Кифяк Олександр Васильович

Кифяк Олександр Васильович

Посада:доцент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку
Дата народження: 13 жовтня 1980 року
Вчений ступінь:кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Стаж роботи: 18 років; науково-викладацької 13 років.
Контактна інформація:
Телефон: +38 0372 559 882
Електронна пошта: o.kyfyak@chnu.edu.ua

Освіта, вчені ступені, вчені звання

 • Чернівецька середня школа №32
 • Чернівецький міський ліцей №1
 • Диплом магістра Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка підприємства», 2002 рік
 • Кандидат економічних наук, Інститут регіональних досліджень НАН України,. Тема: «Розвиток сфери рекреаційних послуг в умовах транскордонного співробітництва(на прикладі Єврорегіону «Верхній Прут»)»
 • PhD, 2007 рік
 • Доцент кафедри маркетингу ЧНУ з 2011 року
 • Заступник декана економічного факультетут ЧНУ з навчально-організаційної та профорієнтаційної роботи 

Наукові інтереси

 • Регіональна економіка
 • Туризм і рекреація
 • Маркетингова діяльність
 • Маркетингове ціноутворення
 • Паблік рілейшнз.

Лекційні курси та практична підготовка студентів

 • Технології та новації
 • Маркетинг промислових підприємств
 • Маркетинг у галузях і сферах діяльності
 • Маркетингове ціноутворення
 • Паблік рілейшнз.

Участь у грантах, стажуваннях, закордонних наукових заходах

 • Наукове стажування в університеті м.Портланд (Орегон, США)
 • Лекції та наукові дослідження в Університеті Лотарингії (м. Мец, Франція).

Інша професійна діяльність

 • Заступник декана економічного факультету з навчально-організаційної та профорієнтаційної роботи.
 • Відповідальний за наукову діяльність кафедри.
 • Лектор курсів з перекваліфікації для військовослужбовців.

Хобі та захоплення

 • Спорт, література, колекціонування.

Публікації

 

Монографії

 1. Kyfiak O. Scenario mechanisms for realization of priority directions of socio-economic development of cross-border regions (on the example of tourism development in Chernivtsi Region) / Forecasting of cross-border regions development: scenario approach : Collective monograph / Ed. By V. Kyfiak, C. Nastase. – Suceava :Editura Universitatii “Stefan cel Mare”, 2017. – P. 157.
 2. Кифяк О.В. Сценарні механізми реалізації пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів (на прикладі розвитку туризму) / Сценарне прогнозування розвитку прикордонних регіонів : Монографія / За заг. ред. В.Ф. Кифяка; Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. –Чернівці : «Місто», 2017. -330 с.
 3. Kyfyak O., Kyfyak V. Innovations as the basis of strategic development of enterprises in the border region / Formation strategy of economic structures: the tools and practices: [Collective monograph] / edited by A.Berezin, M.Bezpartochnyi. – Riga:”Landmark” SIA. – Riga (Latvia), 2016. -254 p. – P. 150-168.
 4. Кифяк О.В., Кифяк В.Ф. Туристичний кластер як інструмент підвищення ефективності функціонування підприємств сфери рекреації і туризму / Модернізація туризмознавства: теорія і практика партнерства : монографія / За заг. ред. Г.П. Скляра. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 372 с.
 5. Кифяк О.В., Буднікевич І.М., Черданцева І.Г. та ін. Маркетингові підходи при формуванні конкурентоспроможності регіону: монографія. / За ред. Буднікевич І.М. – Чернівці, Черн. нац. ун-т, 2012. – 432 с.
 6. Кифяк О.В., Брижак П.М., Кифяк В.Ф. „Правові аспекти діяльності підприємств сфери туризму”. –Чернівці, „Зелена Буковина”, 2004. – 176 с.
 7. Кифяк О.В., Євдокименко В.К., Гуменюк А.М., Кифяк В.Ф., Філатова Н.Г., Мартинчук Н.Ф., Мельник А.П., Оленюк М.І., Пильтяй О.В., Порчук М.Д. „Стратегічний план розвитку міста Чернівці на 2004–2011 роки”, Чернівці, МВІЦ „Місто”, 2004р.

