Кифяк Олександр Васильович

Кифяк Олександр Васильович

Посада:доцент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку
Дата народження: 13 жовтня 1980 року
Вчений ступінь:кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Стаж роботи: 18 років; науково-викладацької 13 років.
Контактна інформація:
Телефон: +38 0372 559 882
Електронна пошта: alkyfyak@bigmir.net

Освіта, вчені ступені, вчені звання

 • Чернівецька середня школа №32
 • Чернівецький міський ліцей №1
 • Диплом магістра Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка підприємства», 2002 рік
 • Кандидат економічних наук, Інститут регіональних досліджень НАН України,. Тема: «Розвиток сфери рекреаційних послуг в умовах транскордонного співробітництва(на прикладі Єврорегіону «Верхній Прут»)»
 • PhD, 2007 рік
 • Доцент кафедри маркетингу ЧНУ з 2011 року

Наукові інтереси

 • Регіональна економіка
 • Туризм і рекреація
 • Маркетингова діяльність
 • Маркетингове ціноутворення
 • Паблік рілейшнз.

Лекційні курси та практична підготовка студентів

 • Регіональна економіка
 • Маркетинг промислових підприємств
 • Маркетинг у галузях і сферах діяльності
 • Маркетингове ціноутворення
 • Паблік рілейшнз.

Участь у грантах, стажуваннях, закордонних наукових заходах

 • Наукове стажування в університеті м.Портланд (Орегон, США)
 • Лекції та наукові дослідження в Університеті Лотарингії (м. Мец, Франція).

Інша професійна діяльність

 • Заступник декана економічного факультету з навчально-організаційної та профорієнтаційної роботи.
 • Відповідальний за наукову діяльність кафедри.
 • Лектор курсів з перекваліфікації для військовослужбовців.

Хобі та захоплення

 • Спорт, література, колекціонування.

