Бабух Ілона Борисівна

babuh

Посада: асистент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку
Дата народження: 15 вересня 1975 року
Вчений ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
Стаж роботи: 15 років; науково-викладацької 5 років
Контактна інформація:
Телефон: +38 0372 559 882
Електронна пошта: babuch30@mail.ru

Освіта, вчені ступені, вчені звання

 • Чернівецька загальноосвітня школа № 11 (м. Чернівці)
 • Диплом спеціаліста Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Облік і аудит», 1997 рік
 • Диплом магістра Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Фінанси», 2009 рік
 • Кандидат економічних наук, Чернігівський національний технологічний університет, 2014 рік. Тема: «Фінансові імперативи модернізації продуктивних сил міських поселень Карпатського регіону»

Наукові інтереси

 • Регіональна економіка
 • Інноваційний менеджмент та маркетинг
 • Фінансовий маркетинг
 • Особливості маркетингу у різних сферах та галузях економіки
 • Торгівельні мережі

Лекційні курси та практична підготовка студентів:

 • Регіональна економіка
 • Регіональна соціально-економічна політика
 • Комерційна діяльність посередницьких організацій
 • Інноваційний маркетинг та менеджмент
 • Фінансовий маркетинг
 • Основи охорони праці

Хобі та захоплення

Подорожі, кіно, музика

Плани:

 • організувати семінари для співробітниць економічного факультету на тему: «Сприяння пошуку своєї індивідуальності в діловому стилі жінки-викладача»;
 • укласти договір про проведення Піар-акції з відомою компанією «YVES ROCHER»;
 • організувати активну взаємодію кафедри маркетингу з маркетологами-випускниками ЧНУ.

Основні публікації 

Статті в наукових журналах та монографії 

 1. Соціально-економічні засади розвитку економіки України : кол. монограф. : в 2 ч.; Ч. 1 / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – 256 с. –  (Бабух І.Б. Фінансова стабільність та нестабільність : теоретичний дискурс в контексті вітчизняних реалій С. 212-222.) 14,88 д.а.

 2. Бабух І.Б. Інституціональний підхід до аналізу платіжної системи як самостійної сфери економічних відносин / І.Б. Бабух, П.О. Нікіфоров // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. 2(62). Економічні науки. – 199 с. – С. 108-115. http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/2016_2/ 

 3. Бабух І.Б. Теоретичні підходи до аналізу комерційної діяльності та управління нею / І.Б. Бабух // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Вип. 10. – Част. 1. – Ужгород, 2016. –161 с. –  С. 23-26. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/10_1_2016ua/6.pdf

 4. Бабух І.Б. Удосконалення механізму фінансового забезпечення міст як системна проблема / І.Б. Бабух // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. Випуск 36 : у чотирьох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – Ч. 1. Том 1. С. 131-137.
 5. Бабух І.Б. Вплив інструментарію фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку міст Чернівецької області : економетричне моделювання / І.Б. Бабух // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – С. 170-174.
 6. Бабух І.Б. Аналіз джерел доходів для фінансування розвитку міст Чернівецької області / І.Б. Бабух // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 9-13.
 7. Бабух І.Б. Теоретичні основи фінансового забезпечення розвитку міст України / І.Б. Бабух // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1 (6). Т. 2. – Полтава: ПДАА, 2013. – С. 80-85.
 8. Бабух І.Б. муніципальний сектор та його фінансове забезпечення / І.Б. Бабух // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Модернізація економічного розвитку регіону : [зб. наук. пр.] / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2012. – Вип. 4 (96). – С. 107-113.
 9. Бабух І.Б. особливості боргового фінансування регіонального розвитку України / І.Б. Бабух // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. ІІ (46). Економічні науки. – С. 58-66.
 10. Бабух І.Б. Роль місцевих бюджетів та органів місцевого самоврядування в управлінні розвитком територіальних громад / І.Б. Бабух // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «економічна думка», 2012. – Вип. 11. – Ч. 1. – С. 70-75.
 11. Бабух І.Б. Теорія і практика муніципальних запозичень : спроба критичного аналізу та перспективи України / П.О. Нікіфоров, І.Б. Бабух // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 592. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 129-133.
 12. Бабух І.Б. Інституційна роль банківського сегменту у розвитку ринку фінансових послуг / І.Б. Бабух, В.І. Кравець // Сталий розвиток економіки – 2011. – № 1(4). – С. 301-305.
 13. Бабух І.Б. Концептуальні передумов моделювання макроекономічного кругообігу / Б.Д. Сторощук, І.Б. Бабух // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праці. – Вип. 495. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 197-201.
 14. Бабух І.Б. Методологія фінансових імперативів сталого розвитку міста / І.Б. Бабух // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 717. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 20-24.
 15. Бабух І.Б. Охорона праці в Україні : проблеми, досвід, перспективи / І.Б. Бабух, Л.В. Романів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку прикордонних територій : [зб. наук. пр.] / ДУ «Ін-т регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. – Львів, 2014. – Вип. 4 (108). – С. 222-229.
 16. Бабух І.Б. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку міст : монографія / Петро Нікіфоров, Ілона Бабух. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 204 с.
 17. Бабух І.Б. Позабюджетні інструменти фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку міст : інституційний аспект / І.Б. Бабух // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/1. – С. 171-176.
 18. Бабух І.Б. Напрямки підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів міста / І.Б. Бабух, І.І. Гавриш // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць. – Вип. 750. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – С. 111-116.
 19. Babukh I., Nikiforov P. System of Banking Marketing : theoretical approaches and trends of modern practice (Cистема банківського маркетингу: теоретичні підходи і тенденції сучасної практики) // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського – 2018. – Вип. 21. – С. 477-482. http://global-national.in.ua/archive/21-2018/91.pdf  (http://global-national.in.ua/issue-21-2018)

