Бабух Ілона Борисівна

babuh

Посада: асистент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку
Дата народження: 15 вересня 1975 року
Вчений ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
Стаж роботи: 15 років; науково-викладацької 5 років
Контактна інформація:
Телефон: +38 0372 559 882
Електронна пошта: i.babuh@chnu.edu.ua

Освіта, вчені ступені, вчені звання

 • Чернівецька загальноосвітня школа № 11 (м. Чернівці)
 • Диплом спеціаліста Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Облік і аудит», 1997 рік
 • Диплом магістра Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Фінанси», 2009 рік
 • Кандидат економічних наук, Чернігівський національний технологічний університет, 2014 рік. Тема: «Фінансові імперативи модернізації продуктивних сил міських поселень Карпатського регіону»

Наукові інтереси

 • Регіональна економіка
 • Фінансовий маркетинг
 • Особливості маркетингу у різних сферах та галузях економіки
 • Торгівельні мережі

Посади: 

Керівник напрямку з організації практики студентів кафедри    

Лекційні курси та практична підготовка студентів:

 • Регіональна соціально-економічна політика
 • Комерційна діяльність
 • Товарознавство та товарна експертиза
 • Фінансовий маркетинг
 • Основи охорони праці
 • Маркетинг

Хобі та захоплення

Подорожі, кіно, музика

Плани:

 • організувати семінари для співробітниць економічного факультету на тему: «Сприяння пошуку своєї індивідуальності в діловому стилі жінки-викладача»;
 • укласти договір про проведення Піар-акції з відомою компанією «YVES ROCHER»;
 • організувати активну взаємодію кафедри маркетингу з маркетологами-випускниками ЧНУ.

Основні публікації 

Монографії:

 1. Поченчук Г. М., Бабух І. Б. Морально-етичні виміри інноваційнгої системи маркетингу відносин. Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів: колективна монографія / за наук. ред. к.е.н., проф. Квасній Л.Г., к.е.н., доц. Татомир І.Л. Трускавець : Посвіт, 2020. С. 56-65.
 2. Поченчук Г. М., Бабух І. Б., Венгер Є. І. Цифровізація економіки та суспільства як зміна парадигми управління : Strategic Management : Clobal Trends and National Peculiarities. Collective monograph. Poland : Publishing House «Baltija Publishing», 2019. 712 р. P. 169-187.
 3. Babukh I., Venher Ye. Managing economic growth : marketing, management, and innovations.1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, 2017. P. 181-191. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-/123456789/49609/1/mono26.01.2017.pdf.
 4. Pochenchuk G., Babukh I. Transformation of Ukrainian institutional system in the context of European development vector. National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine. Collective monograph. Vol. 2. Poland: «Izdevnieciba «Baltija Publisshing», 2016. P. 28-46.
 5. Бабух І. Б. Фінансова стабільність та нестабільність: теоретичний дискурс в контексті вітчизняних реалій. Соціально-економічні засади розвитку економіки України : кол. монограф.: в 2 ч. Ч. 1 / під ред. д.е.н., проф.О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. С. 212-222.
 6. Нікіфоров П. О., Бабух І. Б. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку міст : монографія. Чернівці : Технодрук. 2015. 204 с.

Публікації у фахових виданнях:

 1. Nikiforov P., Babukh I., Venher Ye. FinTech services  market in Ukraine: situation, problems and prospects. Ефективна економіка. Вип. 8. 2020. URl:http://www.economy.nayka.com.ua=1&z=8093.
 2. Nikiforov P., Babukh I., Kinashchuk S.  FinTech as a driver for today’s financial market transformations: the Ukrainian context. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. Вип. 51. 2020. С. 189-194.
 3. Nikiforov P., Pochenchuk G., Babukh I. Priorities in institutional transformation of economy of modern Ukraine. Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць. Вип. 1 (75). Ч. 1. 2020. С. 7-12.
 4. Бабух І. Б., Поченчук Г. М. Екосистемний підхід на ринку фінансових послуг у цифрову епоху. Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наук. пр. 2019. Вип. 4 (72). Ч. 2. С. 4-7.
 5. Nikiforov P., Pochenchuk G., Babukh I. Institutional Changes in the financial sector of Ukraine as the basic terms of Current trends development of financial marketing. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2019. Економічні науки. Вип. 1 (73). C. 150-161.
 6. Babukh I., I. Assortment policy in the enterprise marketing. Scientific Journal Economics and Finance. 2018. Issue 9. Р. 10-18. URL : http://eco-fin.at.ua/maket_ehkonomika_i_finansy_09_2018.pdf.
 7. Nikiforov P., Babukh I. System of Banking Marketing : theoretical approaches and trends of modern practicе. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2018. Вип. 21. С. 477-482 (Index Copernicus).
 8. Pochenchuk G., Babukh I., Baraniuk D. Innovations of the Digital era and economic choice. The USV Annals of Economics and Public Administration. Vol 18. No 1 (27). P. 63-69. URL : http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/ar-ticle/view/1053/906.
 9. Nikiforov P., Babukh I. Trust and values of consumers in the innovation system of relationship marketing. Scientific Journal Economics and Finance. Issue 4. Р. 16-26. URL : http://ecofin.at.ua/maket_ehkonomika_i_finansy_04_2018.pdf.
 10. Babukh I. Commodity Science as a Science and educational discipline : principles and development directions. Економіка та суспільство. Мукачево : Мукачівський державний університет. 2017. Вип. 12. С. 397-401 (Index Copernicus). URL : http://www.economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/67.pdf.
 11. Babukh I. Commercialization of market innovations as exclusive task of innovative marketing. Marketing and management of innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. Суми : Сумський державний університет. 2017. № 3. С. 15-22 (Web of Science). URL : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2017-/3/15-22.
 12. Babukh I. Innovation processes in higher education: systemic approach to the problem. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Vol. 5, No. 1. P. 94-97.
 13. Babukh I. Modernization experience of municipal sector – the Guideline for its Reformation in Ukraine. Science and Education a New Dimension. Economics, IV (2), Issue: 94, 2016. Р. 7-10 (Index Copernicus). URL : file:///C:/Users/Mothes%20Since/Downloads/i._babukh_modernization_experience_of_municipal_sector_%E2%80%93_the_guideline_for_its_reformationin_ukraine.pdf
 14. Поченчук Г. М., Бабух І. Б. Розвиток обумовленостей взаємодії з міжнародними фінансовими інститутами та інституціональні зміни. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород. 2016. Вип. 7. Ч. 3. С. 29-32. . URL : http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/7_3_2016-ua/9.pdf.
 15. Нікіфоров П. О., Бабух І. Б. Інституціональний підхід до аналізу платіжної системи як самостійної сфери економічних відносин. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. Вип. 2 (62). Економічні науки. С. 106-113. URL : http://chteiknteu.cv.ua/he-rald/content/download/archive/2016/v2/NV-2016-v2_12.pdf.
 16. Нікіфоров П. О., Бабух І. Б. Напрями активізації участі громади міста в інноваційному розвитку території. Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наук. праць. Економіка. Вип. 773-774. Чернівці: ЧНУ, 2016. С. 110-113. URL : http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/Napryamy-aktyvizatsiyi-uchasti-gromady-mista.pdf.
 17. Бабух І. Б. Теоретичні підходи до аналізу комерційної діяльності та управління нею. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород. 2016. Вип. 10. Ч. 1. С. 23-26. URL : http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/10_1_2016ua/6.pdf.