 Наукові статті

 1.  Кифяк О.В., Кифяк В.Ф. Інструментарій вирішення проблем західноукраїнських прикордонних областей в період економічної кризи // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2020. – Вип. I-IІ (77-78). Економічні науки. – 344 с. – С. 110-124. DOI:http://doi.org/10.34025/2310-8185-2020-1.77-2.78.09. – Режим доступа: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2020/v1_2/9.pdf
 2. Кифяк О., Кифяк В. Діджиталізація процесів розвитку туристичних дестинацій у західноукраїнських прикордонних регіонах // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 2. – C. 162–173. DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.02.162.  – Режим доступа:http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/38468
 3. Kyfiak O., Kyfiak V. From cross-border cooperation to European integration and global economic movements // Global Imperatives for Business and Law Development : II International Scientific and Practical Conference (Kyiv, October, 10–11, 2019). – Kyiv : KNUTE. – 861 p. -P. 446-454. – Режим доступу (DOI): http://doi.org/10.31617/k.knute.2019-10-10
 4. Кифяк О.В., Кифяк В.Ф. Єврорегіон «Верхній Прут»: інтеграційні процеси та невикористані можливості // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2019. – Економічні науки. Вип. І (73). – С. 65-75. – Режим доступа: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2019/v1/8.pdf.
 5. Кифяк О.В. Ресурсний потенціал розвитку туристичних дестинацій // Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право». – 2019. – №4 (105). – С. 60-70. — Режим доступа: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2019/04(105)/07.pdf.
 6. Кифяк О.В. Особливості формування системи індикаторів розвитку туристичних дестинацій у західноукраїнських прикордонних регіонах // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. №1 (266). – С.134-138. — Режим доступа: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2019/VKNU-ES-2019-N1.pdf.
 7. Кифяк О.В. Ціноутворення як складова маркетингової стратегії розвитку туристичних дестинацій в західноукраїнських прикордонних областях // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – № 1 (91). – С. 51-59. (http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20 zhurnaly/visnyk%20tneu/2019/%D0%92%D0%86%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%E2%84%961%202019.pdf).
 8. Кифяк О.В. Туристичні дестинації та їх вплив на функціонування ринку туризму і рекреації в прикордонних регіонах // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2018. – № 8 (260). – 216 c. -С. 68-84. (http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2018/260/pdf/68-84.pdf).
 9. Kyfyak O., Kyfyak V. A methodology for calculating individual indicators of tourism activity / Tourism. The Journal of University of Lodz, 2018, 28/1. P. 41-45. (https://content.sciendo.com/view/journals/tour/28/1/article-p41.xml?rskey= DiG0vk&result=1).
 10. Кифяк О.В., Кифяк В.Ф. Сучасні підходи до розрахунку обсягу наданих туристичних послуг, визначення чисельності туристів та прогнозування на майбутні періоди / Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.- № 1 (86), 2018. С.41-48.
 11. Кифяк О.В. Роль і місце промислового маркетингу у формуванні транскордонних ринків / Економічний форум. – №4. –Луцьк, 2017. – С. 44-40. —Режим доступа: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/ekonomichniy_forum_noviy.pdf.
 12. Кифяк О.В., Урда В.Д. Маркетинг у cоціальних медіа (SMM) як інструмент просування товарів та послуг // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. — 2017. — №14. — Режим доступа: https://www.inter-nauka.com/issues/2017/14/3000.
 13. Кифяк О.В., Руденко М.М. Маркетингові рішення у сфері туристично-екскурсійного обслуговування: інноваційний підхід // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип.27. – Чернівці: Технодрук, 2014. – 436 с. – С. 161-168.
 14. 18. Кифяк О.В., Кифяк В.Ф. Регіональні детермінанти становлення туристичної галузі в контексті розвитку «зеленої економіки» // Регіональна економіка. -№4. –Львів, 2012. – С.23-30.
 15. Кифяк О.В., Вардеванян В.А. Адаптивний та аналітичний підходи формування іміджу підприємства // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Економічні науки. Вип. ІІ (46). – С. 239-243.
 16. Кифяк О.В. Туризм як фактор вдосконалення галузевої структури регіональної економіки // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІV. -С. 145-152.  
