Венгер Євгеній Іванович

venger_a

Посада:асистент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку з 2007 року
Дата народження: 20 жовтня 1982 року
Вчений ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 10 років; науково-викладацької 10 років
Контактна інформація:
Електронна пошта: vengger@gmail.com

Освіта, вчені ступені, вчені звання

 • Кельменецька гімназія (м. Кельменці, Чернівецька обл.)
 • Диплом спеціаліста Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Маркетинг», 2005 рік
 • Кандидат економічних наук, Черкаський державний технологічний університет, 2013 рік. Тема: «Вплив інформаційних технологій на удосконалення територіальної організації господарства регіону (на прикладі Чернівецької області)»

Наукові інтереси

 • Інформаційні технології у процесах удосконалення територіальної організації господарства регіону
 • Інноваційний менеджмент та маркетинг
 • Особливості маркетингу у різних сферах та галузях економіки
 • Торгівельний маркетинг
 • Регіональна економіка
 • Товарознавство

Лекційні курси та практична підготовка студентів:

 • Товарна інноваційна політика
 • Інноваційний менеджмент та маркетинг
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Трансфер технологій
 • Стандартизація і сертифікація продукції та послуг
 • Маркетингові дослідження
 • Логістичний менджмент

Інша професійна діяльність

 • Реальний бізнес у індустрії гостинності
 • Директор комплексу відпочинку «Івана Купала», м. Кельменці
 • Торгівля продовольчими товарами

Хобі та захоплення

Активний відпочинок, автомобілі, бокс, психологія, високі технології.

Основні публікації 

Статті:

 1. Nikiforov P., Babukh I., Venher Ye. FinTech services  market in Ukraine: situation, problems and prospects. Ефективна економіка. Вип. 8. 2020. URl:http://www.economy.nayka.com.ua=1&z=8093
 2. Венгер Є.І., Бабух І.Б., Поченчук Г.М. Цифровізація економіки та суспільства як зміна парадигми управління. Strategic Management: Clobal Trends and National Peculiarities: Multiauthored monograph. Poland: Publishing House «Baltija Publishing». 2019. P. 169-187.
 3. Венгер Є.І., Черданцева І.Г., Чоботар В.В. Основні тенденції розвитку франчайзингу в сфері торгівлі України. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 802. Економіка. –  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018.  – С. 85-101. https://drive.google.com/file/d/1KIf36iNtRkQWckuldwlH6QEhdB4R-J2l/view
 4. Venher Ye, Babukh І. Marketing of innovations: common approaches, tools and strategies. Managing economic growth: marketing, management, and innovations. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, 2017. – р. 181-191. – 640 p. https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24784450&org=Baltic%20Journal%20of%20Economic%20Studies,p24784450,6.html
 5. Венгер Є. І. Digital-маркетинг: cучасні тренди та переваги. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2017. Вип. 4. С. 204-213. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2017_4_22.
 6. Венгер Є. І. Аналіз окремих напрямків інвестицій як чинників капіталізації регіону. / І. М. Буднікевич, Є.І.Венгер // Економічний форум. 2016. № 2. С. 109-117. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2016_2_18.
 7. Yevhen Venher. Iryna Сherdantseva The development of regional food markets of ukraine: challenges and prospects [Електронний ресурс]  The USV Annals of Economics and Public Administration, Vol 16, No 3 (2016) / Режим доступу: http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/viewArticle/909
 8. Венгер Є.І. Аналіз пропозицій туристичних франшиз на вітчизняному ринку. / Є.І. Венгер, Д.А. Бастраков, І.А. Крупенна // Економічний форум. 2016. № 1. С. 10-20. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2016_1_4.
 9. Венгер Є. І. Напрямки формування системи інформаційного забезпечення регіону як інструменту підвищення капіталізації Чернівецької області та управління регіональними ринками. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. / Є.І. Венгер, І.А. Крупенна // Економічні науки. 2016. Вип. 1. С. 63-77. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2016_1_9.
 10. Венгер Є. І. Інформаційні технології у промисловості як чинник трансформації територіальної організації господарства регіону. // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. 2015. Вип. 750. С. 95-98. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2015_750_20.
 11. Венгер Є.І. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України / Є.І. Венгер, Г.М. Лабінська, С.Б. Соловій // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3.– С.43-48.
 12. Венгер Є.І. Трансформація територіальної організації господарства регіону в контексті теорії інформаційного суспільства / Є.І. Венгер // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб-к наук. праць. – Вип. 623-626. (Економіка). – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 54-58.
 13. Венгер Є.І. Територіальна організація виробництва регіону: аналіз та оптимізація / І.М. Буднікевич, Є.І. Венгер // Науковий вісник НЛТУ України: Зб-к наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 190-196.
 14. Венгер Є.І. Очікувані соціально-економічні наслідки трансформації територіальної організації господарства Чернівецької області / Є.І. Венгер // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – № 7. – С.116-119.
 15. Венгер Є.І. Індикатори розвитку регіонального інформаційного суспільства (на прикладі Чернівецької області) / Є.І. Венгер // Науковий вісник НЛТУ України: зб-к наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.18. – С. 338-345.
 16. Венгер Є.І. Інвестування як чинник трансформації територіальної організації господарства Чернівецької області / Є.І. Венгер // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Зб-к наук. праць. – Львів – Вип. 3(83). – 2010. – С. 224-233.
 17. Венгер Є.І. Місце маркетингових комунікацій у системі комплексу просування продукції / Є.І. Венгер // Вчені записки Університету «КРОК». – Вип.18. – Т. 2. – 2008. – С. 41-48.
 18. Венгер Є.І. Особливості розвитку соціального маркетингу / Є.І. Венгер // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Вип. ІІІ. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд, 2006. – С. 56-59.
 19. Венгер Є.І. Маркетингова політика стимулювання збуту на прикладі ринку електроніки / Є.І. Венгер // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Зб-к наук. праць. – Вип. 7: Економічні науки. – Чернівці, 2006. – С. 317-322.
 20. Венгер Є.І. Використання психологічних методів у маркетингу / Є.І. Венгер // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Зб-к наук. праць. – Вип. 6: Економічні науки. – Чернівці, 2005. – С. 258-262.