 18. Вардеванян В. А., Бабух І. Б. Фірмовий стиль як основний елемент маркетингових комунікацій у комерційній діяльності. Науковий вісник Чернівецького національного університету : збірник наук. праць. Економіка. Вип. 777-778. Чернівці: ЧНУ, 2016. С. 79-84. URL : http://eco-nom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/777778_Online_Final.pdf.
 19. Бабух І. Б., Гавриш І. І. Напрямки підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів міста. Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наук. праць. Вип. 750. Економіка. Чернівці: ЧНУ, 2015. С. 111-116. URL : file:///C:/Users/Mothes%20Since/Downloads/Nvchu_ec_-pdf.
 20. Бабух І. Б. Позабюджетні інструменти фінансового забезпечення розвитку соціально-економічного розвитку міст: інституційний аспект Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. Вип. 26/1. Переяслав-Хмельницький, 2015. С. 171-176. URL : file:///C:/Users-/Mothes%20Sin-ce/Downloads/ecvu201526(1)32.pdf.
 21. Бабух І. Б., Романів Л. Р. Охорона праці в Україні: проблеми, досвід, перспективи. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку прикордонних територій: зб. наук. пр. / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. Вип. 4 (108). Львів, 2014. С. 222-228.
 22. Бабух І. Б. Методологія фінансових імперативів сталого розвитку міста. Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. Вип. 717. Економіка. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. С. 129-132.
 23. Бабух І. Б. Удосконалення механізму фінансового забезпечення міст як системна проблема. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 36: у 4 частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2014. Ч. 1. Том 1. С. 131-137.
 24. Бабух І. Б. Вплив інструментарію фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку міст Чернівецької області: економетричне моделювання. Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць. Вип. 694-695. Економіка. Чернівці: ЧНУ, 2014. С. 170-174.
 25. Бабух І. Б. Інструментарій фінансового забезпечення розвитку міст в Україні. Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць. Вип. 681. Економіка. Чернівці: ЧНУ. 2014. С. 95-99.
 26. Бабух І. Б. Аналіз джерел доходів для фінансування розвитку міст Чернівецької області. Аналітично-інформаційний журнал «Схід». Донецьк, 2013. № 6 (126). С. 9-13.
 27. Бабух І. Б., Нікіфоров П. О. Фінансове забезпечення розвитку міст в Україні: проблеми та перспективи. Acta Scientifica Academia Ostroviensis: Spistresci 1 / 2013 / Sectio A. P. 34-49.
 28. Бабух І. Б. Теоретичні основи фінансового забезпечення розвитку міст України. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1 (6). Т. 2. Полтава : ПДАА, 2013. С. 80-85.
 29. Budnikevych І., Babukh I. The modern concept of urban development : marketing approach. Caucasian Economic Triangle : Scientific. Analytical Electronic Journal of Social Science, 2013. № 1.
 30. Бабух І. Б. Муніципальний сектор та його фінансове забезпечення. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Модернізація економічного розвитку регіону: зб. наук. пр. / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Львів, 2012. Вип. 4 (96). С. 107-113.
 31. Бабух І. Б. Особливості боргового фінансування регіонального розвитку України. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. 2012. Вип. ІІ (46). Економічні науки. С. 58-66.
 32. Бабух І. Б. Роль місцевих бюджетів та органів місцевого самоврядування в управлінні розвитком територіальних громад. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопільський нац. економічний університет. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка». Вип. 11. Ч. 1. С. 70-75.
 33. Бабух І. Б., Нікіфоров П. О. Теорія і практика муніципальних запозичень: спроба критичного аналізу та перспективи України. Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць. Вип. 592. Економіка. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. С. 129-133.
 34. Бабух І. Б., Кравець В. І. Інституційна роль банківського сегменту у розвитку ринку фінансових послуг. Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2011. № 1 (4). С. 301-305.
 35. Сторощук Б. Д., Бабух І. Б., Олійник Т. І. Концептуальні передумови моделювання макроекономічного кругообігу. Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праці. Вип. 495. Економіка. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. С. 197-201.