 17. Кифяк О.В., Буднікевич І.М. Напрямки маркетингових досліджень рекреаційно-туристичної сфери Чернівецької області: стан та перспективи розвитку // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. -№3. Інститут економіки, технологій і підприємництва, м.Тернопіль. -2010. С. 122-127.
 18. Кифяк О.В., Руденко М.М. Маркетинг у музейній справі: теоретико-прикладні аспекти // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 2 (19): Економічні науки. – Чернівці: Технодрук, 2010. – 468 с. С. 330-338.
 19. Кифяк О.В. Маркетингове стимулювання конкурентоспроможності суб’єктів туристичного ринку // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету.-Вип. 7 (27). –Луцьк, 2010. -328 с. С.136-146.
 20. O. Kyfyak The main directions of regional marketing in a context of tourism development // Revista de turism (Journal of tourism). -№8. –December, 2009.
 21. Кифяк О.В., Кифяк В.Ф. Рекреаційна спеціалізація як умова посилення конкурентоспроможності регіону // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип.12 (103). – К., 2009. С.157-161.
 22. Кифяк О.В. Стратегія регіонального маркетингу в контексті розвитку туризму // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. -Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2009. –Вип. ІІ. Економічні науки. – 400 с. С. 208-216.
 23. O. Kyfyak Regional aspects of the pricing specificity in tourist services // Turystyka I Hotelarstwo (Tourism and hotel industry). – WSTH, Lodz, Poland. -2009.
 24. Кифяк О.В. Рекреаційна діяльність як інструмент інтеграції у світовий ринок послуг // Інноваційні процеси в Україні: види та вплив на ефективність функціонування підприємств (Збірка статей). –Чернівці: ЧКЕПК, 2008. С. 18-21.
 25. Кифяк О.В., Кифяк В.Ф., Виклюк Я.І. Визначення оптимальних рекреаційно-туристичних зон в умовах транскордонного співробітництва // Формування ринкових відносин і Україні: Збірник наукових праць. Вип. 1 (68). –К., 2007. С. 132-136.
 26. Кифяк О.В., Кифяк В.Ф. Стратегічні напрямки розвитку сфери рекреації і туризму в Закарпатській області та її вплив на соціально-економічний стан регіону // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Соціально-економічний розвиток регіону: діагностика, стратегія, управління. Вип. 4 (60) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. –Львів, 2006. С. 130-150.
 27. Кифяк О.В., Євдокименко В.К. Організаційно-економічні підходи до територіального управління розвитком рекреаційного комплексу // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. -Чернівці: АНТ Лтд, 2005 р., -Вип. ІV, ч.1. С. 63-68.
 28. Кифяк О.В. Основні засади формування рекреаційно-туристичного кластеру в межах єврорегіону (на прикладі єврорегіону «Верхній Прут») // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. -Чернівці: АНТ Лтд, 2005 р., -Вип. ІV, ч.2. С. 185-193.
 29. Kyfyak A. The practical approaches to the territorial management of the recreational complex // Amfiteatru Economic, № 18,2005. P.113-115.
 30. Кифяк О.В. Основні напрями рекреаційно-туристичної діяльності в Чернівецькій області та важелі стимулювання їх розвитку // Вісник ДІТБ, серія «Економіка, організація і управління підприємствами (в туристичній сфері)», № 9, 2005р. –Донецький інститут туристичного бізнесу, 2005. –С.122-127.
 31. Кифяк О.В. Розвиток рекреаційних ринків регіонів // Журнал «Фінанси України», № 9, 2005р. –С.64-69.
 32. Кифяк О.В. Рекреаційна індустрія Буковини як пріоритетний напрям стратегії соціально-економічного розвитку краю // Регіональна економіка. – № 1. -Львів, 2005 р. – С. 230-233.
 33. Кифяк О.В. Регіональні фактори розвитку ринку рекреаційно-туристичних послуг // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці: АНТ Лтд, 2005 р., -Вип. ІІІ. С. 520-522.
 34. Кифяк О.В. Можливості транскордонної співпраці в рекреаційній сфері на прикладі єврорегіону «Верхній Прут» // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 233. Економіка. – Чернівці: Рута, 2005. С. 81-84.
 35. Кифяк О.В. “Деякі тенденції розвитку туризму на Буковині на початку ХХІ століття” // “Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду”. –Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, № 3, м.Чернівці, 2001р., с.136-139.
 36. Кифяк В.Ф., Кифяк О.В. “Розвиток туризму та його вплив на регіональну економіку” // Регіональна економіка. – № 2. – Львів, 2001р. – С.167-171.

