івано-Франківськ: Плай, 2016. – №4. – С. 226–241.
 9. Гавриш І. І. Самостійність та взаємопов’язаність економічних категорій «конкурентоспроможність регіону» та «привабливість регіону» / І. І. Гавриш // Економічний форум. – 2017. – № 2. – С. 76-86. (Index Copernicus).
 10. Гавриш І. І. Політика привабливості регіонів: суть, види та успішні практики / І. І. Гавриш // Регіональна економіка. – 2017. – № 3. – С.76-85. (Index Copernicus).
 11. Гавриш І. І. Відбір найкращих зарубіжних маркетингових практик регіональної політики інвестиційної привабливості методом бенчмаркінгу / І. І. Гавриш // Економічний форум. – 2017. – № 2. – С. 76- 85. (Index Copernicus).
 12. Гавриш І. І. Методика порівняльної оцінки привабливості регіону для різних цільових аудиторій / І. І. Гавриш // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси:ЧДТУ, 2017. – Вип. 46. – С.5-12. (Index Copernicus).
 13. Gavrysh I., Budnikevich I. (2017). Modern marketing concepts as the basis for formation and increase of the attractiveness of cities and territories. Baltic Journal of Economic Studies, vol. 3, №1, pр. 11-18.
 14. Gavrysh I., Budnikevych I., Tatarchuk T. (2017). Implementation of partnership marketing concept in corss-border cooprration programs of Bukovyna cross-border area. Ecoforum, volume 6, issue 2(11). Available at: http://www.ecoforumjournal.ro/ index.php/eco/ article/view/600
 15. Гавриш І.І. Політика привабливості регіонів: суть, види та успішні практики / І.І.Гавриш // Регіональна економіка. – 2017. – № 3. – С.76-85.

 16. Буднікевич І.М. Нові послуги в системі маркетингу готельних підприємств: практика впровадження, адаптації та модифікації /І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, І.І. Гавриш // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. ІІІ (67). Економічні науки. – С.101-116. http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v3/NV-2017-v3_10.pdf

 17. Буднікевич І.М. Event-маркетинг в програмах просування привабливості індустрії гостинності регіону / І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш, І.А. Крупенна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 48. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – С.116-123.– 133 с. http://zbirecon.com/wp-content/uploads/2018/03/116-123_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf

Конференції

 1. Гавриш І. І. Investment attractiveness of the region: marketing approach / Irina Gavrysh (Інвестиційна привабливість регіону: маркетинговий підхід) / Ірина Гавриш // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи : матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 20-22 травня 2016). – Чернівці-Сучава: Чернівецький нац. у-т, 2016 – С. 93–172.
 2. Гавриш І. Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості Чернівецької області / Ірина Буднікевич, Ірина Гавриш, Інга Крупенна // Європейський вибір економічного поступу регіону : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26-27 травня 2016 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – С.134-139.
 3. Гавриш І. І. Маркетинговий підхід до формування та розвитку привабливості регіонів / Ірина Буднікевич, Ірина Гавриш // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес» (19 квітня 2017 р.). – Черкаси, 2017. – С.22-24.
 4. Гавриш І. І. Напрямки регулювання міграційної привабливості регіонів / І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш // Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності : Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 13-14 жовтня 2017 р.). – Миколаїв, 2017. – С.6-10.

ЗРИБНЄВА ІРИНА ПАВЛІВНА

 1. Irina Zrybnieva. Perspectives to the liberalization of the agricultural land market in Ukraine / Irina Zrybnieva, Tatyana Zavolichna// Baltic Journal of Economic Studies 2017, vol 3, № 2, р. 43-50. P. 156. http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/174
 2. Iryna Zrybnieva, Tatyana Zavolichna. Features of innovative management of reformatory changes in system of the land relations / Iryna Zrybnieva, Tatyana Zavolichna // The USV Annals  of Economics and  Public Administration VOLUME 17, ISSUE 1 (25), 2017. P – 158. p. – 79-86.  http://seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_VOL.17,ISSUE_1%2825%29,2017_contents.pdf
 3. Зрибнєва І.П. Особливості нормування праці в сучасних кризових умовах господарювання / Л.Д. Водянка, І.П. Зрибнєва, Л.А. Сибирка // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. І-ІІ (65-66). Економічні науки. – С. 107-114. http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v1-2/NV-2017-v1-2_10.pdf

 

ГРУШКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Статті

 1. Вардеванян В. А., Грушко О. О. Муніципальні студентські центри рекламних та PR-послуг як ефективний інструмент маркетингових комунікацій / В. А. Вардеванян, О. О. Грушко // «Економічний форум», 2016. – С. 124-129. – 368 с. – Електронний режим доступу: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_nomeri_1_2016.pdf

 2. Грушко О.О. Сучасні аспекти транскордонної співпраці на прикладі функціонування єврорегіону «Верхній Прут» // Грані, 2015. – № 9/3 (125) вересень (Політологія). – С. 38–44. http://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/304