Науково-практичні конференції:

 1. Babukh Ilona, Yeremiia Maryna. Development of trade activities in the framework of digitalization of Ukraine’s economy // Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків: Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 200 с. –С. 82-87.  http://mmix.cv.ua/wp-content/uploads/Transformatsiya-systemy-rynkiv2020_compressed.pdf
 2. Бабух І. Б., Нікіфоров П. С. FinTech як основний чинник трансформацій фінансових ринків та нові можливості фінансового маркетингу. Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління : підприємство, регіон, держава : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 18 квітня 2020 р.). Дніпро : НО «Перспектива», 2020. С. 74-77.
 3. Бабух І. Б., Нікіфоров П. С. Банківська система України : ризики діяльності та забезпечення її фінансової безпеки. Економіка, облік, фінанси та право : аналіз тенденцій та перспектив розвитку : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 24 жовтня 2019 р.). Полтава : ЦФЕНД, 2019. Ч. 4. С. 8-10.
 4. Babukh I., Bordeniuk Y. Formation of new managers competencies of medical institutions in the reforming the medical industry. Natural Science Readings : abstracts book. May 30-31, 2019. Bratislava, 2019. 160 p. P. 131-133. https://drive.google.com/file/d/1reB_0qZAy9udmfwZ6zCZyShj59MBw0cz/view.
 5. Бабух І.Б., Поченчук Г.М. Інституціональні трансформації фінансового ринку та нові можливості фінансового маркетингу. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 17 квітня 2019 р.). Чернівці: ЧНУ, 2019. 188 с. С. 99-103.
 6. Babukh I., Baraniuk D. Modern development trends of financial marketing. Digital and Innovative Economy : Processes, Strategies, Technologies : Conference Proceedings, January 25th, 2019. Kielce, Poland: Baltija Publishing, 220 p. P. 82-84.
 7. Babukh I., Zrybnieva I. Intellectual potential in the system of marketing of Innovation. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в європейський науково-інноваційний простір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня. 2018. м. Одеса. К.: Видавництво «Фенікс», 2018. С. 11-14.
 8. Babukh I., Vatamaniuk N. Brand of the territory as its marketing resource. Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 р., (Чернівці (Україна)-Сучава (Румунія). Чернівці : ЧНУ. 2018. С. 29-30.
 9. Бабух І.Б. Фінансування розвитку міст у системі суспільних фінансів. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 20 березня 2018 р. Чернівці : ЧНУ, 2018. С. 21-24.
 10. Бабух І. Б. Інноваційний маркетинг : сутнісні характеристики. Стратегічні орієнтири розвитку економіки України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 жовтня 2017 р. Одеса : ОНУ імені І. Мечникова, 2017. С. 92-94.
 11. Бабух І. Б. Застосування європейського досвіду участі громади України в діяльності органів місцевого самоврядування. Транскордонне співробітництво : ключові ідеї та перспективи : матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 травня 2016 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. С. 63-65. URL : http://econom.chnu.edu.ua/wpcon-tent/uploads/2016/12/CVSU_Materialypdf.
 12. Бабух І. Б. Фінансове регулювання інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : проблеми і перспективи. International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings, January 29, 2016. Klaipeda : Baltija Р. 268-271.
 13. Бабух І. Б. Специфіка трансформаційної економіки України і завдання НБУ. Theory and practice of reforming Economic system: abstracts of II International scientific and practical forum «New Economics», November 1-10. 2015. Krakow, Poland. P. 26-28.
 14. Бабух І. Б, Нікіфоров П. О. Нові бюджетні відносини між регіонами і центром. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону. Матеріали науково-практичного круглого столу, 17-18 жовтня 2014 року. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. 2014. С. 9-10.
 15. Бабух І. Б. Шляхи підвищення ефективності управління бюджетними ресурсами міст. Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 квітня 2014 р. К.: ГО «Київський економічний науковий центр». С. 98-101.
 16. Бабух І. Б. Фінансова спроможність розвитку міст : концептуальні підходи. Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкуренто-спроможності, інноваційності та сталості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 лютого 2014 р. Дніпропетровськ : Видавничий дім «Гельветика», 2014. С. 107-109.
 17. Бабух І. Б. Соціально-економічні чинники фінансового забезпечення розвитку малих міст. Економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 22-23 листопада 2013 р. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. Ч. 1. С. 157-159.
 18. Бабух І. Б. Фінансове забезпечення розвитку міста в системі фінансової безпеки України. Фінансова безпека України: проблеми та пріорітети забезпечення: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. конф, 16-18 травня 2013 р. / ПВНЗ «Галицька академія». м. Івано-Франківськ, 2013. С. 23-27.
 19. Бабух І. Б. Фінанси місцевого самоврядування. Формування конкурентоспроможності національної економіки : світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня, м. Херсон. 2013 р. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. С. 183-184.
 20. Бабух І. Б. Фінансове забезпечення розвитку міст, як складова регіональної економіки. Економічна політика держави в умовах трансформаційних змін : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 лютого 2013 року : у 2-х частинах. Наукове об’єднання «Economіcs». Сімферополь : НО «Economіcs», 2013. Ч. 1. С. 89-90.
 21. Бабух І. Б. Зміцнення фінансової ініціативи на рівні місцевого самоврядування. Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання як чинник сталого розвитку ринкової економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 лютого 2013 р. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 259-263.
 22. Буднікевич І. М., Бабух І. Б. Стійкість бюджету муніципального утворення: сутність та чинники формування. Стратегічний розвиток національної економіки, регіонів і підприємств: Регіон у системі пріоритетів стратегічного економічного розвитку; матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-17 листопада, 2012 р., м. Донецьк. Донецьк: ДонДУУ, 2012. С. 12-16.
 23. Бабух І. Б. Місце та роль місцевих запозичень як джерел фінансування потреб розвитку територіальних громад. Маркетинг та брендинг територій : проблеми регіонального розвитку : Матеріали XXІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2012 р. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. С. 14-16.
 24. Бабух І .Б. Теоретичні підходи фінансування муніципальних програм розвитку соціальної сфери. Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера. Матеріали XX Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 жовтня 2011 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. С. 274-276.

Основні навчально-методичні праці:

 1. Маркетинг для бакалаврів : робочий зошит / уклад. І. Буднікевич, В. Вардеанян, О. Кифяк, І. Крупенна, І. Черданцева, І. Бабух, О. Бурдяк, Є. Венгер, І. Зрибнєва; за ред. д.е.н., проф. І.М. Буднікевич. Вид. 2-ге, переробл. та доповн. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. 216 с.
 2. Комерційна діяльність : практикум / І. М. Буднікевич, І. Б. Бабух, І. Г. Черданцева. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2019. 96 с.
 3. Маркетинг для бакалаврів : робочий зошит / І. Буднікевич, В. Вардеванян, О. Кифяк, І. Бабух та ін.; за ред. д.е.н., проф. І. М. Буднікевич. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2019. 208 с.
 4. Маркетинг для бакалаврів : навч. посібник / І. Буднікевич, В. Вардеванян, О. Кифяк, І. Бабух та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.М. Буднікевич. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2018. 396 с.

 

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

mmix.cv@gmail.com

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?