 

Участь в конференціях

 1. Венгер Є.І. Трансформація ключових інструментів SMM // Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020  року,  Чернівці  (Україна)  –  Сучава  (Румунія).  –  Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 202 с. http://mmix.cv.ua/mizhnarodna-diyalnist/materialy-naukovo-praktychna-konferentsiyi-transformatsiya-systemy-mizhnarodnyh-natsionalnyh-ta-lokalnyh-rynkiv
 2. Венгер Є. І., Ютиш Н. В. Проблеми забезпечення інноваційного розвитку підприємств на ринку меблів України. Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 133-135. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Zbirnyk-05-06-2018.pdf
 3. Черданцева І.Г., Венгер Є.І., Клипач А.Я. Розвиток регіональних продовольчих ринків України в аспекті транскордонного співробітництва. Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2016. С.87-88.
 4. Венгер Є.І. Трансформація територіальної організації господарства регіону на тлі активного впровадження інформаційних технологій / Є.І. Венгер // Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку: Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 5-6 жовтня 2012 року. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. – 2012. – С. 42-45.
 5. Венгер Є.І. Обґрунтування маркетингової стратегії удосконалення територіальної організації виробництва Чернівецької області / Є.І. Венгер // Наукові засади сталого розвитку економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 16-17 червня 2011 р. – Тернопіль: Крок, 2011. – С. 77-79.
 6. Венгер Є.І. Проблеми трансформації територіальної організації господарства регіону // Наукова спадщина професора Злупка С.М. у світлі формування сучасної парадигми економічної науки в Україні: Матеріали Всеукраїнської Меморіальної наукової конференції 29-30 вересня 2011 року, м.Львів – Львів, 2011. – С. 61-62.
 7. Венгер Є.І. Розвиток бізнесу і підприємництва у Чернівецькій області на сучасному етапі» / Є.І. Венгер // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: Материалы ІХ международной научно-практической конференции. Алушта, 30.09-2.10 2010 года. – С. 73-74.
 8. Венгер Є. Зарубіжний досвід використання інформаційних технологій у формуванні територіальної організації господарства / Є. Венгер // Україна у європейському просторі. Проблеми бізнесу, політики, права: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 квітня 2010 року, Львів). – Львів: ЛУБП, 2010. – С.132-133.
 9. Венгер Є.І. Пострецесійні індикатори економічного розвитку Чернівецької області» / Є.І. Венгер // Сучасна регіональна політика: формування, реалізація та розвиток публічної служби: Матеріали підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю, 23 вересня 2010 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010 – С. 79-81.
 10. Венгер Є.І. Маркетингова комунікація як складова інноваційної стратегії підприємства // Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 26 лютого 2008 року, м. Донецьк. – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2008. – С.19-21.

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

mmix.cv@gmail.com

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?