Конференції

 1. Кифяк О.В. Вплив пандемії COVID-19 на сферу туристичних послуг: попередня оцінка // Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків: Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 200 с. –С. 82-87.  http://mmix.cv.ua/wp-content/uploads/Transformatsiya-systemy-rynkiv2020_compressed.pdf  
 2. Кифяк О.В. Роль маркетингу у розвитку сільських територій // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в європейський науково-інноваційний простір: Матеріали XXIII Міжнародної наук.-практ. конференції, 4-5 жовтня 2018 р., Одеса, Україна / НАНУ, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Київ. – Видавництво «Фенікс», 2018. – 392 с. – С. 169-171. (https://economics.opu.ua/files/science/ probl_innov_rozv/2018/tezy.pdf).
 3. Кифяк О.В., Ротар А.А. Проблеми формування та використання бренда українськими підприємствами // Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 р., Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 156 с. – С. 41-43.
 4. Кифяк О.В. Індикатори розвитку туризму в регіоні // Сучасний стан та перспективи розвитку туризму: матеріали Міжн. наук.-практ. конференції, м. Чернівці, 2-4 травня 2018 р. –Чернівці: ПВКФ «Технодрук», 2018. – 288 с. – С. 108-110.
 5. Кифяк О.В., Тупиця Л.В. Розвиток народних промисел і ремесел в Україні: проблеми та перспективи // Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки / Матеріали наук.-практ. конференції, м. Чернівці, 9-10 листопада 2017 р. –Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 160 с. – С. 91-94.
 6. Кифяк О.В. Вплив інноваційних технологій на конкурентоспроможність готелів Чернівецької області // Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес: матеріали міжн. наук.-практ. конференції, 19 квітня 2017 р. // Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: ФОП Гордієнко, 2017. – 98 с.
 7. Кифяк О.В. Тенденції та перспективи розвитку готельного бізнесу у прикордонному регіоні // Розвиток прикордонних регіонів в системі транскордонного співробітництва: матеріали Міжн. наук.-практ. конференції, Чернівці-Бєльці, 27-28 квітня 2017 р. –Чернівці: Місто, 2017. – 336 с. –С. 189-191.
 8. Кифяк О.В., Ротар А.А. Об’єкти інтелектуальної власності в системі інноваційного маркетингу // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : Матеріали V Міжн. наук.-метод. Конференції (18-19 травня 2017 р.). – Чернівці : Друк Арт, 2017. – 184 с. – С. 79-82.
 9. Кифяк О.В., Коротка О.О. Інноваційна діяльність як інструмент антикризового управління підприємством // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: Матеріали ІІІ Міжн. Шумпетерівської конференції (21-22 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 252 с. – С. 127-129.
 10. Кифяк О.В. Загальні принципи формування спеціальних економічних зон туристичного профілю в сучасних умовах // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону: матеріали Міжн. наук.-практ. конференції, 23-24 квітня 2015 р., Чернівці-Сучава. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – 448 с. – С. 126-129.
 11. Кифяк О.В. Маркетингові дослідження регіонального туристичного ринку // Апріорність політичної, правової та соціально-економічної свободи і компетенції – як стратегія розвитку громадянського суспільства: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської наук.-практ. конференції, 24 березня 2014 р. (За загальною ред. Поляк О.В.). Чернівецька філія ПрАТ «ВНЗ» МАУП» – Чернівці: МП «Марія», 2014. – 237 с. – С. 108-111.
 12. Кифяк О.В. Маркетингові інноваційні рішення в туризмі // Регіонально-кластерна політика у розвитку світової та української економіки: матеріали міжн. наук.-практ. конференції, 24-25 квітня 2014 р. – Чернівці, 2014. – С. 242-245.
 13. Кифяк О.В. Аналітичні методи вивчення стану рекреаційної інфраструктури регіону // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці: ДрукАрт, 2013. – 296 с. – С. 152-153.
 14. Кифяк О.В. Рекреаційно-туристична діяльність як чинник сталого економічного розвитку регіону // Формування соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах суспільних трансформацій: матеріали міжн. наук.-практ. конференції, 18-19 квітня 2013 р. – Чернівці, 2013. – С. 230-232.
 15. Кифяк О.В. Маркетингові цінові стратегії підприємств туризму та рекреації // Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку: Матеріали ХІ Міжн. наук.-практ. конференції, 5-6 жовтня 2012 р. – Чернівці, 2012. – С.88-90.
 16. Кифяк О.В. Сфера рекреаційних послуг та її вплив на структуру регіонального господарства // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера: Матеріали ХХ Міжн. наук.-практ. конференції, 14-15 жовтня 2011 р. – Чернівці, 2011. – С.172-174.
 17. Кифяк О.В. Еколого-економічні аспекти регіонального розвитку сфери рекреаційних послуг // Міжнародне співробітництво як важлива складова євроінтеграційних процесів України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 травня 2010 року. – Чернівці, 2010. С. 275-278.
 18. Кифяк О.В. Особливості просування рекреаційно-туристичного продукту в умовах єврорегіону // Функціонування єврорегіонів в умовах трансформаційної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 травня 2009 року. – Чернівці, 2009. С. 184-186.
 19. Кифяк О.В. Маркетингові підходи до розв’язання проблем розвитку сфери рекреаційних послуг // Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграційних процесів: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 7-8 травня 2008 р. –Чернівці, 2008. С. 193-195.
 20. Кифяк О.В. Проблеми розвитку екологічного туризму: регіональний аспект // Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону: Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2007 року. –Чернівці, 2007. -С. 286-287.
 21. Кифяк О. Інфраструктурне забезпечення сфери рекреаційних послуг Чернівецької області // Рекреація й туризм: сучасні тенденції та регіональні особливості: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні моделі розвитку туристичної інфраструктури України. Буковинське та світове старообрядництво: історія, культура, туризм», Чернівці, 23-23 вересня 2006 р. –Ч. 1. –Чернівці, 2006. С. 108-114.
 22. Кифяк О.В. Основні напрямки регулювання рекреаційно-туристичного сектору економіки України // Матеріали доповідей міжн. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблеми підготовки фахівців» (15-16 вересня 2005р., Бердянськ). –Бердянськ: АУІТ «АРІУ», 2005. С.97-98.
 23. Кифяк О.В. Перспективи рекреаційного комплексу регіону в контексті інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку економіки України // Наукові і практичні проблеми створення і функціонування туристичних центрів і тематичних парків: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 27-28 травня 2005р.) Донецький ін-т турист. бізнесу. –м. Донецьк, 2005. С. 144-146.
 24. Кифяк О.В. Єврорегіон як проблемно-орієнтована форма транскордонної співпраці територій // Конкурентоздатність територій і підприємств у взаємозалежному світі: Тези доповідей і виступів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. –Донецьк: ТОВ „ДЕГІ”. –Ч. 2, 2005. С. 78-80.
 25. Кифяк О.В. Оцінка рекреаційних ресурсів і формування рекреаційного продукту в сучасних умовах // Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції „Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізм реалізації”, Чернівці, 27 січня 2004р. –Чернівці, „Рута”, 2004. С. 443-446.
 26. Кифяк О.В. „Позиціонування конкурентних переваг регіону в контексті необхідності залучення інвестиційних ресурсів” // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції „Формування стратегії розвитку регіону на інноваційній основі” , Чернівці, 13-14 травня 2004р. – Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. -Вип.1. Ч.1. – Чернівці, АНТ Лтд, 2004р., с. 300.
 27. Кифяк О.В. Перспективи розвитку туризму на Буковині // Студентська наукова конференція, присвячена 10-й річниці незалежності України, м.Чернівці, 11 – 12 травня 2001р., с.68-69.
 28. Кифяк О.В. “Деякі особливості економічного розвитку України на перехідному етапі” // Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації – 9-та міжнародна науково-практична конференція, м. Чернівці, 4–6 квітня 2000р., с.171-172.
 29. Кифяк О.В. “Вплив соціальних факторів на ефективність діяльності підприємства” // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 2000-літтю християнства і 125-й річниці Чернівецького університету, м. Чернівці, 11–12 травня 2000р., с.69-70.