Іноземні публікації

 1. Babukh I. The modern concept of urban development : marketing approach /   I. Budnikevych, Ilona Babukh // Caucasian Economic Triangle : Scientific. – Analytical Electronic Journal of Social Science, 2013. – № 1.
 2. Babukh I. Фінансове забезпечення розвитку міст в Україні : проблеми та перспективи / P. Nikiforov, I. Babukh // Acta Scientifica Academia Ostroviensis : Spis tresci 1 / 2013 / Sectio A. – P. 34-49.
 3. Babukh I. Modernization experience of municipal sector – the Guideline for its  Reformation in Ukraine / I. B // Science and Education a New Dimension. Economics, IV (2), Issue: 94, 2016. – Р. 7-10. http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/econ_iv_2__94.pdf

 4. Babukh Ilona. Innovation processes in higher education: systemic approach to the problem (Інноваційні процеси у вищій школі: системний підхід до проблеми./ Scientific Letters of Academic Society of  Michal Baludansky, Volume 5, No. 1, 2017.  p. 94-97. P – 125. https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=1097&org=%20%20%20,p1097,3.html

 5. Ilona Babukh. Commercialization of market innovations as exclusive task of innovative marketing (Комерціалізація ринкових інновацій як виняткове завдання інноваційного маркетингу) / Ilona Babukh // Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій». – Суми: Сумський державний університет, 2017. – № 3. – С. 15-22. http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2017_3_15_22_0.pdf

 6. Babukh Ilona. Commodity Scienceasa Sciencean deducational discipline: principles and development directions (Товарознавство як наука та навчальна дисципліна: принципи побудови та напрямки розвитку)./ Ilona Babukh // Економіка та суспільство. – Мукачево : Мукачівський державний університет, 2017. – Вип. 12. – С.397-401.–792 с. http://www.economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/67.pdf

 7. Pochenchuk G., Babukh I. Transformation of Ukrainian institutional system in the context of European development vector // National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 2. Kielce, Poland:“Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 456 p. – Р. 28-46.

  https://drive.google.com/file/d/0B4IICcB1KSGmNmpLd3RPanpXVU0/view?usp=sharing

 8. Babukh І., Venher Ye. Marketing of innovations: common approaches, tools and strategies. Managing economic growth: marketing, management, and innovations. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, 2017. – р. 181-191. – 640 p.

 9.  

  Babukh І., Pochenchuk G., Baraniuk D. Innovations of the Digital era and economic choice (Інновації цифрової епохи та економічний вибір) // The USV Annals of Economics and Public Administration, Vol 18, No 1 (27) (2018). – P. 63-69. http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/view/1053/906 (http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/issue/view/33/showToc)

 10. Babukh , Nikiforov P. Trust and values of consumers in the innovation system of relationship marketing // Scientific Journal «Economics and Finance». – 2018. – Issue 4. – Р. 16-26. – 132 р. http://ecofin.at.ua/maket_ehkonomika_i_finansy_04_2018.pdf
 11. Zrybnieva I., Babukh Assortment policy in the enterprise marketing system. Асортиментна політика у маркетинговій системі підприємств (in Eng) / Scientific Journal «Economics and Finance». – 2018. – Vol. 9. – С. 10-18. – 148 с.  http://ecofin.at.ua/maket_ehkonomika_i_finansy_09_2018.pdf