Основні публікації

 1. O. Kyfyak Regional aspects of the pricing specificity in tourist services // Turystyka I Hotelarstwo (Tourism and hotel industry). – WSTH, Lodz, Poland. -2009.
 2. Кифяк О.В. Стратегія регіонального маркетингу в контексті розвитку туризму // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. -Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2009. –Вип. ІІ. Економічні науки. – 400 с. С. 208-216.
 3. Кифяк О.В., Кифяк В.Ф. Рекреаційна спеціалізація як умова посилення конкурентоспроможності регіону // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип.12 (103). – К., 2009. С.157-161.
 4. O. Kyfyak The main directions of regional marketing in a context of tourism development // Revista de turism (Journal of tourism). -№8. –December, 2009.
 5. Кифяк О.В. Еколого-економічні аспекти регіонального розвитку сфери рекреаційних послуг // Міжнародне співробітництво як важлива складова євроінтеграційних процесів України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 травня 2010 року. – Чернівці, 2010. С. 275-278.
 6. Кифяк О.В. Маркетингове стимулювання конкурентоспроможності суб’єктів туристичного ринку // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету.-Вип. 7 (27). –Луцьк, 2010. -328 с. С.136-146.
 7. Кифяк О.В., Руденко М.М. Маркетинг у музейній справі: теоретико-прикладні аспекти // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 2 (19): Економічні науки. – Чернівці: Технодрук, 2010. – 468 с. С. 330-338.
 8. Кифяк О.В., Буднікевич І.М. Напрямки маркетингових досліджень рекреаційно-туристичної сфери Чернівецької області: стан та перспективи розвитку // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. -№3. Інститут економіки, технологій і підприємництва, м.Тернопіль. -2010. С. 122-127.
 9. Кифяк О.В. Туризм як фактор вдосконалення галузевої структури регіональної економіки // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІV. -С. 145-152.
 10. Кифяк О.В. Сфера рекреаційних послуг та її вплив на структуру регіонального господарства // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера: Матеріали ХХ Міжн. наук.-практ. конференції, 14-15 жовтня 2011 р. – Чернівці, 2011. – С.172-174.
 11. Кифяк О.В., Вардеванян В.А. Адаптивний та аналітичний підходи формування іміджу підприємства // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Економічні науки. Вип. ІІ (46). – С. 239-243.
 12. Кифяк О.В. Маркетингові цінові стратегії підприємств туризму та рекреації // Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку: Матеріали ХІ Міжн. наук.-практ. конференції, 5-6 жовтня 2012 р. – Чернівці, 2012. – С.88-90.
 13. Кифяк О.В., Кифяк В.Ф. Регіональні детермінанти становлення туристичної галузі в контексті розвитку «зеленої економіки» // Регіональна економіка. -№4. –Львів, 2012. – С.23-30.
 14. Кифяк О.В., Євдокименко В.К., Гуменюк А.М., Кифяк В.Ф., Філатова Н.Г., Мартинчук Н.Ф., Мельник А.П., Оленюк М.І., Пильтяй О.В., Порчук М.Д. „Стратегічний план розвитку міста Чернівці на 2004–2011 роки”, Чернівці, МВІЦ „Місто”, 2004р.
 15. Кифяк О.В., Буднікевич І.М., Черданцева І.Г. та ін. Маркетингові підходи при формуванні конкурентоспроможності регіону: монографія. / За ред. Буднікевич І.М. – Чернівці, Черн. нац. ун-т, 2012. – 432 с.
 16. Кифяк О.В., Буднікевич І.М., Баранник О.А. та ін. Маркетинг у галузях і сферах діяльності: навч. посібник / За ред. Буднікевич І.М. – Чернівці: Кондратьєв А.В., 2012. – 560 с.
 17. Кифяк О.В. Рекреаційно-туристична діяльність як чинник сталого економічного розвитку регіону // Формування соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах суспільних трансформацій: матеріали міжн. наук.-практ. конференції, 18-19 квітня 2013 р. – Чернівці, 2013. – С. 230-232.
 18. Кифяк О.В. Аналітичні методи вивчення стану рекреаційної інфраструктури регіону // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці: ДрукАрт, 2013. – 296 с. – С. 152-153.
 19. Кифяк О.В. Маркетингові інноваційні рішення в туризмі // Регіонально-кластерна політика у розвитку світової та української економіки: матеріали міжн. наук.-практ. конференції, 24-25 квітня 2014 р. – Чернівці, 2014. – С. 242-245.
 20. Кифяк О.В. Маркетингові дослідження регіонального туристичного ринку // Апріорність політичної, правової та соціально-економічної свободи і компетенції – як стратегія розвитку громадянського суспільства: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської наук.-практ. конференції, 24 березня 2014 р. (За загальною ред. Поляк О.В.). Чернівецька філія ПрАТ «ВНЗ» МАУП» – Чернівці: МП «Марія», 2014. – 237 с. – С. 108-111.
 21. Кифяк О.В., Руденко М.М. Маркетингові рішення у сфері туристично-екскурсійного обслуговування: інноваційний підхід // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип.27. – Чернівці: Технодрук, 2014. – 436 с. – С. 161-168.
 22. Кифяк О.В. Загальні принципи формування спеціальних економічних зон туристичного профілю в сучасних умовах // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону: матеріали Міжн. наук.-практ. конференції, 23-24 квітня 2015 р., Чернівці-Сучава. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – 448 с. – С. 126-129.
 23. Kyfyak O., Kyfyak V. Innovations as the basis of strategic development of enterprises in the border region / Formation strategy of economic structures: the tools and practices: [Collective monograph] / edited by A.Berezin, M.Bezpartochnyi. – Riga:”Landmark” SIA. – Riga (Latvia), 2016. -254 p. – P. 150-168.
 24. Кифяк О.В., Коротка О.О. Інноваційна діяльність як інструмент антикризового управління підприємством // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: Матеріали ІІІ Міжн. Шумпетерівської конференції (21-22 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 252 с. – С. 127-129.
 25. Кифяк О.В. Роль і місце промислового маркетингу у формуванні транскордонних ринків / О.В. Кифяк //Науковий журнал «Економічний форум». – 2017. – № 4. –  С. 70-78.  Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Ulrich’s Periodicals Directory (США), РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща) http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/ekonomichniy_forum_noviy.pdf

 26. Кифяк О.В. Маркетинг у соціальних медіа (SMM) як інструмент просування товарів та послуг / О.В. Кифяк, В.Д. Урда // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2017. №14 .Web-адреса публікації:  http://www.inter-nauka.com/issues/2017/14/3000

 27. Kyfyak O., Kyfyak V. Innovations as the basis of strategic development of enterprises in the border region / Formation strategy of economic structures: the tools and practices: [Collective monograph] / edited by A.Berezin, M.Bezpartochnyi. – Riga:”Landmark” SIA. – Riga (Latvia), 2016. -254 p. – P. 150-168.   

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

mmix.cv@gmail.com

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?