 3. Грушко О. Євроінтеграційний курс України у контексті досвіду країн ЦСЄ: підходи до теми / О.О. Грушко // Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наукових статей. – Чернівці, Чернівецький національний університет, 2015. – Т.31–32. – С.142–146.
 4. Hrushko O. Problems of relations of Ukraine with the EU and Russian Federation in the conditions of socio-political crisis (according to expert assessments and mass media materials) / Oleksiy Hrushko // Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University. – Science: Economics, Political science, History. – Odessa, 2014. – №4 (212). – C.151–165.
 5. Грушко О.О. Проблеми українсько-російських відносин в енергетичній сфері у відображенні якісних ЗМІ: політичні аспекти / О.О. Грушко // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2013. – Вип. 10. – С.46–55.
 6. Грушко О. Розвиток відносин України з Російською Федерацією: геополітичний і безпековий виміри (за експертними оцінками) / О.О. Грушко, В.П. Фісанов // Eastern Review. Tom 1/2012. – Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2012. – С. 37–52.
 7. Грушко О.О. Європейський вектор зовнішньої політики України в експертних оцінках (за матеріалами якісних ЗМІ) / О.О. Грушко // Вісник Дніпропетровського університету. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип.22. – С.215–222.
 8. Грушко О.О. Управління соціально-економічним розвитком регіонального ринку послуг / О.О. Грушко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІV (40). Економічні науки. – С.243-249.

Інші публікаціії, включаючи тези конференцій

 1. Грушко О.О. Інструменти маркетингових комунікацій, що використовуються у міжнародній маркетинговій проектній діяльності / О.О. Грушко // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міднародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.) Чернівці-Сучава (Румунія).. – Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 – 172 с. C.123-124.

 2. Грушко О.О. Україна між об’єднаною Європою і Росією: актуальні проблеми відносин (за матеріалами друкованих ЗМІ) / О.О. Грушко // Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент: зб. наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 2. – 272 с. – С.182–192.
 3. Грушко О.О. Україна на шляху до об’єднаної Європи: позиція Російської Федерації (за матеріалами ЗМІ) / О.О. Грушко // Придніпровські соцально-гуманітарні читання: матер. ІІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю (29 листопада 2014 р.): у 4 ч. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2014. – Ч. 2. – С.82-85.
 4. Грушко О.О. Деякі аспекти набуття Словацькою Республікою членства в ЄС: досвід для України / О.О. Грушко // «Науковий діалог «Схід-Захід»: матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 року): у 4 ч. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2014. – Ч. 3. – С.72-74 с.
 5. Грушко О.О. Особливості побудови комплексів маркетингу у сфері послуг / О.О. Грушко, М.С. Гаврищук М.С. // Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014). Ч.2. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 133 – 135.
 6. Грушко О.О. Реалізація інновацій як фактор економічного розвитку сфери послуг / О.О. Грушко, В.О. Устінова // Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014). Ч.2. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 142 – 143.
 7. Грушко О.О. Маркетингові принципи діяльності міжнародних екологічних організацій / О.О. Грушко, Т.М. Голіней // Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014). Ч.2. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 143-146
 8. Грушко О.О. Проблеми енергетичної незалежності України у контексті взаємин з ЄС і Російською федерацією (за матеріалами якісних ЗМІ) / О.О. Грушко // “Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності”: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (5-6 квітня 2013 р.). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2013. – С. 96–100.
 9. Грушко О.О. Мова як основний елемент міжнародного соціо-культурного середовища / О.О. Грушко, Х.В. Шипітко // Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) «Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем» (м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р.), ч. 2. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 279 с. – С.74-76.
 10. Грушко О.О. Колір як складовий елемент соціокультурного середовища міжнародного маркетингу / О.О. Грушко, Т.Я. Лупуляк // Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) «Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем» (м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р.), ч. 2. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С.208-210.
 11. Life placement як інструмент підтримки сталого маркетингового розвитку / О.О. Грушко, І.А. Попова // Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) «Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем» (м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р.), ч. 2. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С.243-245
 12. Грушко О.О. Проблеми розвитку українсько-російських відносин в умовах сьогодення (за матеріалами якісних ЗМІ) / О.О. Грушко // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матеріали Криворізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Кривий Ріг, 24 листопада 2012 р.): у 5 ч. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2012. – Ч. 3 – С.21–22.
 13. Проблеми впровадження фірмового стилю в практиці вітчизняних підприємств / О.О. Грушко, Д.О. Семенюк // Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку. Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 5-6 жовтня 2012 року. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.162-163.
 14. Грушко О.О. Маркетинг туристичних послуг Західної України / О.О. Грушко, Я.О. Горецька // Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки. Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2012), м. Чернівці, 19-21 квітня 2012 року. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.345-346.
 15. Грушко О.О. Роль сфери послуг у сучасному суспільстві / О.О. Грушко, А.О. Луніна // Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки. Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2012), м. Чернівці, 19-21 квітня 2012 року. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.369-370.
 16. Грушко О.О. Актуальність існуючих стратегій позиціювання для українських підприємств / О.О. Грушко, Н.Г. Олійник // Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки. Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2012), м. Чернівці, 19-21 квітня 2012 року. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.376-377.
 17. Грушко О.О. Бренд як елемент сучасної культури / О.О. Грушко, К.І. Савченко // Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки. Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2012), м. Чернівці, 19-21 квітня 2012 року. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.383-384.

 

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

mmix.cv@gmail.com

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?