Участь в конференціях

 1. Бабух І.Б. Теоретичні підходи фінансування муніципальних програм розвитку соціальної сфери / І.Б. Бабух // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера. Матеріали XX Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 жовтня 2011 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. С. 274-276.
 2. Бабух І.Б. Місце та роль місцевих запозичень як джерел фінансування потреб розвитку територіальних громад / І.Б. Бабух // Маркетинг та брендинг територій : проблеми регіонального розвитку : Матеріали XXІ Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 жовтня 2012 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. С. 14-16.
 3. Бабух І.Б. Стійкість бюджету муніципального утворення : сутність та чинники формування / І.М. Буднікевич, І.Б. Бабух // Стратегічний розвиток національної економіки, регіонів і підприємств : Т 2. Регіон у системі пріоритетів стратегічного економічного розвитку; матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-17 листопада, 2012 р., м. Донецьк. – Донецьк : ДонДУУ, 2012. – С. 12-16.
 4. Бабух І.Б. Зміцнення фінансової ініціативи на рівні місцевого самоврядування / І.Б. Бабух, Т.Р. Заволічна // Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання як чинник сталого розвитку ринкової економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (1 лютого 2013 р.) / Відповідальний редактор Глущенко В. В. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 259-263.
 5. Бабух І.Б. Фінансове забезпечення розвитку міст, як складова регіональної економіки / І.Б. Бабух / Економічна політика держави в умовах трансформаційних змін : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 15-16 лютого 2013 року): У 2-х частинах / Наукове об’єднання «Economіcs». – Сімферополь : НО «Economіcs», 2013. Ч. 1. – С. 89-90.
 6. Бабух І.Б. Фінанси місцевого самоврядування / І.Б. Бабух // Формування конкурентоспроможності національної економіки : світовий досвід та вітчизняні реалії [текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної -конференції (м. Херсон, 19-20 квітня 2013 р.), – м. Херсон / ред. кол. :     С. Шапошников [та ін.]. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 183-184.
 7. Бабух І.Б. Фінансове забезпечення розвитку міста в системі фінансової безпеки України / І.Б. Бабух // Фінансова безпека України : проблеми та пріорітети забезпечення : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. конф. 16-18 травня 2013 р. / ПВНЗ «Галицька академія». – м. Івано-Франківськ, 2013. – С. 23-27.
 8. Бабух І.Б. Соціально-економічні чинники фінансового забезпечення розвитку малих міст / І.Б. Бабух // Економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 22-23 листопада 2013 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – Ч. 1. – С. 157-159.
 9. Бабух І.Б. Фінансова спроможність розвитку міст : концептуальні підходи / І.Б. Бабух // Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 лютого 2014 р., Національний гірничий університет). – Дніпропетровськ : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 107-109.
 10. Бабух І.Б. Шляхи підвищення ефективності управління бюджетними ресурсами міст / І.Б. Бабух // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки : з. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4-5 квітня 2014 р.) : у 4-х частинах. – К. : ГО «Київський економічний науковий центр» . – С. 98-101.
 1. Бабух І.Б. Специфіка трансформаційної економіки України і завдання НБУ / І.Б. Бабух // Теорія та практика реформування економічних систем : матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного форуму «New Economics» (м. Краків, Польща, 1-10 листопада 2015 р.) – К. : Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – С. 26-28.
 2. Бабух І.Б. Фінансове регулювання інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : проблеми і перспективи // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference  Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda : Baltija Publishing. – 352 рages. – Рages 268-271. Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B4IICcB1KSGmZDYxNTR0VGhFTTg/view?usp=sharing

 3. Бабух І.Б. Застосування європейського досвіду участі громади України в діяльності органів місцевого самоврядування // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 172 с. – С. 63-65.

 4. Бабух І.Б. Фінансове регулювання інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : проблеми і перспективи // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference  Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda : Baltija Publishing. – 352 рages. – Рages 268-271. Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B4IICcB1KSGmZDYxNTR0VGhFTTg/view?usp=sharing

 5. Babukh I., Vatamaniuk N. Brand of the territory as its marketing resource. (Бренд території як її маркетинговий ресурс.) Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 29-30. – 156 с. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Zbirnyk-05-06-2018.pdf

 6. Babukh I., Zrybnieva I. Intellectual potential in the system of marketing of Innovation (Інтелектуальний потенціал в системі маркетингу інновацій). Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір: матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 4-5 жовтня 2018 р. / НАНУ ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Київ: вид-во «Фенікс», 2018. – С. 11-14. – 392 с. ttps://economics.opu.ua/problemi-i-perspektivi-innovacijnogo-rozvitku-ekonomiki (https://economics.opu.ua/files/science/probl_innov_rozv/2018/tezy.pdf)

 7. Бабух І.Б. Фінансування розвитку міст у системі суспільних фінансів. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 20 березня 2018 року. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 21-24. – 240 с. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/%D0%92%D0%A1%D0%86-%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%9C_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%84.pdf

 

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

mmix.cv@gmail.com

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?