Підручники та методичні матеріали

 1.  Кифяк О.В., Буднікевич І.М., Вардеванян В.А. та ін. Маркетинг для бакалаврів : робочий зошит / Уклад. : І. Буднікевич, В. Вардеванян, О. Кифяк, та ін.; за ред. Буднікевич І.М. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2020.

 2. Кифяк О.В., Буднікевич І.М., Вардеванян В.А. та ін. Маркетинг для бакалаврів : робочий зошит / Уклад. : І. Буднікевич, В. Вардеванян, О. Кифяк, та ін.; за ред. Буднікевич І.М. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2019. – 208 с.

 3. Кифяк О.В., Буднікевич І.М., Вардеванян В.А. та ін. Маркетинг для бакалаврів : навч. посібник / Уклад. : І. Буднікевич, В. Вардеванян, О. Кифяк, та ін.; за ред. Буднікевич І.М. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2018. – 396 с.

 4. Кифяк О.В., Буднікевич І.М., Баранник О.А. та ін. Маркетинг у галузях і сферах діяльності: навч. посібник / За ред. Буднікевич І.М. – Чернівці: Кондратьєв А.В., 2012. – 560 с.

 5. Кифяк О.В., Гончар В.І. Промисловий маркетинг: навчально-методичний комплекс / Чернівці: Рута, 2009. – 48 с.

 6. Кифяк О.В. Маркетингова цінова політика: методичні рекомендації / Методичні рекомендації. -Чернівці: Рута, 2008. – 32 с.

 7. Кифяк О.В. Паблік рілейшнз: Методичні рекомендації до вивчення курсу / Методичні рекомендації Чернівці: Рута, 2007. – 23 с.

 

 

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

mmix.cv@gmail.com

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?